Ya Napolu En Surat Ni Pablu Te Timotyo
Ya Gafu Na Suratin Yan
A ta neange ni Pablu ta lugar na Asya ikid na Masadonya nga mangipadangag ta damag ni Hesus a itta hapa ya duwa na kahulun na, a i Timotyo ya ngagan na takday, a intu hala ya nekwenta ni Pablu ta kuman na anak na, te malogon dumagdag ta ngamin netuldu ni Pablu tentu. Am basam ya Tarabaku na Turin Kiden ta kapitulo 16 a yen sangaw ya pakabasam ta nepangihulun ni Pablu te Timotyo.
A ta nepagsibal da ta ili na Efeso a nesirak ni Pablu i Timotyo petta intu ya makkamu magtaron ikid na mangituldu ta mangurug kiden, te magdulot i Pablu ta kadwan kiden ili. A sangaw nagsurat hapa te Timotyo, te ituldu na para gafu ta tarabaku na en nga magtaron ikid na mangituldu. Ammi ya netuldu na te Timotyo a kappyanan tam hapa petta amu tam ya ikayat na Namaratu tekitam. A timunud mantu sin ya surat na en te Timotyo.
1
1-2 Anak ku, Timotyo.
Ampade ikallak na ka na Dama tamewan Namaratu ikid ni Afu Hesus, petta mappya ka la, te iko ya igittak ta anak ku ta kakurugan gafu ta pangurug mu te Afu Hesus.
A ya nagsurat teko a iyak, Pablu, te turin nak ni Hesus Kristu gafu ta uray na Namaratu ewan nga mangikerutan tekitam, ikid ni Hesusen hapa nga ikatalak tam, te naggitta kid nga nangidob teyak.
Ya Patarabaku Na Te Timotyo
A ya pakikekallak ku teko, Aleng, teyaken nagtugut nga umange ta Masadonya a
“Magyan ka la ta isin ili na Efeso, petta matabarangam ya kadwan kidin mangituldu, petta aweda ituldu ya awan kustu,” kunku.
A ibar mu mantu tekid ta awedan mina pakolangan ya magmagannud na bida nga pinarparatu na palpalungu kiden tolay, ikid na aweda mina paangtolin pagbabidan ya pagkakahulun na palpalungu kiden. Te awan ta iatad na kumanin kid na bida am bakkan la ta pagtatabbagan na tolay kiden. A awan mantu ta meuffun da ta pangurug da petta idulot da mina ya uray na Namaratu tekid. A mappya ta yen ya metabarang tekid, petta pake itug da mina ya pangurug da, ikid na mappya na nonot, pettam kumanen a mappya sangaw ya pangidduk da ta Namaratu ewan ikid na ikattolay da. Te ya kadwan kidina a kuman na umadayu kid na ta isin kid na kappyanan, a intu la nonotan da ya bida kiden nga awan ta kapkappyan, te karagatan da ya mangituldu ta lintig kiden na Namaratu, ammi aweda haman maawatan ya uhohugan da ikid na ipasikkal da. Amu tam haman ta mappya ya lintig na Namaratu, ammi dulay am awetam amu ya gafu na nepangpadday na ta lintig na.
A mappya mantu ta nonotan tam ya pagserbi na lintig na kiden, te bakkan haman ta mappya kiden na tolay ya inatadan na tekid, te pinadday na kid hud la gafu ta awan kiden makkamu ta mappya, ikid na masoysoy, ikid na awan makkamu ta Namaratu, ikid na minagliwat, ikid na nagdupal ta nonot, ikid na mangidadula ta kwa na Namaratu, ikid na manguyoyung teg hina na ikid ni dama na, 10 ikid na mamapasi, ikid na mangadallaw, ikid na magatattug ta kagitta da en lalaki ikid na kagitta da en babbay, ikid na magsibrung ikid na maglaku ta tolay, ikid na magladdud, ikid na magdarogas, ikid na ngamin kiden nga awan mangurug ta kuman na netuldu tamen nga kakurugan. 11 Te awan haman ta takwan na netuldu tam am bakkan la ta mappya en damag na pakapangwa na Namaratu ewan nga mangbendisyon tekitam, te yen haman ya nepangitalak na teyak petta ipadangag ku ta ngamin tolay.
Ya Testimonyo Ni Pablu
12 A matalakak hapa ta Dafu tamewan Hesus nga Mangikerutan tekitam ikid na mangpasikan teyak, te iyak ya nekatalak na ikid na pinatudunan na, petta magserbi yak hapa tentu ta kumanin na tarabaku. 13 Ta idi a pake dulayak na tolay, te padpadulayan ku ya ngagan ni Hesus, ikid na pagzigātan ku ya mangurug kiden tentu, a masikanak nagporay. Ammi maski kunna ten a nekallak nak hala na Namaratu ewan, gafu ta awek para la nangurug te Hesus ta idi, ikid na awek garay naamu ta dulay ya tarabakuken. 14 A pake nasurok mantu ya kallak na en teyak, te inatadan nak ta pangurug ku tentu, ikid na pangidduk ku ta tolay na kiden gafu te Hesus Kristu.
15 Itta ya bida en ta
“Umange i Hesus ta paglelehutin petta ikerutan na ya minagliwat,” kunna.
A kakurugan hapa ye-yen na bida, te maski am iyak ya kadakalan na dulay, 16 a nekallak nak hala, petta iyak ya pakaitan ta awan ta addet na pagattam ni Hesusen, pettam kumanen a iyak mina ya pagnonotan na awan kiden para la mangurug, te maatadan kid hapa sangaw ta magnayun angat am mangurug kid. 17 Ampade madaydayawan ya Namaratu ewan addet ta addet, te intu la tatakday ya magnayun na Ari nga awan masi ikid na awan maita. Amen.
Ya Patarabaku Ni Pablu Te Timotyo
18 A ya ibar ku hapa teko, Aleng Timotyo, a nonotam ya dana linavun na lalaklakay kiden ta tarabakum, te intu linavun da ya nagafu ta Namaratu ewan. A dagdagam mantu ya binida da teko, pettam yen kid ya mangpaturad teko ta pakigubat mu ta dulay. 19 Ammi mappya ta pake ibbalam ya pangurug mu ikid na mappya na nonot ta pakigubat mu, te ya kadwan a aweda dangdangagan ya mappya na nonot, a yen ta naperdin hapa ya pangurug da. 20 Ig Himenyo ikid ni Alehandru ya nekabat hapa tekid, a yen ta pinagurayān ku kid nga umange te Satanas, petta mapa-gang kid magbida ta dulay.