4
Itta para ya takday ibar ku teko, Aleng, ta kettayan na Namaratu ewan ikid ni Hesus Kristu, aglalo te tanagay na ya datang na ta lutakin, petta intu ya magari ikid na magimbestigar ta ngamin kiden tolay kontodu nagpasi kiden. A mappya mantu ta ikakinam ya mangipadangag ta uhohug na Namaratu. A bakkan la ta mappya na araw te maski am dulay na araw, te mappya ta kanayun nakaparan ka nga mangipasikkal ta kakurugan, ikid na mangihuya ta magsoysoy, ikid na mangpaturad ta makafuy, a masippat ka hapa ta pangituldum tekid ngamin. Yen kid ya pakkwak teko, te dumatang na sangaw ya araw am aweda magdangag ta matunung na metuldu, te intu la tagasingatan da dangagan ya karagatan na bari da. A magkalkalasig kid sangaw ta addu na mangituldu, te intu apagan da ya mangituldu en ta tagasingatan na bangbang da. A gafu ta kumanen a pagtalekudan da sangaw ya kakurugan, te tumawag kid sangaw magdangag ta magmagannud na bida nga tulad.
A yen ya gafu na, Aleng, ta idulot mu la ya matunung na nonot, a attamam hapa ya pagzigātām. A idulot mu la ya tarabaku na mangipadangag ta damag ni Hesus, petta magdulot ya ngamin patarabaku na Namaratu teko. Te awanak na sangaw, te itta yak na de ta ngahab na avut, a magtugutak. Ammi maski te nedulot kun ya ngamin kabalinan ku ta pakigubat ken, a nadatang kun ya pagaddetan ken, a awek kad nawakay ya kurugan tam. A awan na mantu ta nonotan ku am bakkan la ta sagolyat ku nga neparan na Namaratu teyak, petta megitta yak ta katunung na ewan. Te am dumatang na sangaw i Afu Hesus a matunung sangaw ya pangitan na teyak, a sagolyatan nak ta neparan na Namaratu teyak, a kumanen hapa sangaw ta ngamin kiden magindag ta ange na tekitam.
Ya Adangan Ni Pablu Te Timotyo
A mappya hapa, Aleng, ta alistum ya ange teyak, 10 te nagtugutan nak ni Demasen, a umange ta ili na Tesalonika, te intu la nonotan na ya kappya na bari na en ta arawin yan. A awan hapa i Kresenti te immange ta iten Galasya, a i Tito hapa ya immange ta lugar na Dalmasya. 11 I Lukas la ya nasirak teyak. Alapam hapa i Markus ta kahulum, te mappya sangaw ya panguffun na teyak ta tarabaku kin, 12 te dinob ku i Tikiku ta ili na Efeso. 13 A sangaw am e kam sin a alapam hapa ya ulolat ken nga nesirak ku ta bali ni Karpo ta ili na Troas. A alapam hapa ya surat ku kiden, aglalo ta papeles kiden, te pake masapul ku kid.
14-15 A pake magpalan ka hapa am maitam sangaw ya agpaddayen Alehandru, te masikan nakitapil ta idi gafu ta nepadangag tamen. Addu hapa ya iningwa na teyak ta dulay, ammi Namaratu sangaw ya mangibalat tentu. 16 Ta damo na nepangidarum da teyak a awan ta nangipasikkal teyak, te sa newagak nak na kahulun ku kiden, ammi maski kunna ten a mappya am pakoman na kid na Namaratu. 17 A maski newagak dak a hinebing nak ni Afu Hesus, a pinasikan nak nga pake mangipadangag ta uhohug na en ta Hentil kiden nga nangibalud teyak, pettam madangag da hapa. A nelillik nak hapa ta nangigakkad kiden ta dulay teyak, 18 a ikatalak ku ta sigida ikerutan nak ta ngamin dulay addet ta alapan nak ta pagariyan na en ta langit. Mappya ta intu ya pake madaydayawan addet ta addet.
19 A kumanen hapa pakikumustam ig Persila ikid ni Akila, a kumanen hapa teg Onsiforu ikid nga mamattama. 20 Nasirak i Rastu ta ili na Korinto, a nesirak ku hapa i Tropimo ta ili na Miletu te nagtakit. 21 Alistum mantu ya ange sin ta kaatubangan na agiridin. A makikumusta hapa teko ig Ubulo, ikid ni Pudente ikid ni Lino, ikid ni Klawdya, ikid na ngamin kiden kahkahulun tam ta isin.
22 Ampade Namaratu ya makkamu teko, ikid na manguffun tekamuy ngamin sina.