5
Ya Pagka-ma Na Datang Ni Hesus
A kumanen hapa awemi ibar tekamuy, kahkahulun, am kanu na araw ya datang na Dafu tamewan, ammi maski, te dana amu muy haman ta ka-ma la dumatang ta kuman na iange na tulisan ta hiklam. Te sangaw am pahig na tolay kiden ta awan ta dulay, ikid na awan ta burungan da, a yen sangaw ya datang na pakadulayan da, te pagka-ma da sangaw ta kuman na maganaken am pagka-ma na ya zigat na paganak na, a awedan sangaw malillikan ya pama-gang na Namaratu tekid.
Ammi mappya tekamuy, kahkahulun, te awemuy magyan ta sugiram ta kuman na awan kiden mangurug, a am magka-ma sangaw ya panglavvu na Namaratu ewan ta kuman na ange na tulisan a awena kam sangaw madatangan, te sa itta kam ngamin ta dakar, a intu tarabakun muy ya mappya. A gafu ta awetam magyan ta sugiram a mappya mantu ta awetam pasidugan ya iange na Dafu tamewan, petta awetam mekabat ta awan kiden mangurug. Te mappya ta imugudan tam la sehahukāl, petta awetam megitta ta mellaw. Te ya magyan kiden ta hiklam ikid na sugiram a intu la amu da ya magillaw ikid na masidug. Ammi gafu ta magyan kitam ta dakar a mappya ta kanayun mahukal la ya nonot tam, petta awetam megitta ta mellawen. A afuran tam ya pangurug tam ikid na pangidduk tam, te yen kid ya mangikerutan tekitam. A itug tam la ya pangikatalak tam ta pangikerutan ni Afu Hesus tekitam, 9-10 te bakkan ta pama-gang na Namaratu ya nekari na tekitam, am awa pangikerutan na tekitam gafu ta nepangsaka ni Afu Hesus tekitam ta pasi na en, pettam kumanen a maski am dana nasi kitam ta datang na, ono am matolay kitam la a makipagtolay kitam hala sangaw tentu. 11 A yen ta awemuy mina magimmang magimpatpaturad ikid na magimpaspasikan ta pangurug muy.
Ya Napozan Na Tabarang Da Tekid
12 A ya adangan mi hapa tekamuy, kahkahulun, a nonotan muy ya mangtaron kiden tekamuy nga nesaad ni Afu Hesus, te yen kid ya mangituldu ikid na mangtabarang tekamuy. 13 A pake ipaita muy mantu ya pangdayaw muy ikid na pangidduk muy tekid gafu ta bannag da tekamuy. A sa pagdadaggan muy hapa ya ngamin nonot muy, petta awemuy magimpaspasil.
14 A ya kadwan kiden para itabarang mi tekamuy, kahkahulun, a ihuya muy ya matalakag magtarabaku, a paturadan muy ya magtalaw ikid na magburung, a uffunan muy ya makafuy, a ipaita muy ya pagattam muy tekid ngamin. 15 A am itta ya mangwa ta dulay tekamuy a itan muy ta bakkan ta dulay ya isupapak muy tentu, te intu mina apagan muy am anu ya kappyanan na tagtakday tekamuy, a kumanen hapa ta ngamin tolay.
16-18 A ya ikayat na para na Namaratu tekamuy gafu ta itta kam te Afu Hesus a kanayun pagayayatan muy ya kallak na tekamuy, a pakimallak muy ya ngamin tentu, a maski am anu ya dumatang tekamuy a “Mappya hapa yen teko, Afu, te iko ya makkamu teyak,” kummuy.
19-22 A kumanen hapa am itta ya maguhohug ta paggagimung muy nga pasinapān na Kahalwa na Namaratu a awemuy la ihuya, ikid na awemuy idadula ya uhohugan na. Ammi maski am inya ya maguhohug a pake pasikkalan muy am mappya ya uhohugan na, petta itug muy. Ammi am kuman na itta ya kadulayan na a lillikan muy.
23 A ya Namaratu ewan nga mangatad ta ngamin kappyanan, ampade intu ya mangpatatakday ta nonot na tagtakday tekamuy, petta awan sangaw ta pakehuyan muy, am awa mappya la ya ngamin kahalwa muy ikid na nonot muy ikid na bari muy addet ta dumatang i Afu Hesus. 24 A gafu ta mekatalak hapa ya nangalapen tekamuy a idulot na la idulot ya ikayat mi in tekamuy.
25 A mappya hapa, kahkahulun, ta pakimallak da kami, 26 a pakikumusta muy hapa ya ngamin kiden kahkahulun mi ta agyan muy.
27 Peafurak hapa tekamuy gafu ta Namaratu ewan ta basan muy ya suratin yan ta ngamin kahkahulun muy kidina.
28 Ampade i Afu Hesus Kristu ya makkamu tekamuy.