Pa-kaw ang Bitala ong
Apokalipsis
Ang Apokalipsis sinolat ong oras ang agpaliwagan ta mo-ya tang mga pamagto ong ni Cristo. Nagsolat si Juan agod pabakeden na tang mga nem nira ang mamagtalig pa ong ni Jesus maski ong kaliwagan, maski pa ong kamatayen.
Ang maliag yaning tang bitalang “Apokalipsis” ay “Pinatako” obin “Pinaita,” tenged dorong mga pinaita ong ni Juan natetenged ong mga bagay ang mainabo ong oring mga kaldaw, ba-lo magbalik si Jesu-Cristo. Dorong mga simbolo ang nagamit ni Juan ong pagsolat na, pario tang mga borondoan ta pa-kal ig mga mangkok. May mga kabayo ig may atan kang sapat ang pito tang kolo na ig tampolok tang tongay na. Ang domang mga simbolo, naintindian sigoro tang primirong nangarisibi tang solat. Piro doro kang mga toldok ang adadalem ang midio sinalok ong mga simbolong maning ta sia, ig ang doma gatalok pa ka enged asta mandian.
Maski maning atan, mayag tang mga toldok ang na: Ang tanan ang kasoay tang Dios ipapirdi na ong ni Jesu-Cristo, ig ang tanan ang mamagprosigir ang magtalig ong ni Cristo risibien nira tang doro kasinlong balet nira ong oring kaldaw.
1
Ang mga bagay ang pinaita ni Jesu-Cristo ong ni Juan
Ang solat ang na ay natetenged ong mga bagay ang pinaita tang Dios ong ni Jesu-Cristo agod tanandia tang magpatako ong mga taw ang pamagsirbi ong nandia mga onopa tang alenget dang mainabo. Animan narin pinatako ong yen ni Cristo asing sinobol na ong yen tang tatang anghil na. Yo si Juan, ang tatang torobolon tang Dios, ig narin tang pamatodo natetenged ong tanan ang initao, ang yay ang mismong mga binitala tang Dios ig pinamatodan ni Cristo Jesus. Masoirti tang mamagbasa tang solat ang na, asta ang mga mamamasi ig mamagtoman ong mga bagay ang agpatako tarin. Tenged ang tanan ang na alenget dang mainabo.
Pangomosta ong mga pamagto ong ni Cristo
Yo si Juan pagpakomosta ong nindiong mga tarabidan, yamong pamagto ong ni Cristo ong pitong siodad atan ong probinsia tang Asia.* 1:4 “tarabidan tang mga pamagto ong ni Cristo.” Ong bitalang Grigo: “ekklesia”
Balampa pirmi ong nindio tang kaloy ig kao-yan ang pagalin ong Dios, asta ong pitong ispiritong pamagsirbi ong talongan tang trono na, ig asta ra ka ong ni Jesu-Cristo. Ang Dios yay ang atan dang lagi asing tokaw pa, asta mandian, ig asta ra ka ong parakaboton. Ig si Jesu-Cristo yay ang mataligan ta ang pagpamatod natetenged ong nandia. Si Jesus tang na-kaw ang naboi ong mga patay ig tanandia tang paggaem ong tanan ang mga adi tarin ong kalibotan.
Aggegman ita ni Cristo, ig ong kamatayen na linibri ita nandia ong mga talak ta. Bindoat ita nandiang mga adi ig padi agod magsirbi ita ong Dios ig Tatay. Ong ni Jesu-Cristo tang pagdayaw ig gaem asta ong tanopa. Amen! Tandan mi enged. Komabot si Jesu-Cristo ong mga onom ig itaen tang tanan ang taw, asta ang mga namaglansang ong nandia ong kros. Tenged ong nandia, mamagini-yak tang tanan ang mga irinsia ta taw ong kalibotan. Na matod ang enged!
Ganing tang Ampoan tang Dios ang makagagaem, “Yo tang Impisa ig ang Kataposan tang tanan.” Tanandia atan dang lagi asing tokaw pa, asta mandian, ig asta ra ka ong parakaboton.
Napaita si Cristo ong ni Juan
Yo si Juan, ang logod mi. Bilang mga nanga-pen da ong ni Jesus, aroman itang gasakepan tang inadian tang Dios, ig pagtarabidan itang pamagpinitinsia ig pamagagoanta ong mo-yang nem. Binanggilo tarin ong poro tang Patmos tenged ong yen ang pagpatako tang bitala tang Dios ang sinoldok ni Jesus. 10 Tanopa sia, kaldaw ang dominggo, ginaemano tang Ispirito Santo, ig nabasio ta tatang bosis ang mapoirsa ang midio tonog ta torotot ang nagalin ong taliodo. 11 Ganing tang bosis, “Isolat mo tang itaen mo, ig ipekel mo ong mga tarabidan tang pamagto ong pitong mga siodad ang narin: Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, ig Laodicea.”
12 Mandian minaliedo agod telekan mga sinopa tang pagigampang ong yen. Ig initao tang pitong bolawan ang borondoan ta pa-kal. 13 Ig ong ka-ngan tang mga borondoan ang asi, may ke-deng ang midio taw. Ang lambong na maboat tegka ong bol, ig ong debdeb na may abel ang agbebe-ket ang midio bolawan. 14 Ang boa na kakolit-kolitan pario ong abel ang doro kakolit ang enged. Ig ang mata na de-kal ang midio apoy. 15 Ang kakay na lilinang-linang ang midio saway ang tinonaw ong apoy ig pinalinang-linang. Ang bosis na mapoirsa ang enged ang midio mababael ang lampak ta langeb. 16 May agbiotan nang pitong bitokon ong kalima nang to, ig ong anga na may loloang matarem ang ispada ang magdobali tang tarem na. Ang emet na makilaw ang enged pario ong kaldaw mga ko-to ra.
17 Pagaitao ong nandia, natombao ong kakayan na ang midio patay. Piro binondo na ong yen tang kalima nang to ig ganing ong yen, “India meled! Yo tang Impisa ig ang Kataposan tang tanan. 18 Yo tang Boi! Napatayo ka kaman piro telekan mo, boio mandian ang anday kataposan ig asta ong tanopa. Yo tang paggaem ong kamatayen ig ong logar tang mga patay. 19 Animan isolat mo tang mga bagay ang ipaitao ong nio, ang mga bagay ang gainabo mandian asta ang mga bagay ang mainabo ong ori. 20 Narin tang maliag yaning tang pitong bitokon ang aggitaen mo ong kalimao ang to ig ang pitong bolawan ang borondoan. Ang pitong bitokon yay ang pitong anghil ang pamagbantay ong mga pamagto ong yen don ong pitong siodad, ig ang pito nga borondoan ang bolawan yay ang mismong pamagto ong yen.”

*1:4 1:4 “tarabidan tang mga pamagto ong ni Cristo.” Ong bitalang Grigo: “ekklesia”