Pa-kaw ang Bitala ong
Yadoang Solat ang nagalin ong ni
Pedro
Ang Yadoang Solat ang nagalin ong ni Pedro sinolat na ong mga pamagto ong ni Cristo, sigoro ang mga pamansistar don ong Asia Minor (1 Pedro 1:1; 2 Pedro 3:1). Agkontraen ni Pedro tarin tang mga toldok tang mga agganingen ang “bo-lien ang mga manigtoldok.” Tanira alenget da onong silotan tang Dios (2:3), ig mata-wanan mga sinopa tanira ong ogali ig ong pagpangaboi nira. Animan ang dapat boaten tang kada tata ong mga pamagto, indi mamalpat ong tamang toldok tang mismong nangaita ong ni Cristo. Ig dapat ono ang masinlong ogali idolang ta ong pagto ta (1:5).
Sigon ong mga bo-lien ang manigtoldok, indi ra ono magbalik si Cristo. Piro ang sabat ni Pedro ong nira, mali sia. Indi pagpabaya-baya si Cristo. Pagpaita lamang tang Dios tang māboat ang pasinsia na, ig pagelat ang magtogat tang tanan ang taw, tenged indi tanandia galiliag ang may malbag ong nandia ig silotan asta ong anday kataposan (3:9).
1
Yo si Simon Pedro, tatang torobolon ig apostolis ni Jesu-Cristo. Pagsolato ong nindiong tanan ang aroman amen ang pamagto ong ni Jesu-Cristo, ang yaten ang Dios ig Maniglibri. Tenged tanandia mato-lid, ang pagto ang rinisibi mi pariong enged ka mal tang rinisibi amen.
Balampa pirmi ong nindio tang tanan ang kaloy ig kao-yan ang pagalin ong Dios tenged gailala mi tanandia ig ang yaten ang Ginong Jesus.
Ang mo-yang ogali dapat itaen ong mga ginoyan ig pinilik tang Dios
Ong gaem tang Dios, sindolan ita nandia tang tanan ang kaministiran ta agod mangaboi ita ang pamagosoy ong nandia. Maboat ta narin tenged gailala ta tang Dios ang yay ang naggoy ong yaten. Ginoyan ita nandia agod manobli ita ong mabael ang dengeg ig masinlong ogali na.* 1:3 Poidi kang maliag yaning: Naggoy tanandia ong yaten tenged ong makabebereng ang dengeg ig gaem na. Ong maning don, sindolan ita nandia tang mambeng ang mga bagay ang pinangako na, agod indi ita degen tang anday sasayod ang kaliliagan ta ang yay ang panlangga tarin ong kalibotan ang na, kondi mapario tang ogali ta ong ogali tang Dios.
Animan prosigiran mi enged ang idolang tang masinlong ogali ong pagto mi. Ong masinlong ogali mi, idolang tang kinata-wanan. Ong kinata-wanan, idolang tang pagawid tang sadili. Ong pagawid tang sadili, ang pagprosigir. Ong pagprosigir, idolang tang pagkamadinioson. Ong pagkamadinioson, idolang tang paggegma ong logod ta. Ig ong paggegma ong logod ta, idolang ta tang paggegma ong tanan ang taw. Ang mga ogaling narin yay ang dapat itaen ong nindio, ig mintras gaboay dapat mas magdolang pa ka enged. Ong maning don, indi lomboang anday kointa na tang pagpangilala mi ong yaten ang Ginong Jesu-Cristo, kondi may pakinabang na para ong Dios asta ong mga taw. Piro ang maski sinopa, mga anda ong nandia tang mga ogaling narin, pario ra tanandia ong tatang boray ang indi maita tang kamatodan. Nalipatan na ra ang tanandia linimpio ra tang Dios ong dating mga talak na.
10 Animan mga logodo ong ni Cristo, prosigiran mi enged ang ipaita ang yamo matod ang ginoyan ig pinilik tang Dios. Tenged mga masinlo tang ogali mi ang pario ta nang nasolato, indi amo enged mabo-log ig mapalawid ong Dios, 11 kondi dorong kambeng na ong pagrisibi na ong nindio, ig abirto among tenled ong anday kataposan ang inadian tang yaten ang Gino ig Maniglibri ang si Jesu-Cristo.
12 Animan pirmi among agpademdemen ta tang mga bagay ang narin, maski gata-wanan mi ra ta mo-ya, ig maski indi amo enged pamalpat ong kamatodan ang rinisibi mi. 13 Mga ong yen, dapat lamang ang pirmi among pademdemen ta mintras gaboio pa. 14 Tenged gata-wanano ra ang indio ra lamang maboay ong ta-paw tang kalibotan ang na, sigon ong pinatako ong yen ni Ginong Jesu-Cristo. 15 Animan boateno tang tanan ang masarangano agod maski andao ra, mademdeman mi pa enged tang mga sinoldoko ong nindio.
Ang mga nangaita asing si Cristo pinadengegan tang Dios
16 Ang sinayod amen ong nindio natetenged ong makagagaem ang pagbalik tang yaten ang Ginong Jesu-Cristo ong parakaboton, belag ta imo-imo ang bindoat tang mga taw ang manigboat-boat ta istoria, tenged inita amen mismo tang makabebereng ang gaem ig kayagan na ang nagalin ong Dios. 17 Don ami mismo asing si Jesu-Cristo dinayaw ig pinadengegan tang Dios ang Tatay. Naba-yan amen tang bosis tang Dios ang Makagagaem ong tanan ang ganing, “Na tang agmalenong Anao. Galipayo ta mo-ya ong nandia.” 18 Ang bosis ang nang nagalin ong langit, naba-yan amen asing aroman ami ni Jesus don ong sagradong bokid. 1:18 Mabasa ta tang natetenged ong nainabo ong bokid ong Mateo 17:1-9; Marcos 9:2-10; Lucas 9:28-36.
19 Ong maning don, mas nambaked tang pagparet amen ong pinatako tang mga propita asing tokaw. Animan asta yamo, dapat pama-yan mi ka ta mo-ya tang mga bitala nira, tenged ang kalimbawan tang mga inaning tang mga propita, pario ong tatang tolok ang sisinag ong maki-lep asta ra lamang ong pagtela tang kaldaw ang si Cristo magbalik da. Si Cristo, ang kalimbawan na pario ong bitokon ong tagaramalen, tenged tanandia enged mismo tang magtorol ta kayagan ong mga kinaisipan mi. 20 Labi ra enged ong tanan, tandan mi narin: Ang tanan ang nasolat ong Kasolatan, indi nagalin ong sadiling pangintindi tang mga propita. 21 Tenged anday inaning nira ang nagalin ong sadiling mga isip nira, kondi ang Ispirito Santo yay ang nagekel ig nagpabitala ong nira tang bitala tang Dios.

*1:3 1:3 Poidi kang maliag yaning: Naggoy tanandia ong yaten tenged ong makabebereng ang dengeg ig gaem na.

1:18 1:18 Mabasa ta tang natetenged ong nainabo ong bokid ong Mateo 17:1-9; Marcos 9:2-10; Lucas 9:28-36.