^
Firipaí
Porini Amusin Baya Ino
Firipaí Ma Monó Nanin Banta Vain Nan Ma Pori Susu Amúkirí Ein Baya Ino
Porin Ma Fákaan Karavusií In Avúavá Anon Kama Vaya Ma Siamin Aa Uvisen Mino
Pori Ma Yisas Karaisini Vayará Mantakharé Ein Baya Ino
Tiyarafenui Vanasií Ma Ukhen Ban Baya Ino
Yisas Karaisin An Den Ma Ará Bararasí Uren Ban Baya Ino
Yisas Karaisi Ma Veyan Maman Bararasí Ukhein Baya Ino
Tiyarafenui Vanasi Ano Ma Ofu An Den Moéken Kakhaantan Baya Ino
Firipaí Nanin Banta Ayaino Van Ma Pori Ano Timotin Tiantan Nain Baya Ino
Pori Ma Epafroditusin Tiantantin Firipaí Nanin Banta Vaípá Orino Van Ein Baya Ino
Yisas Karaisin Ma Afová Uren Moékan Miyan Baran Baya Ino
Ákona En Tava Uren Ma Esantaren O Miyan Baran Baya Ino
Porini Kípan Afova Vaya Ino
Firipaí Nanin Bantai Amusin Danasinta Van Ma Pori Susu Siantein Baya Ino
Pori Ma Vaya Kípiyan Amusin Baya Sein Mino