Pa-kaw ang Bitala ong
Mo-yang Balita sigon ong ni
Juan
Ang nagsolat tang Mo-yang Balitang na ay si Juan, tata ong mga apostolis ni Jesu-Cristo. Ang tatay ni Juan ay si Zebedeo, ang tatang manigyan, ig ang nanay na si Salome. Si Juan nagto ong ni Jesus ang de-dek ong popotokon na ig agmalen tanandia ta mo-ya tang Gino.
Mabasa ta ong kapitolo 20:31 tang dailan animan sinolat ni Juan tang Mo-yang Balitang na, tenged ganing tanandia, “agod mamagparet amo ang si Jesus yay ang Cristo, ang Ana tang Dios, ig agod tenged ong pagto mi ong nandia, magkatinir amo ta kaboing anday kataposan.” Animan yading mata-wanan ta tarin natetenged ong mga milagrong bindoat ni Jesus ig mga binitala na bilang pamatod ang tanandia nagalin ong Dios. Piro ong dobali ta sia, ang karakelan ong mga kasimanoa na indi namagparet ang tanandia yay ang Ana tang Dios ig ang Cristong aggelaten nira. Animan ang mga pangolokolong Judio, labi pa ang mga Pariseo, pirming pamangontra ong ni Jesus tenged ong agtotoldok na ang ganing tanandia ono nagalin ong langit.
Tarin ong libro ang na, sari-saring titolo ang sindol ong ni Jesus. Ong impisa tang sinolat ang na, pinatako ni Juan ang si Jesus tang “Bitala” ang nagalin ong Dios (1:1). Gata-wanan ta mga onopa tang ga-tang ong isip may ong popotokon ta tatang taw tenged ong mga agbibitala na. Animan si Jesus aggoyan ta “Bitala” komo tenged ong nandia mata-wanan ta mga onopa tang pagirisipen may ang kaliagan tang Dios. Aggoyan ka tanandia ta “tolok” tenged tanandia tang pagtorol ta kayagan ong kinaisipan tang mga taw (1:4). Ig aggoyan kang “Karniro tang Dios,” tenged sindol tanandia bilang sagda agod makomit tang mga kasalanan tang mga taw ong kalibotan (1:29). (Ang “Karniro tang Dios,” mga ong Tagalog yay ang “Kordero tang Dios.” Ang bitalang kordero nagalin ong bitalang Kastila, ig ang maliag yaning karnirong mola pa.)
Ginoyan ka ni Jesus tang sadili na ang “Mo-yang Manigbadbad” tenged nagbolontad tanandia tang kaboi na para ong mga karniro na, ang yay ang mga taw ang gasakepan na (10:11). Ig ita, gasakepan ita ka ni Jesus mga pamagto ita ang tanandia tang Ana tang Dios ang nagalin ong langit.
1
Si Jesus tang Bitala ig ang Tolok
Asing primiro pa lamang, ba-lo bindoat tang kalibotan, atan dang lagi tang Bitala.* 1:1 “Ang Bitala” tatang titolo ni Jesus, tenged tanandia nagimong taw ig ong mga binitala ig mga bindoat na don mata-wanan ta mga onopa tang pagirisipen may ang kaliagan tang Dios. Ang Bitalang na aroman tang Dios ig ang Bitalang na yay ang Dios. Tanandia aroman dang lagi tang Dios impisa pa asing primiro. Tenged ong nandia, naboat tang tanan ang bagay, ig anda enged ay naboat mga belag ta tanandia. Ang Bitalang na yay ang pinagalinan tang kaboi, ig ang kaboing na pario ta tatang tolok ang pagtorol ta kayagan ong mga taw. Ang tolok ang na pisan ang sisinag ong maki-lep, ig ang kayag na maski tanopa indi enged agdegen tang kaki-lepan.
