Yamajam chicham apajuinu

Epístola 1 a los Corintios