3
Ya Anak Kiden Na Namaratu
Itan muy, kahkahulun, awa pake dakal ya pangidduk na Namaratu tekitam, te ibar na haman ta ānāk na kitam, a kustu hapa ya ibar na te kakurugan haman. Ammi ya awan kiden mangurug a aweda malasin ta ānāk kitam na Namaratu gafu ta aweda garay malasin ya Dama tam. Maski ta ayanin, kahkahulun, a ānāk kitanan na Namaratu ewan, a awena para la maita am anu sangaw ya pagbalinan tam. Ammi sangaw am maita tanan ya panguli na bari tam kiden a yen ya pakkamu tam ta megitta kitanan hala ta Namaratu ewan, te intu hapa la sangaw ya pake maita tam. Gafu ta itta ya ikatalak tam ta kumanin, a gagangay ta a azin tam la azin ya ngamin dulay tekitam petta mappya kitam la ta kuman na kappya ni Hesusen.
A ya awan magimmang magliwat a makaliwat mantu ta lintig kiden na Namaratu, te intu liwat na tolay ya awena en pangurug ta lintig na kiden. Amu muy ta awena pulus nagliwat ni Hesus, te umange haman ta isin petta ikaru na ya liwat tam kiden. A am kurug ta itta kitam la te Hesus a awetanan mantu magliwat. Ammi ya awan nagimmang magliwat a awena mantu amu i Hesus, a awena para la amu ya gafu na neange na en ta lutakin.
Awemuy mantu paayayyaw, ānāk ku, te awan ta matunung ta kuman na katunung ni Hesus am bakkan la ta pumarigen tentu nga mangidulot ta mappya. Ya maggakkad para la magliwat a kahulun mantu ni Satanas, te kanayun nagliwat haman ya Satanasen maski abat ta gafu na en. Ammi yen ta nagpeta ya Anak na Namaratu tekitam tolay, petta perdin na ya tarabaku ni Satanas ta tolay kiden. A am mauli meanak ya tolay petta magbalin ta anak na Namaratu a aweyan na mantu ya magliwat, te itta haman ya nemula na Namaratu tentu nga mangpasikan tentu. A awena mabalin ta magliwat, te putut haman na Namaratu ewan. 10 Malasin tam mantu am inya ya ānāk na Namaratu ikid na ānāk ni Satanas, te ya tarabaku da ya pangilasinan tam tekid. Te ya awan mangidulot ta mappya ikid na awan mangidduk ta sakā tolay na kiden a bakkan mantu ta anak na Namaratu am awa anak na Satanas.
Ya Gagangay Na Awan Mangidduk
11 Mappya, kahkahulun, ta magkaid-idduk kitam, te yen haman ya kanayun nepadangag ni Hesus ikid na ikami addet ta palungu. 12 Te awetam mina parigan i mina Kainen nga dumagdag te Satanas, te pinapasi na haman ya wagi na en Abel. Ammi anu kawagan na ta pinapasi na? A on te nekatalak na Namaratu ya negawat na wagi na en Abel, ammi tentu a nagtalekudan na Namaratu ya negawat na en te awena kustu. 13 A awemuy mantu zigatan, kahkahulun, am ikatupag na kam hapa na awan kiden mangurug, te naggagitta kid haman ni mina Kainen. 14 Ammi ikitam mangurug a iddukan tam ya sakā tolay tam, a yen ya pakkamu tam ta nagtalekudan tanan ya pasi tam ikid na simarok kitanan ta pagtolayan tam. Ammi ya awan mangidduk a ittan para la ta agyan na pasi. 15 Te maski am inya ya mangikatupag ta ikattolay na a mekwenta hala ta mamapasi, a yen ya pakkamu tam ta awena mesipat na mangikatupag ta magnayun na angat, te megitta haman ta mamapasi.
16 Ya pangidduk ni Hesus tekitam ya pakkamu tam ta gagangay na mangidduk, te nesagapil na ya angat na tekitam petta matolay kitam. A am kakurugan ta mangidduk kitam a isagapil tam hapa ya angat tam ta kabagis tam kiden, petta matolay kid hapa. 17 A am itta teko mantu ta maitam ta awan ta kahulum mangurug, am pulus na la ta awem nonotan, a had kukunna mantu magbalin na pangidduk na Namaratu teko, te gagangay haman ta mangidduk. 18 Mappya mantu, ānāk ku, ta bakkan mina ta kamkampon la ya pangidduk tam am awa kakurugan mina, pettam kumanen a megitta hala ya tarabakun tam ta inuhohug tam. 19 Te am kunna ten ya pangidduk tam a yen ya pakkamu tam ta matunung kitam, a matalak la sangaw ya nonot tam ta pakimallak tam ta Namaratu ewan. 20 A maski am paliwatan na kitam na nonot tam a dakdakal haman ya amu na Namaratu tekitam, a intu hala sangaw ya makkamu tekitam.
21 A am awena kitam paliwatan na nonot tam a mappya, petta matalak kitam la ta pakimallak tam tentu. 22 A maski am anu ya adangan tam tentu a iatad na hala sangaw, gafu ta kurugan tam ya ngamin patarabaku na tekitam, ikid na tarabakun tam ya makamamallak tentu. 23 A ya ikayat na mantu ta tarabakun tam a mangurug kitam ta Anak na en Hesus Kristu ikid na magkaid-idduk kitam, te yen ya nebilin na tekitam. 24 Ya ngamin kiden mangurug ta bilin na kiden tekitam a yen kid mantu ya makikahulun tentu, a makikahulun hapa ya Namaratu tekid. A amu tam ta makikahulun ya Namaratu tekitam gafu ta Kahalwa na en nga magyan tekitam.