Ya Mekaduwa En Surat Ni Pedru
Ya Gafu Na Suratin Yan
Ya mekaduwa in surat ni Pedru a nesurat na ta mangurug kiden ta lugar na Asya en Assang, te nadamag na ta tabtabangan na kid na mangituldu kiden ta awan kustu. A yen ta nagsurat tekid, petta amu da ya kustu ikid na awan kustu, petta awena mina maperdi na pangurug da. Pake nepasikkal na tekid ta itta sangaw ya mangidadula ta pangurug da, te yaga idadula da hapa sangaw ya pagtoli ni Afu Hesus. A yen kān ta magpalan kid mina, petta aweda maayayyaw nga mangurug ta takwan.
1
1-2 Tekamuy ngamin nga mangurug te Hesus Kristu,
Ampade dumakal ya kallak na Namaratu tekamuy, petta itta la itta ya ngamin mappya tekamuy gafu ta pakkamu muy tentu ikid ni Afu Hesus. A gafu ta matunung ya Dyos tamewan Hesus nga mangikerutan tekitam a awan ta idaduma na tekitam, te negitta na kam hapa tekami nga mesipat ta kallak na en, petta parefu kitam nga mangurug tentu.
A ya nagsurat tekamuy a iyak, Simon Pedru, nga daddoban ni Hesus Kristu, ikid na takday turin na nga mangipadangag ta uhohug na en.
Ya Panguffun Na Pakapangwa Na Namaratu
A gafu ta pakapangwa na Namaratu nga itta te Hesus ikid na pakkamu tam tentu a neatad na tekitam ya ngamin masapul tam petta makkwa tam ya megitta ta Namaratu ta katolay tamin para la, te yen ya nepangalap ni Hesus tekitam petta mesipat kitam hapa ta ngamin kalalaki na. A gafu ta pangalap na en tekitam a itta hapa ya nekari na nga pake dakal ikid na mappya, a am yen kid ya kurugan muy a mesipat kam hapa ta kuman na nonot na Namaratu ewan, petta malillikan muy ya dulayen nga karagatan na awan kiden mangurug.
A yen ta pake ipasikkal muy mina ya pangurug muy ta mappya na tarabaku.
A am ikakinan muy ya mappya na tarabaku a nonotan muy hapa am anu ya mekustu.
A am manonot muy ya mekustu a ituldu muy hapa ya bari muy.
A am ituldu muy ya bari muy a maattaman muy hapa ya mazigat.
A am maattaman muy ya mazigat a idulot muy hapa ya megitta ta Namaratu ewan.
A am idulot muy ya megitta ta Namaratu a iddukan muy hapa ya kabagis muy kiden nga mangurug.
A am itta ya pangidduk muy ta kabagis muy kiden a daggan muy para ta kuman na pangidduk na Namaratu petta awan ta idaduma muy.
Am yen kid na kappyanan ya itug muy ta nonot muy ikid na kanayun idulot muy ta mappya a yen ya mangipasikkal ta awemuy makupat ta pakkamu muy ta Dafu tamewan Hesus Kristu. Ammi am mangurug kān ya tolay ta awena ipaita ye-yen kid na kappyanan a negitta hapa ta kuman na daram, te kuman na intu la maita na ya pake abikan tentu, a naliwatan nan ya gafu na nekabaggaw na ta liwat na kiden.
10 A yen ya gafu na, kahkahulun, ta pake ikakinan muy mina ye-yen kid na tarabaku, petta awemuy sangaw melogot, te yen kid ya mangipasikkal ta nepangpili ikid na nepangalap na Namaratu tekamuy. 11 Te am idulot muy la ya kumanin a pagdulotan na kam hapa sangaw sedayaw ta magnayun na iturayan na Dafu tamewan Hesus nga mangikerutan tekitam.
12-13 A maski am dana amu muy ya kuman na nabidakin tekamuy ikid na netug muy ya kakurugan nga netuldu tekamuy a mappya hala ta kanayun itotolik ibida tekamuy ta katolay kin para la, 14 te amuk ta tanagay na ya pagtugut ku tekamuy ta kuman na nebar ni Afu Hesus teyak ta idi. 15 A yen ta nesurat ku yan, a isirak kun hapa tekamuy, pettam kumanen am awanak sangaw a itta hala ya pangnonotan muy ta nabidak tekamuy.
Ya Mangipasikkal Ta Pagtoli Ni Hesus
16 A ya kuman na nepadangag mi en tekamuy ta idi a magtoli hala sangaw sin i Afu Hesus nga seppakapangwa ta kuman na gagangay na ari. Ammi bakkan ta intu binida mi tekamuy ya kampon la na bida nga pinaratu na masistema na tolay, te ikami hapa la ya pake nakaita ta dakar na kalalaki na en tentu en pa nanguli ta utun na bagetayen. 17-18 Te naghahulun kami ta bagetayen, a pinagdakar na Namaratu ya bari na en ta kuman na bilag, a dinayawan na hapa, te nadangag mi ya ngahal na Namaratu ewan nga nagafu ta langit;
“Ye-yan ya Anak ku nga matakit ta nonot ku, te pake matalakanak tentu,” kunna tekami.
19 A itta hapa ya pake mangipasikkal para ta pagtoli na sangaw tekitam, te ya lavun na aglavun kiden na Namaratu nga nesurat da ta palungu na araw a yen kid ya nangiunnan ta itta sangaw ya malalaki na ari nga magafu ta Namaratu ewan. A ya uhohug da en mantu ya kuman na hilag muy nga magpadakar ta sugiram, petta yen ya pake kurugan muy addet ta magkarawan. Te am ittan sangaw ya araw na ange na a intu hapa la ya mangpadakar ta nonot muy. 20 A mappya hapa ta dana nonotan muy ya nagafun na linavun na aglavun kiden ta idi, te bakkan haman ta nonot da hapa la ya nagafun na linavun da, 21 te aweda haman naguray nanglavun, am awa pinaglavun na kid na Kahalwa na Namaratu, petta intu neuhohug da ya nepeuhohug na Namaratu tekid.