Pablo carta agaja colosasnumia aidau awetimu
1
Kumpamkagtamu
Witjai Pablo Apajuí wakegau asa Jesucristo apostolji etiuwai, nuniau asamtai yatsug Timoteojai jui pujusan, atum yatsug pegkejam, nuigtú imagnisjum Cristo umijin aidautijum Colosas batsatjum nuna kumpamjime; iina Apají Apajuí, nuigtú Apu Jesucristua nujai wait anenjamag atumnash shiig agkan pujutan amastinme.
Pablo Apajuí see tabau
Atum pachisa Apajuí aujkuik, tuke see tusaikí aji, iina Apuji Jesucristo Apajiya nunú, atum Cristo Jesusai dekaskeapi tuinajum nu, nuigtú ashí Jesusa nemajin pegkejam aidaush aneajum dusha antuku asaja; duka atumek yamajam chicham dekaskea nu etsegbaunum atum jukitin nayaimpinum ukugtamsamu ajutjamaina nu dekauwaitjum nu dakaidau asajum nuniagme; nunú yamajam chicham atumin tajutjamauwa duke ashí nugkanmash dapampaegak weawai. Ashí yantamnum wantinui pujutin yapajinaina dui, atum yama nagkamchakjum Apajuí dekaskenum wait anenkagtamuji antukuitjum dui nagkamas pujutjum yapajiau ainajum nunisag; junak Epafras iina aneetaiji jutiijai takau, Apu Cristo imajtikas takagna nu atumdau pegkeg amaina nuna jintinjamawajui. Nigki jutiinash, atumin Wakaní Pegkeji aneenitan amainakui aneniajum nunash ujapakmayi.
Nuadui jutiishkam, dekaabiag dui nagkamsaik, atumek idaitsuk Apajuí tuke aujtajime, nuniaku Apajuí segatjime ni wakegamujiya nuna shiig dekamtijamamtai ashí yachamet wakannumia aina nunash dekaatajum tusan; 10 Apu Jesusdau aidaush, wajuk pujumaina ainawa nunisag pujuinak, ashí pegkeg aina nunak takainak shiig awagmainak, Apajuin aan nagkaemas dekaatnume tau asan; 11 nuigtushkam segatjime niina senchijí imana nujai senchimtijamatnume tusan, dutikamu asajum ashí katsunjajum emamkesjum shiig ichichmamjajum; 12 shiig aneasjum atumesh iina Apají see titajum, wagki ni umigtamkauwai ni inamtaiji tsaaptina nuiyan, niina aentsji pegkejam aidau susatnun anagkuauwa nuna jukitnume tusa.
Jesucristui dekas wagaakuk
13 Apajuí agkanmitkagmauwai wakan senchigtin suwenum inamaina nuiyan, dutijama niina Uchijí anetaijiya nuna inamtaijin jujamkiajui, 14 niiní agkanbaetak ajutjamui nuigtú tudau aidaunum tsagkugnamushkam.
15 Wagki niiyai Apajuí wainmainchauwa nuna niimen iwaidauk; niiyai iwai, ashí wají aina nu eke najannatsaig pujujakú asa. 16 Wagki ashí wají aina nunak Apajuí niiní najankauwai, nayaim aina nui ayá nunash, nuigtú nugkanmayanash, wainmain aina nunash, wainmainchau aina nunashkam; inamin aidaunash, apu aidaunash, wakan pegkegchau aina nuna apujinash, wakan senchigtin aidaush, ashí niiní najankamu ainawai, niinu atí tusa. 17 Cristuk ashí wají aina dusha eke atsaig pujujakui, nuniau asa ashí wají aina dushakam ni wajuk dutikamuita nunisag ainawai; 18 nuigtushkam nigki, iglesia niina iyashiya nuna Apujishkam. Nigkiyai nagkamtinish pujujakuk, nagkamas jakau aidaunmaya nantakiuwa dushakam, nunin asa ashí nu wají aina nuig niiyai dekatkauwa duka; 19 nuadui Apajuik niina Uchijí Aentsmaga akiinauwa nunak ni senchigtina ibauk atí tusa wakekauwai; 20 nunikmatai niiní ashí wají aidau nugkanum, nayaimpinum aina nunashkam epegtua, Cristo cruznum numpeen ukajua dui agkanmitkata tau asa.
Cristo Apajuí kumpají etabiuwai
21 Atumshakam yaunchuk tsawan aajakua duik takanchbau Apajuí shiwaji aajakuitjume anentaimtagminish, pegkegchau aina nu takaakjum nuniautigmin yamaik epegtugmawaje; 22 Cristo ju nugka jui pujus waitus jakauwa dui epegtugbauwai, niina pujutainish pegkejam aidau, nuigtush tsuwatjish atsugbau niina emtinish bakumamainush atsugbau iwaintamkata tau asa. 23 Tujash nuna nuniktag tuinakug Jesusan dekaskeapi tiajua nuig shiig ebetmamjag, nuigtú yamajam chicham Jesusai uwemna nu pachisa etsegbaun antukajua nunak dakainak pujuina nunú iman amain ainawai, nunú chicham ashí nugkanum etsegnakua nunak wishakam etsegjai.
Pablo judiochu aidaunum takaamu
24 Yamaik shiig aneajai atumiin waitiakun, nuniakun Cristo niina iyashí iglesiaya nui waittsamu mina iyashjui atsugta nuna umiajai; 25 nuniau asan niina takajin wajasuitjai, nunikmatai Apajuí atumiin pegkeg amaina nuna yaigtí nuniak ashí yantamnum chichaman etsegkati tusa awetiuwai; 26 yaunchuk nagkamas anentaimtusbau dekaachbau aajakua nuna yamai niina aentsji pegkejam aina nuna iwaintuke; 27 nunú aidaun, Apajuí niina imanji dekas imana nu dekaachbau aajakua nuna judiochu aidaun dekamtikatatus wakekauwai; duka Cristo atumin ajutjama nuuwai, niina imanji dakainajum nunú.
28 Nunú Cristo pachisa etsegtakuish, ashí aents aidauk chichagji, nuniaku jintinji ashí dekamu aina nunú, Cristo eemtinish shiig pegkeg iwainakta tuidau asaja; 29 nuna dutikata tau asan, senchi takaajai niina senchijí minai takaa nujai.