Ya Surat Ni Pablu Ta Taga Kolosas Kiden
Ya Gafu Na Suratin Yan
A ya takday para na surat nga nesurat ni Pablu ta kabalud na en para la ta ili na Roma a intu yan. Ammi ya pagduman na ta kadwan kiden nagsuratan na a aweda para la nagkāit-ita nig Pablu ikid na mangurug kiden ta isin na ili. Ya nangipadangag ta uhohug na Namaratu tekid a i Paparas nga kofun ni Pablu. A ta kabalud ni Pablu para la ta ili na Roma a immange hapa i Paparas nga nagpasyar tentu, a binida na ya problema na iglesya ta ili na Kolosas. Te ya problema da kan a itta kan ya takwan na mangituldu nga immange nagpasyar tekid, a takwan kan hapa ya relisyon da nga netuldu da ta tolay kiden. A ya netuldu da kan a dakdakal kan ya anghel kiden ammi te Afu Hesus, a yen kid mina ya pakimallakan da.
A gafu ta binida ni Paparas te Pablu a nagsurat hapa i Pablu ta mangurug kiden ta ili na Kolosas, petta pake ipasikkal na ya kakurugan tekid, a neatad na ya surat na en te Paparas petta enna itulud ta iglesya. A ya nesurat ni Pablu tekid a intu yan:
1
1-2 Tekamuy nga tolay na Namaratu taga Kolosas ikid na kabagis mi nga mangikatalak te Hesus Kristu.
Ampade Dama tam Namaratu ya mangikallak tekamuy petta mappya kam la.
A ya nagsurat tekamuy a iyak, Pablu, nga turin ni Hesus gafu ta uray na Namaratu ewan. A kahulun ku hapa ya kabagis tamin Timotyo.
3-4 Pake matalak kamin, kahkahulun, ta Namaratu ewan nga Dama ni Afu Hesus gafu ta nadamag mi tekamuy, te mangurug kam kan hapa te Afu Hesus, ikid na iddukan muy kan hapa ya tolay na kiden. A yen ta am kada makimallak kami a ibosag mi hapa ya talak mi ta Namaratu gafu tekamuy. A gafu ta kinurug muy ya kakurugan nga nadangag muy ta damag ni Hesus nga nepadangag ni Paparas tekamuy, a ittan ya ikatalak muy ta iatad na Namaratu tekamuy ta lugar na ewan, a yen ya indagan muy setalak gafu ta nadangag muy ikid na kinurug muy.
A ya bida ni Hesus nga nepadangag ni Paparas tekamuy a sumaned na hapa ta ngamin paglelehutin. A pake umaddun hapa ya mangurug te Hesus gafu ta damag na en, te magbabawi kid ta tarabaku da en nga dulay. A mappyan hapa ya tarabakun da ta kuman na ikamuyen tekamuyen nakadangag ta kakurugan ikid na nakkamu ta allak na Namaratu tekamuy. A i Paparas nga nangipadangag ta allak na Namaratu tekamuy a intu hala ya sakā tagabu mi nga pake abikan tekami. A mekatalak hapa nga mangidulot ta patarabaku ni Hesus Kristu, petta mauffunan kam hapa. A intu hapa ya nangipadamag ta iddukan da kami hapa gafu ta Kahalwa na Namaratu nga mangpasikan tekamuy.
A addet ta nepakadamag mi ta pangurug muy ikid na pangidduk muy a kanayun pakimallak mi kam ta pasinapān na kam na Namaratu ta malalaki na nonot gafu ta Kahalwa na en, petta pake amu muy ya uray na en tekamuy, 10 a petta intu la tarabakun muy ya megitta ta dafu muyen Hesus petta matalak hapa tekamuy. A pake adangan mi para ta dumakal la mina ya mappya na tarabaku muy ikid na amu muy ta Namaratu ewan, 11 petta pake mapasinapān kam ta pakapangwa na en, petta itta ya turad muy ikid na talak muy nga magattam ta ngamin dumatang tekamuy. 12 A mappya mantu ta ibosag muy hapa ya talak muy tentu, te intu ya Dama muy nga nangpakustu tekamuy, petta mesipat kam ta kasasaad na anghel kiden nga magyan ta dakar na Namaratu ewan. 13 A isipat na kitam ta dakar na en, te dana pinohet na kitam ta sugiramen nga nangigalutan ni Satanasen tekitam. A nealit na kitanan ta pangikerutan na Anak na en nga pake iddukan na, petta intu ya makkamu tekitam, 14 te intu ya nangikaru ta liwat tam kiden petta mapakoma kitam.
