5
Ya Gagangay Mina Na Anak Kiden Na Namaratu
A gafu ta anak kanan na Namaratu ewan nga iddukan na ta mappya a mappya ta makigitta kam hapa tentu, te magkaid-idduk kam mina ta kuman na pangidduk ni Hesus tekamuy. Te nesagapil na ya bari na en tekitam, petta magserbi ta kuman na iatang na ta Namaratu nga mabangog nga mangmamallak tentu.
A gafu ta tolay kanan na Namaratu ewan a awan mina ta manguyoyung ta awena atawa, a awan mina ta maglaham ikid na mangpassil ta awena atawa, te bakkan haman ta kunna ten ya tarabaku na mangurug. A dulay hapa am bidan muy ya kaamamatan ikid na awan ta kapkappyan na bida, te intu hud la bidan muy ya mappya en nga pakaitan ta talak muy ta Namaratu ewan, te pake nonotan muy yan: ya magatattug, ikid na mangibida ta paglaham na, a awena sangaw mesipat ta pangikerutan ni Hesus ikid na Namaratu, kumanen hapa ta maginggum, te kuman na ikwenta na ya kaba-nang na ta dyos nga mangikerutan tentu.
A awemuy hapa paayayyaw ta magladdud kiden nga mangsansanat tekamuy, te kakurugan ta pa-gangan na Namaratu ya magsoysoy kiden nga mamadday ta dulay na tarabaku. A mappya mantu ta awemuy lumelet tekid, te maski am kagitta da kam ta idi nga nagsugiram ta nonot, a madakar kanan haman gafu ta ketta ni Afu Hesus tekamuy. A mappya mantu ta intu tarabakun muy ya megitta ta dakar muyen, te ya dakaren ya mangatad ta ngamin kappyanan ikid na katunungan ikid na kakurugan.
10 A mappya hapa ta pake pasikkalan muy am anu ya ikayat ni Afu Hesus, 11 petta awemuy mekabat ta itta kidina ta sugiram nga mamadday ta awan ta kapkappyan. Mapmappya hud la ta mamadday kam ta mappya, petta pagnonotan da ta kadulay na gagangay da, 12 te kaamamatan hapa am bidan tam ya tarabakun da en nga ilemad da. 13 A maski am ilemad da mina ya tarabaku da a ya dakar na kappyanan muy ya mangipasikkal tekid ta kadulay na tarabaku da, petta manonot da sangaw. Te ya ngamin kiden madakaran a pake maita kid ta mappya. 14 Yen ta itta ya takday uhohug na Namaratu nga kumanin:
“Ikamuy nga kuman na masmasidug a mahukal kanan te pagdakaran na kanan na Ari en Kristu, te kuman na nasi kam,” kunna.
15 A mappya mantu, kahkahulun, ta appiyan muy ya gagangay muy petta awemuy mina parigan ya mapāpāwang ta nonot am awa makanonoten mina, 16 te awemuy mina sensenan ya pangwa muy ta patarabaku na Namaratu tekamuy, te ittan ya dulay ta kinangrarawin. 17 A awemuy hapa makilavun, te nonotan muy am anu ya patarabaku ni Afu Hesus tekamuy. 18 A awemuy mina magillaw, te yen haman ya mangpaturad tekamuy nga mamadday ta dulay. Mapmappya hud la ta mapasinapān kam ta Kahalwa na Namaratu, 19 te magkakansyon kam ta uhohug na Salmo kiden, ikid na kadwan kiden kansyon muy ta Namaratu. Kumanen hapa ta adade ikid na not am yen ya iatad na Kahalwa na en tekamuy. Te mappya ta magkakansyon kam ikid na magtokar kam ta Namaratu ewan ta talak na nonot muy. 20 A mappya hapa ta kanayun ibosag muy ya talak muy ta Dama muy ewan Namaratu gafu ta ngamin allak na tekamuy, te nesipat na kam te Dafu tamen Hesus Kristu. 21 A magintultuluk kam hapa gafu ta ikamat muy i Afu Hesus.
Ya Gagangay Mina Na Nagatawa
22 A ikamuy babay nga seatawa a mappya ta timuluk kam ta atawa muy ta kuman na itattuluk muy mina te Afu Hesus, 23 te ya lalaki en ya pangulu na babbayen ta kuman ni Hesusen ta tolay na kiden, te ikid ya nekwenta ta bari na en, a intu hapa ya mangikerutan tekid. 24 A ta kuman na itattuluk na mangurug kiden te Hesus a kumanen hapa mina ya itattuluk na babay kiden ta atawa da kiden ta ngamin ibar da.
25-27 A ikamuy lalaki a iddukan muy hapa ya atawa muy ta kuman ni Hesusen ta iglesya na en, te nesagapil na ya bari na en tekitam, petta magbalin kitam ta kuman na atawa na. A yen ta dana binaggawan na kitam ta liwat tam kiden ta nepangibosag tam ta pangurug tam tentu ikid na pagzigut tamen ta danum. A gafu ta pangbaggaw na en tekitam a neduma na kitam ta gagangay kiden na tolay, petta megitta kitam tentu. Te sangaw am magtoli a kuman na iboda na kitam, a pake ispot kitam hapa, te awan sangaw ta mansa tam, ikid na duping tam, ikid na kompormi na kadulay tam.
28-29 A kumanen hapa mina ya pangidduk na lalaki kiden ta atawa da kiden, te ya mangidduk ta atawa na en a mesipat hapa ya bari na en. A mappya mantu ta igitta da ya atawa da ta kuman na bari da, te ikatupag da hud ya bari da am awa taronan da haman petta kengan da. 30 A kumanen hapa ya pangkenga ni Afu Hesus tekitam, te bari na kitam.
31 A nonotan muy hapa ya uhohug na Namaratu ta lebru na en, te ya nebar na a
“Am mangatawa ya lalaki a kuman na makigungay ta dakal na kiden, te makidagga ta atawa na en, te magbalin kid na ta tatakday la na tolay,” kunna.
32 A ya ikayat na uhohugan ta isin a medyo maumag hapa, ammi ta kuman na pangawatan ku a intu bidan na ya gagangay ni Hesus ikid na iglesya na en. 33 Ammi kumanen hapa tekamuy nga lālāki, te mappya ta iddukan na tagtakday lalaki ya atawa na en ta kuman na pangidduk na ta bari na en hapa la, a mappya hapa ta dayawan na tagtakday babbay ya atawa na en.