Ya Surat Ta Hebreyu Kiden
Ya Gafu Na Suratin Yan
Awan kan ta makkamu am inya ya nagsurat ta Hebreyu kiden, te awena haman netun na nagsuraten ya ngagan na. Ammi ta uray na kadwan a Pablu ya nagsurat, te ya suratin yan a gagangay na agsurat na. A ta uray na kadwan para a Apolos ya nagsurat, a ta kadwan para a Lukas. Ammi kompormi am inya na tolay ya nagsurat, te amu tam haman ta Kahalwa na Namaratu ya nangituldu ta nesurat na.
A ya nagsuratan na kiden a Hebreyu kid, te Hebreyu ya agsitang da, ammi Hudyo ya pangingaganan da tekid gafu ta relisyon da. Ammi ya kadwan kiden Hebreyu a nangurug kid hapa te Afu Hesus, te amu da ta intu hala ya Mangikerutan nga nekari na Namaratu ta dadagkal da kiden. Ammi gafu ta mangurug kid na te Hesus a nekatupag na kid na sakā Hudyo da kiden nga awan nangurug, a tinapil da kid. A pake nazigatan hapa ya kadwan, te nabalud kid, a nagubatan ya kwa na kadwan, a namatan ya kadwan. A gafu ta pake nazigatan kid a kuman na ikayat da magbabawi ta pangurug da te Hesus, petta magtoli kid ta relisyon na Hudyo kiden, te yen ya pake nepapilit na nakitapil kiden tekid. A yen ta nagsurat ya nagafun na suratin yan, te tabarangan na kid, ikid na paturadan na kid, petta idulot da mina ya pangurug da te Hesus, te am magsunsun kid kan a melogot kid. A ya ngamin nesurat na ta isin a yen ya ipasikkal na tekid petta amu da ta kakurugan ya kinurug da en.
1
Ya Pinaguhohug Na Namaratu Ta Tolay
A ta napopolu en araw am itta ya ibar na Namaratu ta dadagkal tam kiden a ya aglavun kiden ya pinaguhohug na ta addu ikid na magdaduma na bida. Ammi ta arawin yan a ya Anak na en ya pinaguhohug na tekitam. A intu hala ya pinagpadday na Namaratu ta ngamin paglelehutin, yaga intu hapa ya nesaad na ta magturay sangaw ta ngamin kiden napadday. A gafu ta Anak na Namaratu a intu hapa ya pakaitan ta kalalaki na Namaratu ewan, te ya kalalaki na Namaratu a kumanen hapa ta Anak na en. A tentu en nabalin nangikaru ta liwat na tolay kiden a nagtoli hapa ta langitewan, a nagtogkok na hapa ta kanawan na Namaratu, te makipagturay hapa tentu. A ta ayanin a intu hapa ya magtaron ta ngaminin paglelehut kontodu langit ta pakapangwa na uhohug na.
Naturturay I Hesus Ammi Ta Anghel Kiden
A maski am anghel kiden ya dinob na Namaratu nga mangidagut ta dana en uhohug na a pake naturturay para ya Anak na en, te malmalalaki ya saad na nga neatad na Namaratu ammi ta saad da. Te ya uhohug na en tentu a
“Ikon ya Anak ku, a ta arawin yan a ipasikkal ku ta iyak la ya damam,” kunna tentu.
Ammi awan pulus ta anghel kiden ta nangibaran na ta kumanin. A kumanen hapa ta takday para na bida na:
“Iyak ya dama na, a intu ya anak ku,” kunna.
A bakkan haman ta anghel ya ikayat na en bidan.
A ta nepangilattog na Namaratu ta mementu en anak na ta lutakin a
“Mappya ta intu ya dayawan na anghel kiden,” kunna.
Ammi ya uhohug na suraten gafu ta anghel kiden a
“Doban na Namaratu ya anghel na kiden ta kuman na masikan na paddad, a pagserbin na kid ta kuman na afuy,” kunna.
Ammi takwan ya kasasaad na Anak na en, te ya uhohug na takday para surat tentu a intu yan:
“Iko Afu Dyos ya magnayun magturay. A matunung hapa ya turay mu ta ngamin kiden iturayam,
te pake ikatalak mu ya mappya en, ammi ikatupag mu ya dulay.
A ya Dyos mu Namaratu ya nangpili teko,
a pinasinapan na ka ta talak nga dakdakal ammi ta neatad na ta kahulum kiden,” kunna.
10 A mepasikkal para ta naturturay i Hesus ammi ta anghel kiden, te ya uhohug na takday para na surat a
“Iko, Afu, ya namadday ta lutakin ta gafgafu na ngamin,
a ya kamat mu kiden hapa la ya nangpadday ta langitewan.
11-12  Ammi sa imawan kid hala sangaw, te sa magdan kid ta kuman na ga-gamit,
a lukutam kid sangaw ta kuman na barawasi petta matalin kid.
Ammi teko a magnayun ka la, a awem sangaw manguli ikid na awem sangaw maglaklakay addet ta addet,” kunna.
13 A ya takday para uhohug na Namaratu nga mangipasikkal ta Anak na en a
“E ka sin makipagtogkok ta kanawan kin, te abakan ta ya katapil mu kiden, petta iko sangaw ya magturay ta ngamin,” kunna.
Ammi itta hud ya anghel nga nangibaran na ta kumanin? 14 Te ya anghel kiden a ispiritu kid nga daddoban na Namaratu, te doban na kid nga ange manguffun ta ikerutan na kiden.