PABLO NAGKAMCHAKU PAPÍ AGAJA TESALONICANMAYA AIDAU AWETIMU
1
Pablo Tesalonicanmaya aidau kumpabau
Witjai Pabloitjai, Silvano, Timoteo aajan ju papiinak agatjime atum Jisus nemagkau aidautijum yaakat Tesalónica batsamin aidautigmin. Ii Apají Apajuiya nunú Apu Jisukristujai wait anenjamag, shiig agkan anentaimsa pujutan amastinme.
Tesalonicanmaya aidau Apajuí dekaskeapi tabauji iwainmamkagbau
Apajuí iina Apajiya nu aujkuish atum pachisa see tusaikí ainaji, nuniaku ashí atumek tuke mijattsuk pachisaikí ainaji. Wagki, atum ii Apuji Jisukristuig kajintsá anentaimaidau asajum pegkeja duke takaajum nuaduí, Jisukristu aneamunum tikich aidau yayakjum, waitiakjumesh katsunjajum ichichmamja pujusjum, ni minakuish wainkatasajum dakaidau asagmin. Yatsug aidauh, ubag aidauh, Apajuí atumnak anempajume, nunin asa atumnash ni etegtamjawa duka dekaji. Ii Kristu uwemtikagtawai tusa chichagkagtukbauk, ayatak chichamaik chichagkagtukchamui. Wakaní Pegkejiya nuna senchijin, chichamak dekaske tusa etsegkamui. Jutii atum aneau asaja, atumjaish wajuk batsamsamiaji duka shiig dekagme.
Atumek jutii wajuk pujaku iwaintukuitjime, nuigtú Jisusa pujutí diigsagmeshkam nunisjumek pujuinagme. Chicham etsegbaush, tikima senchi waitiamunum pujakjumesh uyumatsuk antukuitjume, Wakaní Pegkeji dakujutan amainau asamtai. Nu atum nuniakjum ashí Apajuí nemajin Macedonia nugkanum, Acaya nugkanum batsataina dushakam iwaintukugme. Apajuí chichame etsegbauk atumiin nagkamna, Macedonianmash, Acayanmashkam, nuigtú ashí tikich nugkanmash pampagké. Atum Apajuiyai kajintsá anentaimjum nunak, ashí yantamnum augmatuidau asagmatai, jutii anuí chichagkagtumainaitag duka atsumnatsui. Jutii atumiin taamtai, atum wajuk jukagtukiuwaitjume, nuigtú dakumkamu apajimá batsatutijum idaikujum, Apajuí iwaaku dekas tuke pujuwa nunú umigkujum, 10 Jisus Apajuí Uchijí, Apajuí inankim nayaimpinum weuwa nunú taatnuji dakainajum nunash ujaninawai. Jisusai, suwimak ishamain atina nui ayamjutpakua duka.