2
Ang pagbisita tang mga taw ang nagalin ong Tere-lan
Si Jesus don pinangana ong Betlehem, sakep tang probinsia tang Judea, asing timpo tang ading si Herodes. Ong timpong asi, may pirapang taw ang kiminabot ong Jerusalem* 2:1 Ang Jerusalem mabael ang siodad ig yay ang kapital tang Israel mandian. Telekan ka ong Bokabolario. nagalin ong Tere-lan. Ang mga laling narin morosay ig gatako tang maliag yaning tang mga bitokon, animan namane-ma te-ma ong mga taw ang ganing, “Ong aripa dilemen amen tang molang ba-long pinangana, ang adi tang mga Judio? Inita amen tang bitokon don ong Tere-lan ang yay pagpasinial ang tanandia pinangana ra. Animan napaning ami tarin para lomod ong talongan na ig towan amen tanandia.”
Pagabasi ni Ading Herodes ang may ba-long adi ono, pisan tanandiang naborido, asta ang tanan ang taw ong Jerusalem. Animan pinagoy ni Herodes tang tanan ang mga pangolokolo ong mga padi tang mga Judio ig ang mga manigtoldok tang Katobolan ni Moises. 2:4 Ang mga “pangolokolo ong mga padi,” teta aggoyan ka ta mga “punong saserdote” mga ong Tagalog. Ang mga “manigtoldok tang Katobolan,” teta aggoyan ta mga “eskriba.” Nane-ma tanandia ong nira mga ong aripa ono ipangana tang Cristo. 2:4 “Cristo” mga ong bitalang Grigo. Mga ong bitalang Hebreo, “Mesiyas.” Telekan ka ong Bokabolario. Ganing tanirang siminabat, “Ong banoa tang Betlehem, tarin ong Judea. Tenged maning ta na tang sinolat tang propita tang Dios asing tokaw ang ganing,
‘Yamong mga taga Betlehem ang pamansistar ong probinsia tang Judea,
Ang banoa mi indi enged maori ong mga banoang pamanokaw-tokawan ong Judea.
Tenged atan ong nindio magalin tang mangolokolo ang magekel ong yen ang banoa, ang yay ang mga inampo ni Israel.’ ”§ 2:6 Mikas 5:2
Pagabasi ta asi ni Herodes, dayon ang pinagoy na ong sikrito tang mga bisitang asing nagalin ong Tere-lan. Pinane-ma na tanira ta mo-ya mga tanopa enged limindoa tang bitokon ang agganingen nirang inita nira. Oman pinapaning na ra tanira ong Betlehem pagatapos ang sinoyonan na ta maning ta na: “Panaw amo ra. Dilemen mi ta mo-ya tang molang asi. Ig mga itaen mi, patakono nindio, agod asta yo mapaningo ka don para towano tanandia.” 9-10 Pagabitala tang adi, namampanaw da tanira. Mintras pamansipanaw, inita si nirang oman tang bitokon ang asing inita rang lagi nira ong Tere-lan. Pinangambengan tanira ta mo-ya ong pagaita nira tang bitokon! To-kaw ong nira tang bitokon asta siminareng don ong toga tang balay ang don tang mola. 11 Oman, paga-led nira ong balay, inita nira tang mola ig ang nanay nang si Maria. Dayon tanirang namansilod ong talongan tang mola ig tinowan nira tanandia. Inabrian nira tang mga ekel nira, ig rinigaloan nira ta bolawan, insinso, ig pabanglong aggoyan ta mira.* 2:11 Sigon ong doma, ang mga rigalong sindol tang mga bisita ong ni Jesus, poiding may maliag yaning tang kada tata. Ang bolawan, rigalo para ong adi. Ang insinso, para ong padi. Narin pagpatako ang si Jesus tang ading pinangako tang Dios para ong banoa na, ig ang kalawigan ang padi ang tomabang ong nira. Ang “mira” tatang iloloak ang herbal. Asing tokaw, ang wi na aggamiten bilang bolong obin bilang pambalsamo. Animan ang pagtorol nira ta mira, pagpatako natetenged ong kamatayen ni Jesus.
12 Asing pabalik da tanira ong sadiling logar nira, parti rang dalan tang pinanawan nira, tenged pinamanan tanira tang Dios ong talakinep ang indi ra tanira magbalik don ong ni Herodes.
Ang paglayas da Jose ang paning ong Ehipto
13 Asing pagapagalin da tang mga bisita, pinatalakinep si Jose tang anghil tang Gino ang ganing, “Bangon! E-lan mong lagi mandian tang mola may ang nanay na don ong banoang Ehipto. Don amo kang lagi magtinir mintras indio pa pagordin ang magbalik amo ra. Agpadilem ni Herodes tang mola para patayen.” 14 Animan dali-daling nambangon si Jose, ig ong labing asi mismo ingkelan na tang magnanay ig namampanaw da paning ong Ehipto. 15 Don tanira nagtinir asta napatay da lamang si Herodes. Nainabo narin agod magmatod tang inaning tang Dios ig pinasolat na ong propita na ang ganing, “Ginoyano tang anao ang magalin ong Ehipto.” 2:15 Oseas 11:1
Pinapatay ni Herodes tang mamolang gege-ley
16 Dorong kasisilagen ni Ading Herodes asing mata-wanan nang linoko tanandia tang mga bisitang asing nagalin ong Tere-lan. Animan nagpapanaw tanandia ta ordin ang pamatayen tang tanan ang mamolang lali ong Betlehem asta ong tanan ang mga kababarioan ang alenget don, magalin ong doroang takon tang idad nira pababak. Tenged sigon ong nata-wanan na ong mga bisitang namagalin ong Tere-lan, doroa rang takon tang nagta-lib mimpisang limindoa tang bitokon.
17 Ong nainabong asi, nagmatod tang inaning tang propitang si Jeremias asing tokaw ang ganing,
18 “May gaba-yan ang mga i-yak ig pagdayag ong bario tang Rama.
Aggi-yakan ni Raquel tang mga ana na.
Indi enged mapalipay ong sobrang kapongawan na
Tenged ong mga ana nang patay da.” 2:18 Jeremias 31:15 Ang Rama tatang bariong alenget ong Betlehem. Si Raquel ang agsambiten tarin katawa ni Israel asing tokaw pa ig nanay ang pinagalinan tang tanan ang mga Israelita. Animan maliag yaning, belag ta si Raquel mismo tang pagini-yak tarin, kondi ang mga inampo nang babay ang mga Israelita.
Ang pagbalik da Jose nagalin ong Ehipto
19 Mandian, pagapatay ni Herodes, napaita sing oman tang anghil tang Gino ong ni Jose ong tatang talakinep, asing don pa tanira ong Ehipto. 20 Ganing tang anghil, “Ta ra! E-lan mo tang mola ig ang nanay na ig magbalik amo ra don ong Israel, tenged patay da tang mga namagplanong patayen tang mola.” 21 Animan nagsimpan si Jose ig ingkelan na tang pamilia na pabalik ong Israel.
22 Piro pagabasi ni Jose ang si Arquelao ya ray siminlet ong tatay nang si Herodes bilang adi ong probinsia tang Judea, inledan tanandiang molik don. Animan asing pinamanan sing oman tanandia tang Dios ong tatang talakinep, nagdayon tanira ong probinsia tang Galilea. 23 Ig don tanira ministar ong banoa tang Nazaret. Nainabo narin agod magmatod tang inaning tang Dios ig pinatako tang mga propita na asing tokaw ang ganing, “Goyan tanandiang Nazareno.”

