Ya Mekaduwa En Surat Ni Pablu Ta Taga Korinto Kiden
Ya Gafu Na Suratin Yan
A ta nepagsurat ni Pablu ta napolu en surat na ta iglesya ta ili na Korinto a medyo nagdamdam hapa talo am namatan kid gafu ta pangihuya na en tekid ta surat na en. A gafu ta burung na tekid a dinob na i Tito nga ange mangrikna tekid, petta ipadamag na sangaw tentu am ginawat da ya surat na en, ono am nagporay kid gafu ta pangihuya na en tekid.
A ta pagyan ni Pablu para la ta lugar na Masadonya a nagtoli hapa i Tito nga ange mangipadamag te Pablu gafu ta iglesya en ta Korinto. A mappya kan hapa te nagawat da kan ya surat na en, a nagbabawi kid kan hapa ta tinarabaku da en nga dulay, a matalak kid kan hapa ta surat ni Pablu tekid. Ammi intu kan dulay te itta kan ya kadwan kiden nga mamadpadulay te Pablu, a nebar da kan ta awan ta turay na nga mangihuya tekid, te bakkan kan ta kakurugan na turin ni Hesus awa sinang turin la.
A gafu ta nepadamag ni Tito te Pablu a nagsurat ha i Pablu tekid petta pake ipasikkal na ya nepangpatudun ni Hesus tentu. A pake nepasikkal na para ya ngamin kiden zigat na nga naattaman na gafu ta pangipadangag na ta uhohug na Namaratu tekid, petta pake nonotan da mina ya pangidduk na tekid. A ya nesurat ni Pablu tekid a intu yan:
1
1-2 Tekamuy ngamin nga iglesya na Namaratu ta ili na Korinto,
kontodu ngamin kiden tolay na Namaratu nga magyan ta lugar na Akaya.
Ampade Dama tam Namaratu ikid ni Afu Hesus ya mangikallak tekamuy petta mappya kam la.
A ya nagsurat tekamuy a iyak, Pablu, nga turin ni Hesus Kristu nga pinatudunan na Namaratu ewan. A ya kabagis tamin Timotyo ya kahulun kin hapa nga magsurat tekamuy.
Ampade madaydayawan ya Namaratu ewan nga Dama ni Afu Hesus Kristu, te intu hapa ya Dama tam nga mangikallak tekitam, ikid na Dyos tam nga kanayun manguffun tekitam. A pasikanan na ya nonot tam ta ngamin kiden zigat tam petta amu tam hapa sangaw mangpasikan ta nonot na kadwan kiden mazigatan, te intu pangpasikan tam tekid ya kuman na nepangpasikan na Namaratu tekitam. Te am mesipat kitam ta zigat ni Afu Hesus gafu ta pakikahulun tam tentu a kumanen hapa ta pangpasikan na ta nonot tam.
A tekami en nangipadangag ta uhohug na Namaratu tekamuy a addu ya zigat mi, ammi naattaman mi hala petta mauffunan kam ikid na mekerutan kam. A maski nazigatan kami a pinasikan na Namaratu ya nonot mi petta ikami hapa ya mangpasikan ta nonot muy am mazigatan kam hapa ta kuman na zigat mi. A awemi hapa magburung tekamuy, te maski am mazigatan kam ta kuman na zigat mi a amu mi ta mesipat kam hapa ta kuman na pangpasikan na Namaratu ta nonot mi.
Ya Zigat Nig Pablu Ta Lugar Na Asya
A bidan ku yan tekamuy, kahkahulun, petta amu muy hapa ya zigat mi tekami en dumatang ta lugar muy kontodu ngamin na lugar na Asya, te pake nagsurok ya dammat na zigat mi addet ta awemi ikatalak ta matolay kami.
“Gagangay de ta ipasi tam sangaw ye-yan na zigat,” kukummi.
Ammi mappya hala yen, petta bakkan ta bari mi ya ikatalak mi am awa Namaratu ewan nga mangtolay ta nasi. 10 A mappya hapa te nekerutan na kami hala ta zigat mi en nga magge nasin mi, a amuk ta kanayun ikerutan na kami. A yen hapa ya ikatalak mi ta ikerutan na kami hala sangaw am e kami mangipadangag. 11 Ammi mappya ta uffunan da kami hapa ta pakimallak muy. Te am addu ya makimallak a addu hapa sangaw ya matalak ikid na magdayaw ta Namaratu am madangag da ya pangikallak na tekami gafu ta pakimallak muy.