Mandian, may tatang taw ang sinobol tang Dios, ang aran na si Juan. 1:6 Ang Juan ang narin ay si Juan ang Manigboniag, belag ta si Juan ang nagsolat tang Mo-yang Balitang na. Si Juan ang Manigboniag ya kay si Juan Bautista. Ang maliag yaning tang “Bautista” ay “Manigboniag.” Sinobol si Juan para magpatako ong mga taw natetenged ong tolok agod ang tanan mamagto ong tolok tenged ong pagpamatod na. Belag ta si Juan tang tolok, kondi napaning tanandia para lamang magpamatod natetenged ong tolok. Si Jesus tang matod ang tolok ang kiminabot tarin ong kalibotan para magtorol ta kayagan ong kinaisipan tang mga taw.
10 Piro asing tarin da tanandia ong kalibotan, ig maski ang tanan ang bagay naboat tenged ong nandia, ang mga taw indi ka enged nangailala ong nandia. 11 Napaning mismo tanandia ong sadiling banoa na, piro indi tanandia rinisibi tang mga kasimanoa na. 12 Piro ang tanan ang namagrisibi ig namagto ong nandia, tanira tang sindolan na ta podir ang magimong mga ana tang Dios. 13 Nagimo tanirang mga ana tang Dios belag ta maning ong ogaling pagpangana sigon ong kaliliagan tang magkatawa ang magkatinir ta ana nira, obin ong kaliagan ta tatang lali. Ang pagimong ana nira tenged lamang ong gaem ig ong kaliagan tang Dios.
Nagimong taw tang Bitala
14 Ang Bitala nagimong taw ig minimbeng ong yaten tarin ong kalibotan. Ponok tanandia ta kao-yan ig kamatodan. Inita amen tang makabebereng ang gaem ig dengeg na bilang bogtong ang Ana ang nagalin ong Dios ang Tatay.
15 Si Juan nagpamatod natetenged ong nandia ig naginiteg ang ganing, “Tanandia tang agganingeno rang lagi ong nindio, ang komabot ang domaton ong yen piro mas alawig tang dengeg na ong yen. Tenged indio pa gataw, atan dang lagi tanandia.”
16 Tenged bogos tang kaloy na, animan indi malobot-lobot tang mga grasiang agto-dol na ong yaten. 17 Tenged ang Katobolan, sindol ong yaten ong tabang ni Moises asing tokaw. Piro ang kaloy tang Dios ig ang kamatodan natetenged ong nandia, yay ang pinakabot ong yaten ni Jesu-Cristo. 18 Maski tanopa, anda enged ay taw ang naita ong Dios. Piro pinailala tanandia tang bogtong ang Ana na ang yay ang Dios mismo ig aroman ang pirmi tang Tatay na.
Ang pamatod ni Juan ang Manigboniag
(Mateo 3:1-12; Marcos 1:1-8; Lucas 3:1-18)
19 May tatang kaldaw, ang mga pangolokolong Judio ong Jerusalem nanobol ta mga padi 1:19 Ang mga padi tang mga Judio, teta aggoyan ka ta mga “saserdote” mga ong Tagalog. Telekan ka ong Bokabolario, ong “Padi.” ig mga manigtabang ong Timplo§ 1:19 Asing timpo ni Jesus, ang “Timplo” yay ang kaimportantian ang palagsimban tang mga Judio. Don tanira pamagtorol tang mga bolontad nira ong Dios. Ang mga “manigtabang” ong Timplo yay ang aggoyan ta mga “Levita.” Tanira mga inampo ni Levi, tata ong mga ana ni Israel. ang paning ong ni Juan para te-maen nira mga sinopa enged tanandia. 20 Piro indi nagbo-li si Juan kondi minaning, “Belag ta yo tang Cristo* 1:20 “Cristo” obin “Mesiyas.” Ang Cristo bitalang Grigo ig ang Mesiyas bitalang Hebreo. Pario tang maliag yaning “ang Pinilik.” Si Jesus tang pinilik tang Dios para maglibri ong mga taw ong mga kasalanan nira ig maggaem ong tanan-tanan. Telekan ka ong Bokabolario. ang aggelaten mi.”
21 Ganing tang mga sinobol ang nane-ma, “Mga belaga tang Cristo, sinoapa? Yawa si Elias ang propita?”
Siminabat si Juan, “Belag!”
