2
Ang mga tobol natetenged ong pagpangadi
Mandian, primiro ong tanan, pagigampango ong nindio ang ipangadi mi ka tang tanan ang taw ang may pagpasalamat. Pa-dolon mi ong Dios ang tabangan ig oldan na tanira tang mga kaministiran nira. Ipangadi mi ka tang mga adi asta ang tanan ang may alawig ang katengdanan agod mapangaboi ita ang anday golo mintras pamagosoy itang pirmi ong Dios ig pamaggalang ita ong masig ka taw ta. Ang maning don mo-ya, ig pagtorol ta kalipayan ong Dios ang yaten ang Maniglibri. Tenged ang galiliagan na ay malibri tang tanan ang taw ig mata-wanan nira tang kamatodan. Tenged tata lamang tang Dios, ig tata lamang tang tolay agod maglengetan tang Dios may ang taw. Ig ang tolay ang na, anday doma, si Cristo Jesus ang nagimong taw ig nagbolontad tang kaboi na para igawad ong tanan ang taw. Nainabo narin asing pagkabot tang tamang oras ig tarin pinaita tang Dios nga ang galiliagan na ay malibri tang tanan ang taw. Tenged atan, bindoato nandiang apostolis ig manigtoldok tang mga belag ta Judio agod magpatakō ong nira tang natetenged ong pagto ong ni Cristo ig ong kamatodan ang nagalin ong Dios. Ang agganingong narin poros matod. Indio pagbo-li.
Animan ang galiagano, ang mga lali mamagampo ong Dios kada magsirimet-simet amo. Piro mga pamagampo tanira ig agpalawig nira tang kalima nira, dapat limpio tang mga popotokon nira ig anday kasilag obin kasisintiren ong masig ka taw nira.
Asta ang mga babay dapat maglambong tang disinti, ig ang tamang pagralambongon ang belag tang mga malalaway. Pasinlon nira tang sadili nira belag ta maning ong sobrang pagayos tang mga boa nira, obin ong pagtok ta bolawan may pirlas, obin ang mga lambong ang maralen, 10 kondi ong pagboat ta mo-ya ang yay ang dapat itaen ong mga babay ang ganing ang pamagto ono tanira ong Dios. 11 Ig mga may pagtoldok, ang mga babay dapat magpadibabak ong mo-yang kaneman ig mamasi lamang. 12 Indio magpagna nga ang mga babay yay ang magtoldok obin mangolokolo ong mga lali. Dapat magipes lamang tanira. 13 Demdemen mo ang si Adan tang primirong bindoat ba-lo si Eva. 14 Ig belag ta si Adan kondi si Eva tang naloko ni Satanas ig dayon ang nagkatalak. 15 Piro ang mga babay malibri pa ka enged tenged ong pagpangana,* 2:15 Poidi kang maliag yaning: Piro ang mga babay malibri ong pagpangana nira mga tanira magpadayon ang magto ong Dios, maggegma ong doma, ig mangaboing limpio ong kasalanan ig masinlo ta ogali.

*2:15 2:15 Poidi kang maliag yaning: Piro ang mga babay malibri ong pagpangana nira