6
Bina-lo ra tang kaboi ta
Animan mandian onopay maning ta? Magpadayon ita ra lamang bato ang magkatalak, agod mandolang pa tang kaloy tang Dios ong yaten? Indi poidi! Mono ita pa magpadayon ang magkatalak? Mga natetenged ong kasalanan, midio mga patay ita ra ig anda ray labet na ong yaten! Indi pa gata-wanan mi na? Itang tanan ang nagpaboniag para ipaita ang nagpasakep ita ong ni Cristo Jesus, ginapil ita ka ong kamatayen na. Animan, ang pagboniag ong yaten pagpaita ang napatay ita ra ig limbeng ang aroman ni Cristo, agod mangaboi ita sing moman ong ba-long kaboi, pario tang nainabo ong ni Cristo asing tanandia binoing oman ong makabebereng ang gaem tang Dios ang Tatay.
Ig mga na-pen ita ra ong ni Cristo ong kamatayen na ong maning ta sia, sigorado enged ang ma-pen ita ka ong pagaboi nang moman. Gata-wanan ta ang dating pagkataw ta midio linansang dang aroman ni Cristo ong kros agod mapatay tang sadili ta ang mapinagtalaken, ig indi ita ra magsirbi ong kasalanan. Tenged mga ang tatang taw patay da, libri ra tanandia ong gaem tang kasalanan. Piro pagparet ita ang maboi ita ang aroman ni Cristo, pario tang napatay ita ka ang aroman na. Tenged gata-wanan tang si Cristo binoing oman. Animan indi ra poiding mapatay tanandiang oman. Ang kamatayen anda ray gaem na ong nandia. 10 Asing napatay tanandia agod pirdien tang kasalanan, minta lamang sia ig indi ra maoman. Piro gaboi tanandia mandian ig ang kaboi na mismo para ong Dios. 11 Animan yamo, bilang mga na-pen da ong ni Cristo Jesus, dapat ibilang mi tang sadili mi ang patay da ka mga para ong kasalanan, piro boi si para ong Dios.
12 Indi ra papaggaemen mi tang kasalanan ong mga sinangoni ming asiang mapatay lamang, agod indi amo ra magsirbi ong anday sasayod ang mga kaliliagan tang sadili mi. 13 Ig indi gamiten mi tang maski onopang parti tang sinangoni mi ong pagboat ta malain. Ang boaten mi, magpasakep amo ong Dios bilang mga napatay ig binoing oman, ig yintriga mi ong Dios tang bilog ang sinangoni mi, agod gamiten na ong pagboat ta mato-lid. 14 Ang kasalanan indi ra poiding maggaem ong nindio. Tenged indi ita ra gasakepan tang Katobolan, kondi gasakepan ita tang kaloy tang Dios.
Mga torobolon tang Dios
15 Mandian, tenged indi ita ra gasakepan tang adalem tang Katobolan, kondi ong kaloy tang Dios, monopa bato? Magpadayon itang magkatalak? Indi maimo! 16 Gata-wanan mi, mga nagpasakep amo maski ong ninopa agod magtoman ong nira bilang tatang torobolon, torobolon amo ra enged nira! Pabetang ta, mga kasalanan tang agsirbian mi, ang borak ta sia kamatayen ang anday kataposan. Piro mga pamagtoman amo ong Dios agod tanandia tang agsirbian mi ang borak ta sia, yamoy magimong mato-lid. 17 Asing tokaw, pamagsirbi amo ka kaman ong kasalanan. Piro salamat ong Dios, mandian bogos amo rang pamagtoman ong kamatodan ang sinoldok ong nindio. 18 Linibri amo ra tang Dios ong gaem tang kasalanan, ig mandian pamagsirbi amo ra ong kato-lidan. 19 Ginamitong alimbawa tang torobolon, agod mas madaling maintindian mi tang maliagong yaning. Asing tokaw, midio nagpatorobolon amo ong kasalanan, ig ginamit mi tang sinangoni mi ong pagboat ta anday sayod ang pabael ang pabael. Piro mandian, dapat yintriga mi ra tang sadili mi bilang torobolon ong kato-lidan, agod malimpio tang kaboi mi.* 6:19 “agod malimpio tang kaboi mi.” Poidi kang maliag yaning: agod magimo among sagradong mga sinakepan tang Dios
20 Asing tokaw ang pamagsirbi amo pa ong kasalanan, midio libri amo ka kaman ong tanan ang tobol ang kaministiran ang tomanen ong kaboing mato-lid. 21 Piro onopa lamay nakomit mi ong pangaboi ming asi ang agkakaeyak mi mandian? Ang paningan lamang ta si kamatayen ang anday kataposan. 22 Piro mandian linibri amo ra ong gaem tang kasalanan agod magimong mga torobolon tang Dios, ig ang gakomit mi tarin yay ang limpiong kaboi. Ig mga linimpio amo ra ngani, 6:22 “mga linimpio amo ra ngani.” Poidi kang maliag yaning: mga bindoat amo rang mga sagradong sinakepan tang Dios maliag yaning maboi amo ang anday kataposan. 23 Tenged kamatayen tang balet tang kasalanan, piro kaboing anday kataposan tang irigalo tang Dios ong mga taw ang na-pen da ong ni Cristo Jesus ang yaten ang Gino.

*6:19 6:19 “agod malimpio tang kaboi mi.” Poidi kang maliag yaning: agod magimo among sagradong mga sinakepan tang Dios

6:22 6:22 “mga linimpio amo ra ngani.” Poidi kang maliag yaning: mga bindoat amo rang mga sagradong sinakepan tang Dios