Animan minaning si tanira, “Sigoro yawa tang propitang aggelaten amen!”
Piro siminabat si si Juan, “Belag ka!”
22 Minaning sing oman tanira, “Mga maning don, sinoapa enged? Aningen mo ngani ong yamen agod may mabalita amen ong mga namagtobol ong yamen. Onopa tang maning mo natetenged ong sadili mo?”
23 Ig dayon ang minaning si Juan, “Yo ya ray ang agganingen tang propitang si Isaias asing tokaw ang ganing,
‘May paginiteg don ong logar ang anday gistar ang taw 1:23 Ang “logar ang anday gistar ang taw,” mga ong bitalang Tagalog, “ilang.” Maliag yaning, kabobokidan obin mga logar ang alawid ong lansangan ig anday taw ang gistar don. ang ganing,
To-liden mi tang mga dalan ang panawan tang Gino.’ ” 1:23 Isaias 40:3
24 Mandian, tenged ang mga pamane-mang narin agtobolon tang mga Pariseo, 25 animan sine-ma si nirang oman si Juan. Ganing tanira, “Mga yawa belaga tang Cristo, obin si Elias, obin ang propitang aggelaten, angay pagboniaga ong mga taw?”
26 Siminabat si Juan, “Yo pagboniago ong wi lamang, piro may atan ong nindio ang indi gailala mi. 27 Tanandia tang komabot ang domaton ong yen. Piro maski ngani magobad tang kordon tang rapak§ 1:27 Ang “rapak” yay ang mga tsinilas tang mga taw asing tokaw. Na boat ong olit ta ayep ig magang sandals mandian. na, belago ta bagay.”
28 Nainabo narin ong Betania, ong dobali tang soba tang Jordan, don ong logar ang pinagboniagan ni Juan.
Si Jesus tang Karniro ang sindol tang Dios
29 Pagaramal, inita ni Juan si Jesus ang agpalenget ong nandia. Ganing si Juan ong mga taw, “Asia ra tang Karniro tang Dios!* 1:29 “Karniro tang Dios.” Mga ong Tagalog, “Kordero tang Dios.” Ang bitalang kordero nagalin ong bitalang Kastila, ig ang maliag yaning karnirong mola pa. Tanandia isagda 1:29 Ang maliag yaning ta “sagda” ay magpatay ig magpatorok ta dogo. Asing tokaw, ang mga padi tang mga Judio pamagsagda ta mga ayep ong altar sigon ong Katobolan, agod mapatawad tang mga kasalanan tang mga taw. Piro sia indi enged makomit ta mga kasalanan, kondi pagsirbing litrato tang mainabo ong ni Jesus. Tenged asing pinatay si Jesus ong kros, tanandia nagsirbing karniro ang sinagda para ong yaten. Telekan ka ong Bokabolario, ong “Magsagda.” para makomit tang mga kasalanan tang mga taw ong kalibotan. 30 Tanandia tang inaningo rang lagi ong nindio, ang komabot ang domaton ong yen piro mas alawig tang dengeg na ong yen. Tenged indio pa gataw, atan dang lagi tanandia. 31 Asing primiro maski yo, indio ngani gatako mga sinopa sing komabot. Piro napaningo tarin ang magboniag ong mga taw agod ipailala tanandia ong yaten ang mga Israelita.
32 “Tenged asing pagboniago, maning ta na tang nainabo: Initao tang Ispirito Santo ang agpababak ang nagalin ong langit, ang magang lare, ig siminareng ong nandia. 33 Asing primiro pa, indio pa gatako mga sinopa enged tanandia. Piro ang Dios ang nanobol ong yen ang magboniag ong nindio ong wi, yay ang minaning ong yen ang ganing, ‘Mga itaen mo tang Ispirito Santo ang agpababak ig magtinir ong tatang taw, ang taw ang asia yay ang magboniag ong mga taw ong Ispirito Santo.’ 34 Ig sia initao ang enged. Animan pagpamatodo ong nindio ang si Jesus yay ang Ana tang Dios.”