Ya Pangipasikkal Ni Pablu Ta Kappya Na Nonot Na
12 A mappya ta pakimallak da kami, kahkahulun, te ya talak mi a awan ta dulay ta nonot mi, awa kanayun ipaita mi ya matunung na nonot ta atubang na ngamin tolay, aglalo tekamuy. A intu la gagangay mi ya kuman na amu mi ta gagangay na Namaratu, te bakkan haman ta sistema na tolay ya nekatalak mi am awa panguffun na Namaratu tekami. 13 A teyaken nagsurat tekamuy ta idi a awemuy mina pahig ta nelemad ku ya ikayat ku uhohugan tekamuy, te nalawag haman ya ikayat ku uhohugan, a malogon hapa mabasa. 14 A maski am awemuy pake naawatan ya kadwan nga nesurat ku tekamuy ta idi a ikatalak ku hala ta sa maawatan muy sangaw ya ngamin, petta matalak kam sangaw tekami ta kuman na katalak mi tekamuy ta araw na ange ni Afu Hesus.
15 A gafu ta nekatalak ku ya pangikatalak muy tekami a dana uray ku ta magpasyar yak tekamuy apolu kapyek magdulot ta takdayen eyan ku, petta mamidwa mina ya pagpasyar ku tekamuy. 16 Te ya uray ken teyaken a magsibalak mina nga magpasyar tekamuy kapyek magdulot mina ta Masadonya, otturu magsibalak ha mina sangaw ta pagtolik tekamuy, petta uffunan dak ha nga medob ta lugar na Hudeya. 17 Ammi awek amu am pahig muy de ta nagduwaduwa ya nonot kin gafu ta awek nedulot ya uray ken? A pahig muy de ta parigan ku ya nonot ikid na sistema na manguyoyung, petta “On, e yak,” kunku tekamuy, ammi ta nonot kin hapa la a “Awek la ange,” kunku de. 18 Ammi pagasingan ta Dyos nga awan magtulad am tulad ya uhohug ku tekamuy, te am “On,” kunku tekamuy, a awek otturu aweyan ta nonot kin hapa la, te maski am anu ya uhohugan mi tekamuy a awemi haman ikihu ya tulad ikid na kakurugan, 19 am awa intu la parigan mi i Hesus Kristu nga Anak na Namaratu ewan nga nepadangag mi ni Silas ikid ni Timotyo tekamuy. Te am itta kitam te Hesus a awena mabalin ta manguli ya nonot na Namaratu tekitam petta mekihu ya “On” ikid na “Bakkan”. 20 Te ya ngamin kiden nekari na Namaratu tekitam a magdulot kid hala magdulot gafu te Hesus.
A yen ta “Amen” kun tam ta pakimallak tam ta ngagan ni Hesus, petta Namaratu hala ya madayawan, te ya “Amen” nga kun tam a yen ya pangikatalak tam ta magdulot hala ya nekari na en tekitam. 21 A Namaratu hapa ya kanayun mangpasikan tekitam petta magtatakday kitam ngamin ta pakikahulun tam te Hesus Kristu, te pinasinapan na kitam ta Kahalwa na en. 22 A ya Kahalwa na en hapa ya sinyal na Namaratu tekitam, te intu ya imunnan ta ngamin kiden nekari na tekitam, a yen ya ikatalak tam ta itta para la sangaw ya iatad na tekitam.
Ya Pangipalawag Ni Pablu Ta Ketalantan Na
23 Ammi anu kawagan na ta awek nedulot ya uray ken nga umange tekamuy? Pagasingan ta Dyos am tulad ya uhohug ku tekamuy, te am nedulot ku mina ya umange tekamuy a gagangay ta nehuya ta kam mina gafu ta tinarabaku muy, ammi awek nekayat ta mamatan kam ta atubang ku ta pangihuyak tekamuy. 24 Ammi maski itta ya pangihuyan ku tekamuy awena ta ikami ya dafu na pangurug muy am awa ikayat mi hud la manguffun ta pangurug muy petta dumakal para ya talak muy, te amuk ta masikan ya pangikatalak muy te Hesus.