Israel aents aidau
uwegshunum yujasbau
Números
6
Sacerdote aidau Israel aents aidaun pegkegnum yumigjagtin
22 Tuke Pujuu Moisésan chichajak:
23 “Aarón niina uchiji aidaujai Israel aents aidaun pegkegnum yumigkiakug aatus titinme:
24 “ ‘¡Atum aidautigminak
Tuke Pujuu pegkegnum yumigtamsatnume,
dutijamak nigki kuitamjamkatnume;
25 Tuke Pujuu atumnak shiig anenjamas kuitamjamkatnume;
26 Tuke Pujuu atumin
anempau asa,
shiig agkan pujustinme tusa kuitamjamkatin ati!’
27 “Juna aatus sacerdote aidau mina daajun adayas Israel aents aidaun tiagtatui. Nuadui wi ditanak pegkegnum yumigsagtatjai”, tiuwai.