3
Ya Pagaddetan Na Arawin Yan
Ye-yan, kahkahulun, ya mekaduwa na surat ku tekamuy, te hukalan ku ya nonot muy, petta pake nonotan muy ta mappya ya dana netuldu tekamuy; kumanen hapa ta napolu en surat ku. Ikayat ku ta awemuy kaliwatan ya linavun na aglavun kiden na Namaratu ta idi, ikid na inuhohug ni Afu Hesus nga nepadangag na turin na kiden tekamuy.
Ya pake mapopolu mina nga amu muy a am tanagay na ya pagaddetan na arawin yan a itta sangaw ya ange tekamuy nga mangidadula ta kurugan muy, te yeyan kid sangaw ya mafulotan magatattug ta ngamin karagatan na bari da nga dulay. Ya ibar da sangaw a
“Agu ta nekari ni Hesus ya pagtoli na ta isin, petta ulin na ya paglelehutin?” kunda sangaw.
“A had agyan na mantu? Te abat ta nekamulu na lutakin yan awan kad para la ta nauli ta kasasaad na tolay. A itta para la ngamin ta kuman na idi ta ketta na gingginafu tam kiden,” kunda sangaw.
Ammi pamakukun da la, te aweda ikayat nonotan ya nakkwa ta lutakin yan ta palungu araw. Te gafu ta inuhohug na Namaratu ta idi a ittan ya langit ikid na lutak, ammi danum ya nagafun na lutakin, a sangaw danum hapa ya nangtolay ta ngamin nagtuhu ta lutak. Ammi danum ha ya nangperdi ta lutakin kontodu tolay kiden gafu ta dakal na layus ta ngamin paglelehutin. A gafu ta uhohug na Namaratu a nabayag ya lutakin ikid na langitewan abat ta ayanin, te ibaybayag na kid addet ta araw na panguknud na ta awan kiden nagtalaw tentu, te yen sangaw ya pangpa-gang na tekid, te tungradan na sangaw ya ngamin lutakin kontodu langitewan.
8-9 A ta kuman na uray na kadwan a pahig da ta italantan na Dafu tamewan ya pagtoli na en nga nekari na, ammi awan, te ya kuman na mavit tekitam a mabayag ta Namaratu, a ya kuman na mabayag tekitam a mavit la tentu. Awena mantu ta italantan ya ange na, te attaman na la ya kabayag na gafu tekamuy, te pa-nagan na bit ya awan para la magbabawi ta pagliwat da, te awena ikayat ta itta ya maperdi ta maski takday la tekid. 10 Ammi sangaw ta datang na araw na pangpa-gang na Dafu tamewan a yen sangaw ya pagka-ma na tolay kiden ta kuman na tulisan ta hiklam, te ka-ma la magsitang ya “Du du du du du,” kumin ta pake masikan, te imawan sangaw ya langitewan, a sa maapang ya ngamin kiden seppakapangwa nga dulay ta langit kontodu lutakin ikid na ngamin kiden napadday ta lutak.
11 A gafu ta sa imawan sangaw ya ngamin paglelehutin a anu mantu ya mappya tekitam petta awetam hapa sangaw melogot? Mappya, kahkahulun, ta sigida idulot tam ya kuman na megitta ta Namaratu ewan, 12 a ikakinan tam la ya patarabaku na tekitam ta pangipa-na tam tentu, a yen sangaw ya pagalistu na ange tekitam. A maski am sa maapang sangaw ya lutakin ikid na langitewan ta afuy, 13 a itta hala ya ikatalak tam ta bagu na lutak ikid na bagu na langit nga nekari na tekitam, a yen sangaw ya pagyanan na ngamin katunungan.
14 A gafu ta aindagan muy ya kuman na nekari na Namaratu tekitam, mappya, kahkahulun, ta pake makikappya kam tentu, a appiyan muy ya agangwa muy, petta awan sangaw ta pangihuyan na tekamuy ta ange na. 15 A ikwenta muy ya pagattam na Namaratu ta kuman na iatad na ta awan kiden para la mangurug, petta mekerutan kid mina. Kumanin hapa ya nesurat na kabagis tamen Pablu tekamuy ta kuman na netuldu na Namaratu tentu, 16 te yen hapa ya bidan na ta ngamin kiden surat na. Ammi mazigat maawatan ya kadwan kiden bida na. A gafu ta aweda maawatan na aging-aamu kiden na tolay ikid na magbalabalittag ta nonot, a pagkilluyan da ya bida na kiden, a kumanen hapa ta kadwan kiden surat na Namaratu, ammi melogot kid hala sangaw te killu ya pangurug da.
17 Mappya, kahkahulun ku, te dana amu muy na ya dumatang sangaw ta kumanin kid na tolay, a yen ta palanan muy kid mina, petta awemuy hapa sangaw maayayyaw ta tulad da, talo am yen sangaw ya pakekulzatan muy. 18 Mapmappya hud la ta ikatalak muy ya kallak ni Afu Hesus nga mangikerutan tekitam, a padakalan muy ya amu muy tentu. Ampade intu ya madaydayawan addet ta addet. Onay!