I Hesus Ya Kagitta Na Namaratu Ewan Nga Nangikerutan Tekitam
15 A gafu ta awetam maita ya Namaratu ewan a ya Anak na en Hesus ya pake pakaitan tam ikid na pakkamun tam tentu. A intu hapa ya makkamu ta ngamin kiden napadday, 16 te intu hapa la ya pinagpadday na Namaratu ta ngamin kiden maita tam pase awetam maita ta lutakin ikid na langitewan, kontodu magdaduma na anghel nga seturay ikid na kadwan kiden makapangwa, petta intu hapa la ya madayawan gafu ta ngamin kiden pinadday na. 17 Dana ittan mantu i Hesusen ta kawan para la na ngamin, a ta ayanin a intu hapa ya mangibbal ikid na magtaron ta ngamin, petta magdanang kid la nga awan makutukutet. 18 A intu hapa ya kuman na ulu tam, te ikitam ngamin mangurug ya bari na ta lutakin. A gagangay ta intu ya ulu tam nga mangtolay tekitam, te intu ya imunnan magnayun tentu en natolay ta pasi na en, petta magbalin ta kātā-nangān na ngamin. 19 A gagangay hapa ta intu ya kātā-nangān na ngamin, te dana uray na Namaratu ta intu ya pagyanan na ngamin kalalaki na kadyos na ewan, 20 petta intu ya pinakabari na nga mangpamappya ta ngamin kiden nakigungay tentu ta lutakin pase langitewan. Te ya daga na en nga nagarut ta krus a yen ya nepangikaru na ta liwat tam kiden, petta magkakahulun kitam na Namaratu ewan.
Napakoma Kitanan Gafu Ta Pasi Ni Hesus
21 A ikamuy hapa nga adayu ta Namaratu ta idi, a kuman na katapil na kam ta idi gafu ta magsoysoy ya nonot muy ikid na dulay ya tinarabaku muy. 22-23 Ammi ta ayanin a pake magkakahulun kanan na Namaratu ewan gafu te Hesus, te nesipat na kam ta bari na en tentu en nasi, petta megitta kam hapa ta kappya na en. A am idulot muy la idulot ya pangurug muy tentu, petta pake metunglak ta mappya a awan na sangaw ta pakaliwatan muy ikid na pangihuyan na tekamuy am igawat na kam sangaw ta Namaratu ewan. A mappya mantu ta awemuy pagtalekudan ya nekatalak muyen nga nekari na Namaratu tekamuy ta damag ni Hesus. Te awan haman ta takwan na ikatalak tam ta mekerutan kitam am bakkan la ta damag ni Hesus nga mepadangag ta ngamin tolay ta paglelehutin, te iyak, Pablu, ya nekatalak na nga mangipadangag ta damag na en.
Ya Zigat Ni Pablu Nga Manguffun Ta Mangurug Kiden
24 A maski am mazigatanak gafu ta pangipadangag ku ta damag ni Hesus a matalakak la, te amuk ta mappya ya pagbalinan na tekamuy, te kuman na lannatan ku ya zigat kiden ni Hesus ta barikin hapa la gafu ta iglesya na en, te intu hala ya tolay na kiden nga medagga ta bari na en. 25 Te iyak ya nekatalak na Namaratu ewan nga manguffun ta iglesya ni Hesus, petta pake ipasikkal ku tekamuy ya uray na Namaratu ta uhohug na en. 26-27 Te addet ta pake palungu na araw a itta ya uray na Namaratu ewan nga awena amu na tolay kiden ta idi pase anghel na kiden. Ammi ta ayanin a pake mepalawag ta tolay na kiden, petta ikid hapa ya pakkamun na ngamin tolay ta pagba-nang na kalalaki na en nga nelemad na ta idi, te ya pagba-nang na kalalaki na en nga aweda amu ta idi a intu hala i Hesus Kristu nga magyan tekamuy, a intu hapa ya ikatalak muy ta mesipat kam hapa sangaw ta kalalaki na en.
28 A intu hala ya ipadangag mi ta ngamin tolay. A pake ituldu mi kid, anna tabarangan mi kid ta mappya na uhohug, petta am mepaatubang kid sangaw ta Namaratu ewan a awan mina ta pagkurangan da am awa pake mekustu kid hud la gafu te Afu Hesusen nga magyan tekid. 29 A yen ta ikakinan ku ya tarabakukin tekid gafu ta pangpasikan na Namaratu teyak ta pakapangwa na en.