2
Ya Pagkappyanan Na Allak Na Namaratu
A ta kuman na ikamuyen ta awemuyen para la nepangurug a dana nasin ya kahalwa muy gafu ta pagsoysoy muy ta Namaratu ikid na liwat muy kiden. A intu la tinarabaku muy ya kuman na gagangay na tolay kiden nga awan makkamu ta Namaratu, te kinurug muy ya akkimohayan na anitu kiden nga itta ta paglelehutin, te anitu en hala ya mamaspasikan ta tolay kiden nga magsoysoy ta Namaratu. A kumanen haman tekitam ngamin ta idi, te intu la tinarabaku tam ya dulayen nga kinaragatan na nonot tam, te maski am anu ya kinaragatan na bari tam ikid na nonot tam a yen ya tinarabaku tam. A gafu ta dulay ya gagangay tamen ta idi nga nesigud tekitam a awan ta inindagan tam am bakkan la ta pangpa-gang na Namaratu tekitam, te sa naggagitta kitam na ngamin tolay.
Ammi gafu ta pake maidduk ya Namaratu ewan ikid na malogon mangikallak, a nekallak na kitam hala ta pangidduk na tekitam. A pake dakal hapa ya idduk na tekitam, te maski am nasi kitam para la gafu ta pagsoysoy tam tentu a tinolay na kitam, te nesipat na kitam ta nepangtolay na te Afu Hesus. A nekerutan kitam mantu gafu ta allak na Namaratu tekitam. A gafu ta nesipat kitanan ta nepagtolay ni Hesus a nesipat kitanan hapa ta agtogkokan na en ta lugar na Namaratu ewan, petta makipagturay kitanan hapa tentu ta ngamin, petta am dumatang na sangaw ya kaarawan na pagturay ni Hesus a ikitam hapa sangaw ya pakaitan na kalalaki na allak na Namaratu ikid na pangidduk na en tekitam gafu ta pakesipat tam te Hesus Kristu. A bakkan mantu ta kalalaki tam ya gafu na pangikerutan na Namaratu tekitam, te allak la na tekitam gafu ta pangikatalak tam te Afu Hesus. A bakkan hapa ta tarabaku tam ya gafu na nangikerutan na tekitam, petta awan na sangaw ta meparayag tam ta atubang na ewan. 10 Te maski am anu ya kalalaki tam nga mangwa ta mappya a Namaratu haman ya nagafun na gafu ta pakesipat tam te Hesusen, te dana neparan na ya tarabakun tam nga mappya, petta yen ya idulot tam.
Ya Pagpadagga Na Namaratu Ta Hudyo Ikid Na Hentil
11 A yen ta nonotan muy mina, kahkahulun, ya katolay muy ta idi, te Hentil kam haman ta nekeanak muy, a awemuy nabanggit ta kuman na Hudyo kiden. A yen ta ikatupag da kam, te ibar da ta awan ta kwenta muy ta Namaratu gafu ta awena kan nasinyalan na bari muy ta kuman na netuldu ni Moses ta lintigen. 12 A gafu ta kumanen a awan ta nekatalak muy ta mesipat kam sangaw te Hesus Kristu, te awemuy haman nesipat ta Istralita kiden nga tolay na Namaratu. A gafu ta Hentil kam a awemuy hapa nesipat ta tulag na en te mina Abrahamen. A awan mantu ta nekatalak muy ta idi, te awan haman ta Dyos muy nga makkamu mina tekamuy ta paglelehutin. 13 Ammi ta ayanin gafu ta itta kanan te Hesus a neabikan na kam ta Namaratu, te ya daga na en ya nangikaru ta liwat muy kiden.
14 I Hesus mantu ya nangpamappya tekitam ngamin nga Hudyo pase bakkanen ta Hudyo, te inazin na ya pagingkatkatupag tam, a pinagdagga na kitam. 15 Te ya lintig na Namaratu nga netuldu ni mina Moses ta Hudyo kiden a dinugiman na haman ya Hentil kiden ta idi. Ammi ta ayanin a newasa ni Hesus ya lintig na en kontodu ngamin kiden netuldu ni mina Moses gafu ta pasi na en. Te ya pasi na en ya nagdulotan na ngamin kiden netuldu ta lintigen, petta azo mesipat tentu ya Hudyo pase bakkan ta Hudyo. A gafu ta pinagdagga na ya duwa kiden na tolay te Hesus a mekwenta kid na ta kuman na tatakday la na tolay nga bagu pinaratu na, a magkāmappya kid na sangaw ta pagingkatkatupag da. 16 A gafu ta sa nekaru ni Hesus ya ngamin kiden liwat na Hudyo kiden pase Hentil kiden a mabalin ta azo magkofun kid na ta Namaratu, te awan na ta pangikatupagan na tekid.
17 A gafu ta ange ni Hesus ta lutakin a yen ta mepadangag ya damag na pakikofun na Namaratu tekamuy Hentil nga awan nakkamu tentu, a kumanen hapa ta Hudyo kiden nga nakitulagan na ta idi. 18 Te am mangurug kitam te Hesus a sa pasinapān na kitam ta Kahalwa na Namaratu, kompormi am Hudyo kitam ono Hentil kitam, petta sa makaabikan kitanan ta Dama na ewan gafu ta Kahalwa na en nga iatad na tekitam. 19 A yen ta awemuy na sangaw madugiman nga makidagga ta tolay kiden na Namaratu, te sa nagdadagga kitam haman, a sa magkakahulun kitam nga makidama ta Namaratu ewan. 20 A sa nekwenta na kitam ngamin ta kuman na bali na en, te ya popolu kiden turin ni Hesus ikid na aglavun kiden nga nangiuhohug ta ibar na Namaratu a yen kid ya kuman na arigi na bali na en, a nedagga kanan hapa tekid. Ammi i Afu Hesus ya mayor na arigi, 21 a intu ya tunudān na kadwan kiden ramyenta na bali. A masesenut mapatayuk ya bali en petta magbalin ta kuman na kapilya nga pagyanan na Namaratu ewan. 22 A gafu ta timunud kanan hapa te Afu Hesus a nedagga kanan hapa ta paddayan na en bali nga pagyanan na Namaratu gafu ta Kahalwa na en nga magyan tekitam.