Ya Surat Ni Hudas
Ya Gafu Na Suratin Yan
A ya nagsuraten ta suratin yan a kabagis ni Santiago, a ikid duwa ya wagi ni Hesus, te takday la ya hina da, ammi takwan ya dama da. Te ya dama na duwa kidin a Hose nga atawa ni Mariya, ammi bakkan ta tolay ya dama ni Hesus, te natarun i Mariya ta awena en para la nakidorug ta lalaki.
A ya nesurat ni Hudas ta isin a intu hala ya kuman na binida ni Pedru ta mekaduwa en surat na, ammi napnapolu kan ya surat ni Hudas ammi ta surat ni Pedru. A mappya ta pake nonotan tam ya nesurat na, te kakurugan ta addu ya mangisaned ta takwan na uhohug nga magpabbag ta uhohug na Namaratu. A ta kuman na uhohug ni Hudas ta isin na surat a pake isarangit tam kan mina ya kakurugan nga nadangag tam gafu te Hesus, te addu garay ya itta ta paglelehutin nga mangitawag. A ya nesurat ni Hudas a intu yan:
1
1-2 Tekamuy ngamin mangurug nga iddukan na Namaratu ewan ikid na taronan na addet ta dumatang na sangaw i Afu Hesusen.
Ampade padakalan na para ya allak na ikid na idduk na tekamuy petta mappya kam la.
A ya nagsurat tekamuy a iyak, Hudas, nga daddoban ni Hesus Kristu ikid na wagi ni Santiago.
A teyaken nakanonot nga magsurat tekamuy, kahkahulun, a dana uray ku ta pake ipalawag ku mina ya pangikerutan na Namaratu tekitam. Ammi ya nariknak ta ayanin a mappya ta isurat ku ya pangpaturad ku tekamuy, petta isarangit muy ya pangurugan tam nga nesirak ni Hesus ikid na turin na kiden tekitam tolay na Namaratu, te dulay am talin tam ya nesirak da tekitam. A mappya ta isarangit tam, te itta garay ya simarok tekitam nga ape mangurug nga awan magtalaw ta Namaratu ewan. A balittagan da ya allak na en nga netuldu tekitam, petta sumi-gat, te petta yen hala idulot da ya dulayen nga karagatan na bari da. A aweda mantu pake mangurug te Afu Hesus ta intu la tatakday ya dafu tam. Ammi addet ta pake nabayag a dana nesurat ya pama-gang na Namaratu ta isin kid na tolay.
A yen ta pake pagnonotan ta kam, te maski dana amu muy ya mabidak ta ayanin a ikayat ku ta dangagan muy ha petta nonotan muy. Te ya popolu kiden dadagkal nga nekerutan na Namaratu nga pinohet na ta lugar na Egipto a pinapasi na ya kadwan kiden gafu ta aweda nekatalak ya nangikerutan tekid. A kumanen hapa ta anghel kiden nga nagliwat ta pake idi para, te nagtugutan da ya lugar na pagturayan da nga neatad na Namaratu tekid, petta mangatawa kid ta babbay na tolay. Ammi ta ayanin a nefukuk na kid ta lugar na pake masugiram petta indagan da ya pama-gang na tekid. A kumanen hapa ta tolay kiden taga ili na Sodom ikid na Gomora ikid na kahebing da kiden nga ili ta araw ni mina Abrahamen, te nangadallaw kid, a nagatattug kid ta sakā lalaki da ikid na sakā babay da, a yen ta pina-gang na kid na Namaratu ta afuy na en nga awan maazap, petta itta ya pagnonotan tam gafu tekid.
Ammi ya sakā ange kiden makigimung tekitam a intu hala parigan da ya nagatattug kiden nga pina-gang na Namaratu ta idi, te intu la dagdagan da ya tarinap da kiden, a pagzigmanan da mantu ya bari da hapa la gafu ta pagattug da ta sakā tolay da. A aweyan da hapa ya pagturay ni Afu Hesus tekid, yaga idadula da para ya anghel kiden nga malmalalaki ammi tekid. Ammi ya anghel kiden nga idadula da a pake dakdakal ya amat da ammi tekid, te intu nonotan muy i Migelen nga kadakalan na anghel kiden, te duwa kid ni Satanas, a nagkagubatan da ya bari ni mina Mosesen ta nepasi na en. A gafu ta mamat i Migelen nga mamadpadulay a awena nehuya i Satanas ta dulay na uhohug am awa “Namaratu sangaw ya mangpa-gang teko,” kunna hud la tentu.
