13
Ída Ma Ará Baeranteya Purin Nono
Yisasi vei vaya sian kíparan Karirifá ma manáa vanta kayo ano Tiyarafenu íkun uan amiyáin ma Pairoti ano ma vei aruvin banta kéká tiantan ma Kariri vanta kéká ma mo arein mai kayoi nare vá Tiyarafenu ma íkun uan amin tafúnai nare vá ma manafin ópé ein baya mai kéká pinté evaránen Yisasin tiamen mino. * Yon 9:2Máa síkan Yisasi evaránen betí ankan tiamemí, “Mai Karirí nanin banta kayo ano ma mai uman barein nan tiretí ankan ma iniyaona vetí ano ena Karirí nanin banta esantaren moéken umeíin kéká inó tiya rafono. Ída uron mino. Tiretí ankan ma ída ará baeranteya sirétin má deren mai uman bare furin nono. Siroamí ma ayá ayá namun baré ein mano ma varákuáken eitini (18) vanta yararan ma furein nan ma siretí iniyaona anó Yerusaremí ma vain nanin banta ano ma namu avúavá bariyain esantaren ná bariyaren nafino. Ída uron mino. Tiretí ankan ma ída ará baeranteya siretin má deren mai uman bare furin nono.”
Fiki Yaa Ana Ma Ída Aran Ireintá Ma Ovaéádan Baya Ino
Máa siren béi mana ovaeran baya siamemí, “Mana vanta ano vei uvaini yunan barafin mana fiki yaa ana yódan baré íkan mai vanta ano aran intein onano van oriyan baren o onákan ída mana aran intaren mino. * Ruk 3:9Máan tukheimpin mai yunan anará ma yafíkein doran banta véi máa sen tiamemí, ‘Kanú manaú oranarái ma fiki yaa ana séi o oné erékun béi fasavifái váken bara anu variyan ban ída mana aran iriyan mifo síkaan karúdano.’
* 2Pi 3:9, 15Máa síkan mai yoran banta ano véin evaránen tiamemí, ‘Kákan banta oe, mana oanará bá áesin para vantí mai anafin kanan ariyá kao ara kaúan onano. Máan tékun ma ena oranafin ma aran iranten mai kama inten mifo ída ma aran iranti mae síkaan karúdan nono.’ ”
Yisasi Ano Ma Ayorun Davénakhein Nanin Sabati Yamú Ayofein Baya Ino
10 Mana Sabati yamú Yisasi mana monó átaru namumpin banasi monó baya siamiyaren mino. 11 Tiamiyákan eitini (18) oranará mana namu aunan mano fákaan ákona uran bain nanin má dere maifin baren mino. Bákan mai namu aunan mano véin ayorun punkantan ída kanaíen béi funtáden mantiyaren mino. 12 Máan tiyá íkan Yisasi véin óden aran eríkan máa sen tiamemí, “Éini aí inka séi kípaanté uno.” 13 Máa siren be ayan kain orin mai nanin ayorun aruviyain má ainen puntáben orun mantaaren Tiyarafenu aví daníen mino.
14  * Eks 20:9-10; Diu 5:13-14Máan tíkan monó átaru namuntá ma ánoní ukhein banta ano Yisasi ma Sabati yamú ayofiyain nan aranan uren máa sen banasi siamemí, “Dan manápá ifo afápá mana un kádan damúi yoran damú ban mifo maí damú kayofin ná eresin ayofana ifo ída vá Sabati yamú ereno.”
15  * Ruk 14:5Máa síkan Bafan mano evaránen béin tiamemí, “Tireti kampun baya sire ída mai ánain dakhafin nanin banta ono. Tiretíi vaya vá avúavá bá ano ída manaí ukhen mino. Sabati yamú tiréti ídá kao vá donkin mái má ona yiantádeyá non nano van anan utúantádeyá avire oréiya rafono. 16 Ma nanin maen Abaraamun araun mi Ban Anon mano eitini (18) oranará pákaádan baren mifo mai ma véin pákaádan baré ein daná ma yo varantó iyaruna mai ídá Sabati yamú barante rafuno.”
17 Máa síkan beni namuro kayo ano ayavevan en mifo vanasi ano mai ma kama yanasinta ma véi varein nan amusin en mino.
Mastati Arantá Ma Ovaéádan Baya Ino
(Matiu 13:31-32; Maki 4:30-32)
18 Máa siren Yisasi evaránen inaemí, “Tiyarafenui yafisin baru ano intéa yaná aná dakhen nafino. Intéa yanákasá tian baerante rafuno. 19 Mai ano mana Mastati yaa aran ma ein an dakhan mi mana vanta ano varen bei yunan barafin mo yódákaréin mai ano e ampamaren kákan daaí uvíkan ayompin ma noin nun kayo ano mai yaa ayan kayorá mo nan uvaren mino.”
