Pablo carta agaja Filemón awetimu
1
Kumpamkagtamu
Witjai Pabloitjai, Cristo Jesusan takaju asan achinkan pujusan yatsug Timoteojai kumpamjame anetaiju Filemogkah, jutiijai takatnum atuetai asamin; nuigtú iina umayí anetai Apia, Arquipo jutiijai takat atuetutaiya nuna, nuigtush iglesia amina jeemin ijunaina nunashkam. Apajuí iina Apajiya nunú, Apu Jesucristujai anentag wait anenjamag agkan pujutan amastinme.
Pablo see tibau
Mina Apajuijun aujkunuk amina pachisan tuke see tusanké ajai, wagki antugkamjame, Apu Jesús aneamugmin nuigtú dekaskeapi tabaugminash, nuniau asam ashí Apajuí aentsji pegkejam aidau aneam nunashkam. Apajuin segatjame wi dekaskeapi taja nunismek amesh dekaskeapi tame dui, Cristo aneau asá ashí pegkeg jutiiní dutikmain ajutjama nuna dekaati tau asan. Shiig aneakun ichichmamjai ame anejatbaun antakun. Yatsujuh, Apajuí aentsji pegkejam aina dushakam aminig anentain ichichmamkaje.
Pablo Onésimo chichamjukbau
Nuadui, Cristo daajin, ju dutikata tumain ajutaig, ayatak anenkai segajame. Wi, Pablo, muun wajasuitkun Cristo Jesusa chichame etsegbaunum achinkan pujusan, 10 Onésimo, wi cárcel pujusan Cristo pachisan etsejai antuk sujumankau asa mina uchijua imana nu, ataktú amina jeemin mina anú wait aneasam jukita.
11 Yaunchuk tsawantaya duik amesh atsumainchauyi, tujash yamaik ameshkam wishakam atsumtai wajasé, 12 nuniku asamtai awagkin awetajame, mina utugtumainaitam dutiksag jukiti tusan, 13 amina yaimpamaina nuna, jui pujusá mina yainkati, yamajam chicham etsegbaunum achinkan pujag nuna tumainaitkun. 14 Tujash makichkish ame wakegatsminig dutiktanak wakekashmajai, ame mina yainbau wi takui dutikamu ai, dekas ame wakegamunum dutikamu atí tusan.
15 Juna juniktasants ujumak tsawantai aminí kanakuitai, nunik ataktú ame jukim amijai tuke pujustatus, 16 tujash achikbaujai betekchau, achikbauwa aan nagkaemas yatsut aneetai minaig wajasé, tujash aminig aan nagkaemasayai, aentstí nunitaiya nuninchau, Apu Jesús nemagbaunum yatsut wajasú asa.
17 Nuadui, ame minash kumpag anenjakmek, mina utugtumainaitam dutiksamek jukita. 18 Amina pegkegchau takagtamsau nuniachkush diwimjamkau akuish, minai idaisata. 19 Wi Pablon junak mina uwejui agatjame, wi akikmaktatjai; ame pujut jukimunum mina diwimjam nuna tumainaitkun. 20 Aajan yatsujuh, iina Apuji nemagbaunum aminiyan pegkejan wainkatasan wakegajai, nuniakum mina anentaijuish ichichtugta Cristo nemaju asam.
21 Junak, dekas umiktatuapi tabaunum kajittsan agatjame, wagki wi segajam nu inagkeasmesh dutikattam nuna dekau asan. 22 Wi kanagtin minash umigtukta, wagki atum Apajuí aujtugsagmin, atumjai ataktú wainimainnash sujustata dui.
Inagnaku kumpamkagtamu
23 Epafras kumpamjamui, Cristo Jesús nemagbaunum wijai betek achinak egketa nunú, 24 dutiksag Marcos, Aristarco, Demas, Lucas aatus mina yaintin aina dushakam.
25 Apu Jesucristo anentag wait anenkagtamujiya nu atumí wakanminish ajutjamtinme.