*2:1 2:1 Ang Jerusalem mabael ang siodad ig yay ang kapital tang Israel mandian. Telekan ka ong Bokabolario.

2:4 2:4 Ang mga “pangolokolo ong mga padi,” teta aggoyan ka ta mga “punong saserdote” mga ong Tagalog. Ang mga “manigtoldok tang Katobolan,” teta aggoyan ta mga “eskriba.”

2:4 2:4 “Cristo” mga ong bitalang Grigo. Mga ong bitalang Hebreo, “Mesiyas.” Telekan ka ong Bokabolario.

§2:6 2:6 Mikas 5:2

*2:11 2:11 Sigon ong doma, ang mga rigalong sindol tang mga bisita ong ni Jesus, poiding may maliag yaning tang kada tata. Ang bolawan, rigalo para ong adi. Ang insinso, para ong padi. Narin pagpatako ang si Jesus tang ading pinangako tang Dios para ong banoa na, ig ang kalawigan ang padi ang tomabang ong nira. Ang “mira” tatang iloloak ang herbal. Asing tokaw, ang wi na aggamiten bilang bolong obin bilang pambalsamo. Animan ang pagtorol nira ta mira, pagpatako natetenged ong kamatayen ni Jesus.

2:15 2:15 Oseas 11:1

2:18 2:18 Jeremias 31:15 Ang Rama tatang bariong alenget ong Betlehem. Si Raquel ang agsambiten tarin katawa ni Israel asing tokaw pa ig nanay ang pinagalinan tang tanan ang mga Israelita. Animan maliag yaning, belag ta si Raquel mismo tang pagini-yak tarin, kondi ang mga inampo nang babay ang mga Israelita.