^
1 Pedro
May masinlong parakaboton ta
Mangaboi amo ta mato-lid
Ang Batong Boi ig ang Pinilik ang Banoa
Mga torobolon tang Dios
Si Cristo tang dapat ang patoladan mi
Toyon ong mga magkatawa
Mga paliwagan ita
Ang ba-long kaboi
Gamiten mi tang mga abilidad mi para ong ikakao-ya tang doma
Ang pagagoanta ong kaliwagan bilang sinagpan ni Cristo
Toyon ong mga mepet asta ong mga kamamolan
Kataposan ang toyon ig pangomosta