Ginoyan ni Jesus tang primirong mga sinagpan na
35 Pagaramal, don si oman si Juan, aroman na tang doroa ong mga sinagpan na. 36 Asing itaen ni Juan si Jesus ang tata-lib, ganing tanandia, “Asia ra tang Karniro tang Dios!”
37 Pagabasi tang doroa, dayon ang laging namansidaton ong ni Jesus. 38 Pagbalied ni Jesus, inita nang dadaton da tanira ong nandia, animan sine-ma na tanira, “Sinopay agdilemen mi?”
Siminabat tanira, “Rabi, ong ariapa pagdayon?” (Ang maliag yaning tang Rabi ay Maistro.)
39 Ganing si Jesus, “Tomabid amo agod itaen mi.” Siminabid tanira ig inita nira tang aggistaran na. Ang oras ang asi mga alas koatro ra tang apon. Ig don tanira nagtinir ong nandia asta nalabi.
40 Ang tata ong doroang asing nabasi ong inaning ni Juan oman diminaton ong ni Jesus ay si Andres, ang logod ni Simon Pedro. 41 Animan dinilem ang lagi ni Andres tang logod nang si Simon ig binalitan na ang ganing, “Inita amen tang Mesiyas!” (Ang maliag yaning tang Mesiyas ay Cristo.) 42 Ig dayon ang ingkelan na si Simon ong ni Jesus.
Pagakabot nira ong ni Jesus, pina-dekan ni Jesus si Simon ig minaning, “Yawa si Simon ang ana ni Juan. Piro mandian Cefas da tang igoyo ong nio.” (Ang Cefas pario ka tang aran ang Pedro, ang maliag yaning “tatang bato.”)
Ginoyan ni Jesus si Felipe ig si Natanael
43 Pagaramal, naisipan ni Jesus ang paning ong probinsia tang Galilea. Inita na si Felipe ig minaning ong nandia, “Impisa mandian tomabida ra ong yen.” 44 Si Felipeng narin kasimanoa da Andres ni Pedro ang mga taga Betsaida.
45 Dinilem ni Felipe si Natanael, ig pagaita na ganing, “Inita amen da tang taw ang inaning ni Moises ong Katobolan ig nasambit ka tang mga propita ong mga sinolat nira. Tanandia pala si Jesus ang taga Nazaret, ang ana ni Jose!”
46 Ganing si Natanael, “Onora? May magalin batong mo-ya ong Nazaret?”
Ganing si Felipe ong nandia, “Ta ra, tomabida agod itaen mo.”
47 Asing itaen ni Jesus si Natanael ang agpalenget ong nandia, ganing si Jesus, “Na tatang matod ang Israelita ig indi panloko.”
48 Piro ganing si Natanael, “Angay gailalao nio?”
Siminabat si Jesus, “Ong matod, india pa gagoyan ni Felipe, initā rang lagi yen asing dona ong sirong tang ayong igos.”
49 Pagabasi ni Natanael ta na, dayon ang minaning, “Rabi, yawa kaman tang Ana tang Dios! Yawa tang aggelaten ang Adi tang Israel!” 50 Ganing si Jesus, “Natanael, yawa nagtoa ra ong yen tenged lamang minaningo ong nio ang initā yen ong sirong tang igos. Piro mas sobra pa atan tang mga makabebereng ang mga bagay tang itaen mo.” 51 Ig ganing pa si Jesus ong nirang tanan, “Tandan mi: Komabot tang kaldaw ang itaen ming abri tang langit, ig itaen mi tang mga anghil tang Dios ang pamampadibabaw ig pamampababak ong yen, ang Ana ta Taw.” 1:51 “Ana ta Taw” tang goy ni Jesus ong sadili na. Ang titolong na pagpatako tang dibabak ang pagkabetang na tarin ong kalibotan bilang tatang nagimong taw. Pagpatako ka tang alawig ang pagkabetang na bilang pinilik ig sinobol tang Dios ang Tatay agod tanandia tang maggaem ong tanan ang mga taw. Telekan ka ong Bokabolario.

