^
1 Corinto
Mga grasiang ispiritoal ang agto-dol tang Dios
Ang mga pamagto ong ni Cristo dapat mamagoroyonan
Si Cristo tang pagpaita tang gaem ig kinata-wanan tang Dios
Ang pagtoroldokon ni Pablo
Ang kinata-wanan ang pagalin ong Dios
Mga torobolon tang Dios
Mga apostolis ni Cristo
Palinen tang pangombabay
Mga pamagdirimandan tang mga ana tang Dios
Ang sinangoni mi timplo tang Dios
Natetenged ong pagparangatawaen
Magpadayon amo ong pagkabetang mi
Natetenged ong anday katawa nira ig ong mga babay ang balo
Natetenged ong mga pamangan ang binolontad ong mga dios-diosan
Indi aggamiten ni Pablo tang mga kato-lidan na bilang apostolis
Pandam ang natetenged ong mga dios-diosan
Ang masinlong ogali mga pagsirimet-simet tang mga pamagto
Ang sagradong panapon
Mga abilidad ang to-dol tang Ispirito Santo
Ang pamagto ong ni Cristo tanga sinangonian lamang
Ang paggegma
Palabien ta tang mga abilidad ang matabang ong mga aroman ta ang pamagto
Ang masinlong pagsirimet-simet
Ang moman ang pagaboi ni Cristo
Ang moman ang pagaboi tang mga patay
Monopa tang sinangoni ang binoing oman
Tabang para ong mga sinakepan tang Dios ong Judea
Ang plano ni Pablo
Oring mga toyon