Yisirá Ma Ovaéádan Baya Ino
(Matiu 13:33)
20 Máa siren Yisasi evaránen inaemí, “Téi intéa yanákasá Tiyarafenui yafisin baru sian baéádante rafuno. 21 Mai ano yisi ma ein an dakhan mi mana nanin mano ma máden kokhon paravá bá manafin opé uren ma upí uran maen mai ano mai faravápin oreraen pameiníi ukhen mino.”
Titó Onai Vaya Ino
(Matiu 7:13-14, 21-23)
22 Máa siren Yisasi Yerusaremí aayana oriyáken mai akhempá ma sító baru vá kákan baru kayo vá ma vain pimpá e monó baya siamen oriyaren mino. 23 E siamen oriyákan manáa kéká ano véin máa sen inaemí, “Bafan noe, manáa nanin banta aná Tiyarafenu ano evaránen aviranten nafino.”
Máa síkan béi evaránen betin tiamemí, 24 “Ayampa máareya vá tító onafin ódono. Kokhon mano ódono van iyái séi sirétin tiamiyá umpo vetí ída kanaíen ódinten mino. 25  * Mat 25:10-12Maná damusí ma intin má afóe ano e mantaaren má ona ma munkurantiya siretí ankan barufá e mantaveya verai siyáke onará ankamesin maen béi evaránen tiretin máa sen tiaminten mino, ‘Tiréti inte fákesá eriya vae. Mai séi ída siretin afová ukhé uno.’
26 “Máa ma sintiya siretí ankan evaráne véin máa se siamin nono, ‘Tetí ankan éin má manafin dunan má non má niyákuya setisi aasá éi oriveya monó baya sisimiya ono.’
27  * Íbo 6:8“Máa sesin maen béi evaránen tinten mino, ‘Tiretí inte fákena kékasá ere vae. Mai séi ída afová ukhé umpo siretí namu avúavá baran kéká ompo minó ano sifó ono.’
28  * Mat 8:11-12“Máa ma siren tirétin tiantantiya mai ma uman baren berai sin barufin orun bákeya Tiyarafenui yafisin barufin onesin maen Abaraamun má Aisakin má Yekopun má minó sakhanampa vanta kayo vá ma maifin bantiya siretí ankan kákan ífí diyákeya aveantuntá inkekípa nono. 29  * Íbo 107:3Máan ma iyasin maen ma varai áau e uní pákena vá áau orun perá pákena vá saotíke vá notíke nanin banta ano ere ere uven maen Tiyarafenui yafisin barufin ma vain omápin e varu varen kumamen mai yunan nanten mino. 30  * Mat 19:30Máan tukhein nan mi saréa ma ínainí ukhein kéká ano un aní intin maen aní ma ukháin nain kéká ano evaránen ínainí inten mino.”
Yisasi Ma Yerusaremí Baru Van Arunaná Barein Baya Ino
(Matiu 23:37-39)
31 Maí damú ana manáa Farasisi kéká ano Yisasi vaintá eriven béin máa sen tiamemí, “Eroti ano éin arono van iyan mifo éi ma varu me ampireya ena akhempá orono.”
32 Máa síkan Yisasi evaránen betin tiamemí, “Tiretí ankan oreya mai afá iyan mo máa sevá tiameno, ‘Taréa vá inuran má téi namu aunan kayo yo siantiyáké maé aí nanin banta kéká ayofanté umpo kanú manaú damusí ma intíi sesi yoran kípanté uno.’ 33 Máan tontéi saréa vá inuran má ídamú bá téi fara oronté uno. Mai fara vara seyo, sakhanampa vanta ano ída Yerusaremí ankinafá o furinte mifo véi Yerusaremí anan purinten mino.
34 Yerusaremi oe, Yerusaremi oe, éi ano sakhanampa vanta kayo arureya Tiyarafenu ano ma éi vaípá tiantein banta kéká onámaná ankádeya iyan ná náimáa yádasá téi enan tirun nan urerá en akhafana o éke e éke uan anasi kókore ano ma ve ayampin deiní iyáku ompo siretí ída anunu iya ono. 35 Onano. Tiretí ankani varu saréa ída yafisé toyan amirékun namu ukhen para vanten mino. Téin ída evaráne son nan bareya máa sin nono, ‘Bafan avíká ma eriyain banta vá Tiyarafenu ano avu ino.’ ” Íbo 118:26

*13:2: Yon 9:2

*13:7: Ruk 3:9

*13:8: 2Pi 3:9, 15

*13:14: Eks 20:9-10; Diu 5:13-14

*13:15: Ruk 14:5

*13:25: Mat 25:10-12

*13:27: Íbo 6:8

*13:28: Mat 8:11-12

*13:29: Íbo 107:3

*13:30: Mat 19:30