^
Revaresen
Esé Araí In Baya Ino
Dan Manápá Ifo Afápá Kan Un Kádan Monó Namumpin Ma Mumunan Nanin Banta Van Ma Yoni Amusin Baya Siantein Mino
Yonin Auu Vaédan Ma Yisasin Onein Baya Ino
Efesasí Monó Namumpin Ma Mumunan Nanin Banta Vaípái Ma Vompon Uvamádan Orein Baya Ino Map of the 7 ChurchesHK00378B.aispan
Simená Monó Namun Ma Uvamádan Orein Baya Ino
Perkamumí Monó Namun Ma Uvamádan Orein Baya Ino
Taiatirá Monó Namun Ma Uvamádan Orein Baya Ino
Sadisí Monó Namun Ma Uvamádan Ma Orein Baya Ino
Firaderfiá Monó Namun Ma Uvamádan Orein Baya Ino
Raodisiá Monó Namun Ma Uvamádan Orein Baya Ino
Inarufá Ma Monó Tiyain Baya Ino
Sipisipi Arará Bá Bompon Dóki Vái Vaya Ino.
Arará Sipisipi Aví Ma Yaní Ein Baya Ino
Dan Manápá Ifo Afápá Mana Un Kádan Anamun Máa Ma Yamparan Baré ein Ma Sipisipi Arará Ano Kavótein Baya Ino
Tiyarafenu Vei Vanasirá Ma Yafíbintin Ma Uman Mano Vetin Amaniná Ída Afoká Inain Baya Ino
Kokhon Nanin Banta Ano Ma Sipisipi Arará Aví Ma Yaní Iyain Baya Ino
Tiyarafenu Ano Ma Sipisipi Ararái Narefó Ma Uman Pinté Ódein Kayoi Auí Daná Ma Sesé Uantein Baya Ino
Sipisipi Arará Ano Yan Manápá Ifo Afápá Kan Un Kádaní (7th) En Púkimpó Damparan Baré Ein Dóki Kavóten Mino
Ufen Ma Asiyain Baya Ino
Dan Manápasí En Asein Ufen Mano Ma Esé Araíin Akhokho Maman Afoká Ein Baya Ino
Dan Manápá Ifo Afápá Mana Un Kádaní En Asein Ufen Mano Ma Esé Araíin Akhokho Maman Afoká Ein Baya Ino
Mana Enisori Vá Titó Bompon Dóki Ana Vái Vaya Ino
Kankan Daná Ano Ma Sian Amá Ukhein Baya Ino
Dan Manápá Ifo Afápá Kana Un Kádaní Ma Ukhein Ufen Ma Asein Manon Kanú Manausí Ma In Uman Baren Eren Mino.
Mana Nanin Má Drakoni12:0 Drakoni e ma siyain mai kákan púpúku an dakhein osafáe ma ayan má bain mino. Banasi ano véin nan peré iyan mino. Vái Vaya Ino
Afá Tafúna Ma Un Non Pinté E Unen Édein Baya Ino
Afá Tafuna Ano Ma Vara Finté E Unein Baya Ino
Sipisipi Arará Bá Mana Antareti Ifo Foti Fo Tauseni (144,000) Nanin Banta Vái Vaya Ino
Kanú Manaú Enisorii Vaya Ino
Ma Vara Ráke Nanin Banta Ma E Avían Átaru Inain Baya Ino
Mosesin Má Sipisipi Arará Bái Í Ino
Dan Manápá Ifo Afápá Kan Un Kádan Dókifin Ma Aí Daná Bá Uman Má Ma Vaí Pákena Vaya Ino
Tiyarafenui Yan Manápá Ifo Afápá Kan Un Kádan Aran Daná Banain Nain Baya Ino
Kákan Pamúku Nanini Vaya Ino
Babironí Baru Ma Eraven Ankamein Baya Ino
Babironi Varu Ma Ira Khavin Inarufá Amusin Í Dein Baya Ino
Efanten Osin Ané Ma Kumantein Bantai Vaya Ino
Mana Tauseni (1,000) Orana Aúpin Ma Yakó Inain Baya Ino
Tiyarafenu Ano Ma Ban Anon Maman Bararasí Ein Baya Ino
Púká Ein Kékái Avúavá Ma Sipá Daimin Nain Baya Ino
Inaru Fáke Yerusaremi Van Ma Sikhein Baya Ino
Aunan Ma Amiyain Noni Vaya Ino
Yisasi Ma Erin Nain Baya Ino