6
Intéa Ayun Ná Doká Inte Fo Mai Yanái Yuyasin Nono
* Mat 18:15Mumuman tiyofi sifá tiváeyan noe, siretí ankan pinté ma mana ano ma umefin eraven ankamitiya mae vá ákona e ma monó tiyaona kéká ano vá bempáké oriveya ayaesin ná bei avúavá puntarano. Siretin má dere mai akhenókafin erave ankamin nampo yafían ná ákona ono. * Rom 15:1Tiretí ankan afá aváen ayain maran ma inteya mai Yisas Karaisini man bayan mo kanaí inono. Ena ano ma umampin bantiya ma eyan inian kákan bantaí ure ma ída ayainteya mai eyan mi mákasiya ono.
Tiretí ankan intéa avúavasá barano vará inte fo mai yaíde afová ure vá barano. Mai fara vara seyo, éi ma ei yoran ma ída yaiminteya mai éi amusin manan inompo enai avúavá ída yaíde afová inono. * Rom 14:12Mai fara vara seyo, mana mana anon bei uman mádú inten mino.
* 1Ko 9:11, 14Tiyarafenui vaya ma afova amintin bariyan nain mai arú kékasá anona ayaen ná miyan amino.
* Rom 8:13Tiretí ankan ída vá Tiyarafenun máká maáká ono. Tireti ma máan inin baranteya mai siretiyan mi kampun tiantan nono. Éi ma fafasikharé inona yanayun tákena mai yaná dunan manan unafin nono.
Mana ano ma ume avúavá póké ma ve aufin danayun ma fafaseiní ma iyaren maen purin manan una finten mifo Aunan ma amusin uantiyaré inain manon Aunan pintena ayun ma fara van aunan mi o una finten mino. Máan tukhen mifo kama avúavá ma in nan ída vá tivesara ó tifano. Mai fara vara seyo, veni yamusí ma intí kama amusin mi unafó tifanté uno. 10 Máan tukhein nan mi vanasi ma kama avúavá uantan afokhan ma vantí maé minó nanin banta vá kama iyáké mumunan nanin banta moéké kama ó tifano.
Porini Kípan Baya Ino
11 Onano ma kákan bompon kayon te siyampóké uvaman tiretin amé uno. 12 Banasi ano vetin kákan bí amino van mi siretí ankan au khavono van aufin kuráden baya siyan ban mino. Tetí ankan nan Yisas Karaisini yaa unkamádantái mumunan iyan mino siren betin arin nain nan mi feriyan mino. 13 Au khavino van ma yuvun iyain kéká ano ída fura sen minó man baya ánain dakhafiyan mifo siretí ankan duvun intiya au kharesin mairá betí kákan bí barano van mino.
14 Téi ída ena yaná aví daní onté umpo Bafan Yisas Karaisi ma yaa unkamádantá púkein mai ven aví anan daní onté uno. Tenti sinunu ma ma varafin bákan ma inká ma varai anunu ma sempin baré ein mai fefái Yisas Karaisini yaa unkamádantá arukhen mino. 15  * Kar 5:6; 2Ko 5:17Tetí ankan tu khakhe rafu áa ídá kakhe rafu mai ída kákan daná ino. Tiyarafenu ano ma setin maman auyení urá bá tiferuna mai anan pura yaná ban mino. 16 Ma ineine ma fákaren ban nain nanin banta vá Tiyarafenu ano arunan uren ná ará kusiantantin ná beni auyen nanin bantaí ino.* Kiriki vaya finté mai Tiyarafenui Auyen Isareri kéka san mi sikhen mino.
17  * 2Ko 4:10Tare ráké ma oronuna mai ída vá á ékun ná ma yanasintará ena ano uman timiyan bano. Mai fara vara seyo, sen turá ma namon tifun kayo ma vain manon aníen Yisasin nina inon ten mi sen nan tikhen mino.
18 Mumunan tiyofi sifá tiváeyan noe, setisi Bafan Yisas Karaisini sarisari ano vá tiretin má bano. Pura ino.

*6:1: Mat 18:15

*6:2: Rom 15:1

*6:5: Rom 14:12

*6:6: 1Ko 9:11, 14

*6:7: Rom 8:13

*6:15: Kar 5:6; 2Ko 5:17

*6:16: Kiriki vaya finté mai Tiyarafenui Auyen Isareri kéka san mi sikhen mino.

*6:17: 2Ko 4:10