10 Ammi ya ape kiden mangurug nga sakā makigimung tekitam a idadula da ya aweda maawatan. A kuman na intu la amu da ya gagangay na ayam kiden nga awan magnonot. Ammi yen hala ya nangatad ta kadulayan da ikid na perdisyon da. 11 A kakallak sangaw yen kid na tolay, te parigan da para i mina Kain nga anak ni mina Adan nga timakwan ta netuldu na Namaratu. A gafu ta ingguman da hapa ya pagba-nang da a parigan da hapa ya liwat ni mina Balam. A yen ta mekabat kid hapa sangaw ta kuman na pama-gang na Namaratu teg mina Kora en nga nagsunsun ta nepagturay ni mina Mosesen tekid.
12 Ammi ya kadulay da para a li-bagan da ya pagdayaw muy ta Namaratu ewan, te makisipat kid tekamuy ta pangan muy ta panadamdaman tam te Hesus, ammi tagasingatan da para la ya magalikkad ta dulay. Ape magtaron kid hapa ta mangurug kiden, ammi intu la taronan da ya bari da kiden hapa la. A awan mantu ta kapkappyan da, te kuman kid na kulam kiden nga ape mangatad ta udan ammi mepayad haman. A mamidwa kid masi, te kuman kid na kayu kiden nga nahantud gafu ta aweda nagmayan ta araw na pagmayan da mina. 13 A meangarig kid hapa ta palung kiden ta bebay nga awan makaintak, a lumattog hapa ya tapang na agangwa da ta kuman na lukbak na palung kiden. A tumaktakwan kid hapa ta kuman na bitwan kiden nga magal-alit ta pagyanan da. A yen ta magnayun kid sangaw ta lugar na pake masugiram nga neparan na Namaratu tekid.
14 A ye-yan kid na tolay ya binida hapa ni Enoken nga mekānnamen simsima ni Adan, te ya uhohug na ta nepanglavun na ta pama-gang na Namaratu tekid a
“Dangagan muy, ange sangaw ya Dafu tam,
a mehulun hapa tentu ya awan bababang na anghel,
15  te paruban na sangaw ya ngamin tolay,
a ipasikkal na ya liwat na ngamin kiden nakaliwat nga iningwa da ta nepagsoysoy da ikid na nepanglibak da tentu,” kun ni Enoken.
16 A kustu hapa ya nebar na en, te kanayun maglibak haman ya tolay kidin yan nga sakā makigimung tekitam, te paliwatan da para ya Namaratu gafu ta zigat da, a dagdagan da ya ngamin kiden dulay nga karagatan da. A pake mefulot ya parayag da, a agagayan da hapa ya kadwan tolay petta makkwa da ya ikayat da tekid.
17 Ammi mappya, kahkahulun, ta nonotan muy ya linavun na turin kiden ni Afu Hesus Kristu, 18 te ya nebar da a
“Am tanagay na ya pagaddetan na arawin yan a itta sangaw ya mangidadula tekamuy gafu ta kurugan muy, te ikayat da dagdagan ya dulayen nga karagatan na bari da,” kunda.
19 A ye-yen kid hapa na tolay ya mangpakāttway ta mangurug kiden, te idaduma da ya kadwan, ammi ikid haman ya meduma, te awan ya Kahalwa na Namaratu tekid, a yen la nonotan da ya pagkatolay da ta lutakin.
20 Ammi tekamuy, kahkahulun, a mappya ta magkauf-uffun kam mina nga mangpasikan ta pangurug muy ta Namaratu ewan, a kanayun makimallak kam ta kuman na ituldu na Kahalwa na en tekamuy. 21 A awemuy hapa umadayu ta pangidduk na Namaratu tekamuy, te mappya ta attaman muy ya magindag ta pagtoli ni Afu Hesus, te yen sangaw ya pangidulot na ta allak na en tekamuy, petta itta ya pagtolay muy nga magnayun.
22-23 A am itta ya mapopoyung gafu ta aweda amu am anu mina ya kurugan da a pake ituldu muy kid ta mappya, petta mekerutan kid nga meadayu ta afuy na pangtaguhali na Namaratu ewan. A ya kadwan kiden nga kuman na napafuyak ta pagliwatan da a uffunan muy kid hapa petta magbabawi kid, ammi imugudan muy hapa talo am mapafuyak kam hapa ta fuyak da en.
24 A Namaratu ewan ya makkamu manguffun tekamuy petta awemuy magamamangaw magliwat. A intu hapa ya makkamu nga mangazi ta ngamin mansa muy, petta igihawa muy ya talak muy am iatubang na kam ta dakar na en. 25 Ampade madaydayawan ya mementu en na Dyos nga mangikerutan tekitam gafu ta Dafu tamewan Hesus Kristu. Intu la tatakday ya atata-nang na Dyos nga magturay ikid na makapangwa ta ngamin addet ta idi addet ta sangawin addet ta addet. Amen.