10
Isareri Kéká Ano Ma Tiyarafenui Avúavá Ída Afová Ukhein Baya Ino
Mumunan tiyofi sifá tiváeyan noe, Tiyarafenu ano Isareri kayo aya uren evaránen avirano van mi sen tú ano vetin nan moéken anunu iyákái Tiyarafenu vaípá timúkuan amé iyá uno. Téi afová ukhékun Tiyarafenun ma anunu ukhein avúavá ánain dakhafiyá uno siyan mifo véin ánain ma yakhafin mai avúavá betí ída afová ukhen mino. Mai fara vara seyo, Tiyarafenu ano ma vetin maman puntákein nanin bantaí ma in aa ída afová ukhen mino. Man baya ánain ma yakhafin avúavúpókéi Tiyarafenu avorá puntákein nanin bantaí onté uno siyan mifo Tiyarafenui funtákein ine inerá ída oriyan mino. Mosesini man baya inka Karaisi me kanaí ukhein minó nanin banta ano ma mumunan inteya mai Tiyarafenu avorá puntákein nanin bantaí inono.
Mumunan Nanin Bantan Ma Tiyarafenu Evaránen Aviran Nain Baya Ino
“Minó man baya ánain ma yakhafin nain nanin banta anon Tiyarafenu avorá puntákein nanin bantaí inten mino” sen Mosesi vompompin uvantaren mino. Riv 18:5
Máa sikhen mifo Tiyarafenu avorá ma funtákein nanin bantaí inain nan máa sikhemí, Yisas Karaisi aya ino van “ída kanaí e inaru fáke un avire eran nono.” Diu 30:12
Inká máa sikhemí, “Yisas Karaisin evaráne avían mantano van ída kanaí e furin nanin bantai varufin aravin nono.” Diu 30:13
Yisas Karaisintá ma mumunan esin Tiyarafenu ano siretin evaránen aviran nain nan bompon dóki ano máa sikhen mi, “Mai vaya ano yákó bákayai kasae vanasi siamiyan nan tiretin aúpin ban mino.” Diu 30:14
Mai vaya anan teti siamiyá uno. Mai fara vara seyo, siretin pinté mana ano ma Yisasi nan Bafan mino sireya ma Tiyarafenu ano masí pintena véin avían mantakhen mino seya aúkáké mumunan inteya mai Tiyarafenu ano éin evaránen aviranten mino. 10 Mai fara vara seyo, setí túkáké ma mumunan iyarunarái Tiyarafenu ano setin nan puntákein nanin banta e sé iyan mino. Máa sé iyan mifo inká too fóké ma setisi mumunan tian amá iyarunarái Tiyarafenu ano setin evaránen tiviranten mino. 11 Tiyarafenui vompon dóki ano mai van máa sikhen mino. “Béintá ma mumunan inain kéká ano ída ayave van inten mino.” Ais 28:16
12  * Apo 15:9Yutan kayo vá Kiriki kayo vá mai manaí anan ukhan betíi Bafan mana anan bákan mi vetí ankan ma inantein danasinta manaí uren amé iyan mino 13 Mai fara vara seyo, “Bafan aví ma aran nain nanin banta mai véi aya uren betín evaránen aviranten mino.” Yoe 2:32
14 Aviranten mifo vetí ankan ma ída véin nan mumunan iyáken intesá urená ayain nan be vaípá inantinten nafino. Beti ankan ída ma veni vaya inikhen mai intesá uren ná bentá mumunan inten nafino. Mana ano ma vetin ída vaya siamintin maen mai veti intesá uren ná beni vaya ininten nafino. 15 Baya siamino van ma ída vanta siantantin mai inté uren ná baya siaminten nafino. Tiyarafenui vompon dóki ano máa sikhen mino. “Kama vaya ma varen eriyain kéká ano setin mi simusin timiádiyan mino.” Ais 52:7
Isareri Nanin Banta Ano Tiyarafenui Kama Vaya Kayo Iniyan Mifo Mairá Ída Mumunan Éiyan Mino
16 Timiyan mifo ída minó nanin banta ano mai kama vaya inikhen mino. Mai fara vara seyo, Aisaiya máa sikharen mino. “Bafan noe, setí ankan ma vetin tiamiyaruna vayará iye anó mumunan ukhen nafino.” Ais 53:1
17 Karaisini kama vaya ma inin avúavá anon mumunan afoká é iyan mino.
18 Máan tukhen mifo Yutan kayo ano fura sen ná mai vaya inikhen nafino. Eyo inka inikhen mino.
“Tiyarafenu ano ma minó danasinta uvantein baya ano
inka minó nanin bantafin oriaren
mai vaya ano minó barafá orera ukhen mino.” Íbo 19:4
19 Orera ukhen mifo mai fura sen ná Isareri nanin banta ano minó bayai ana afova suren ukhen nafino. Eyo mai fura sen betí ankan afova suren ukhen mino. Para vara seyo, Mosesini yamú dere Tiyarafenu ano máa sikharen mino.
“Ena vara fákena ída aví bain nanin banta séi avábá uantanuna van tiretin ará uman daantan nono.
Inká ena anan nanin banta ma ída afova vain kayo ma avábá uantanuna van tiretí ankan betin aranan uantan nono.” Diu 32:21
20 Máa siran ínaimpáké Aisaiya ano Tiyarafenu van máa semí,
“Téin nan ma ída yosiyaré ein kéká avorá inka yákó é uno.
Téin nan ma ída iniyá ein kékápin inka seyan aní é uno.” Ais 65:1
21 Máa sikhan mi Isareri nanin banta van iniren Tiyarafenu ano semí,
“Minó damú betin ariyákun mifo
senti vaya átakharé uren ten toofá do yuriyan mino.” Ais 65:2

*10:12: Apo 15:9