*1:1 1:1 “Ang Bitala” tatang titolo ni Jesus, tenged tanandia nagimong taw ig ong mga binitala ig mga bindoat na don mata-wanan ta mga onopa tang pagirisipen may ang kaliagan tang Dios.

1:6 1:6 Ang Juan ang narin ay si Juan ang Manigboniag, belag ta si Juan ang nagsolat tang Mo-yang Balitang na. Si Juan ang Manigboniag ya kay si Juan Bautista. Ang maliag yaning tang “Bautista” ay “Manigboniag.”

1:19 1:19 Ang mga padi tang mga Judio, teta aggoyan ka ta mga “saserdote” mga ong Tagalog. Telekan ka ong Bokabolario, ong “Padi.”

§1:19 1:19 Asing timpo ni Jesus, ang “Timplo” yay ang kaimportantian ang palagsimban tang mga Judio. Don tanira pamagtorol tang mga bolontad nira ong Dios. Ang mga “manigtabang” ong Timplo yay ang aggoyan ta mga “Levita.” Tanira mga inampo ni Levi, tata ong mga ana ni Israel.

*1:20 1:20 “Cristo” obin “Mesiyas.” Ang Cristo bitalang Grigo ig ang Mesiyas bitalang Hebreo. Pario tang maliag yaning “ang Pinilik.” Si Jesus tang pinilik tang Dios para maglibri ong mga taw ong mga kasalanan nira ig maggaem ong tanan-tanan. Telekan ka ong Bokabolario.

1:23 1:23 Ang “logar ang anday gistar ang taw,” mga ong bitalang Tagalog, “ilang.” Maliag yaning, kabobokidan obin mga logar ang alawid ong lansangan ig anday taw ang gistar don.

1:23 1:23 Isaias 40:3

§1:27 1:27 Ang “rapak” yay ang mga tsinilas tang mga taw asing tokaw. Na boat ong olit ta ayep ig magang sandals mandian.

*1:29 1:29 “Karniro tang Dios.” Mga ong Tagalog, “Kordero tang Dios.” Ang bitalang kordero nagalin ong bitalang Kastila, ig ang maliag yaning karnirong mola pa.

1:29 1:29 Ang maliag yaning ta “sagda” ay magpatay ig magpatorok ta dogo. Asing tokaw, ang mga padi tang mga Judio pamagsagda ta mga ayep ong altar sigon ong Katobolan, agod mapatawad tang mga kasalanan tang mga taw. Piro sia indi enged makomit ta mga kasalanan, kondi pagsirbing litrato tang mainabo ong ni Jesus. Tenged asing pinatay si Jesus ong kros, tanandia nagsirbing karniro ang sinagda para ong yaten. Telekan ka ong Bokabolario, ong “Magsagda.”

1:51 1:51 “Ana ta Taw” tang goy ni Jesus ong sadili na. Ang titolong na pagpatako tang dibabak ang pagkabetang na tarin ong kalibotan bilang tatang nagimong taw. Pagpatako ka tang alawig ang pagkabetang na bilang pinilik ig sinobol tang Dios ang Tatay agod tanandia tang maggaem ong tanan ang mga taw. Telekan ka ong Bokabolario.