24
Ya Bida Na Katolay Ni Hesus
(Mt 28:1-10; Mk 16:1-8; Jn 20:1-10)
A ta nagkahawan ta Liggu a naggabi ya bābāy kiden nga ange ta agyan na tanamen, te nehulun da ya bangogen nga neparan da ta bari ni Hesus. Ammi ta datang da ta tanamen a dana naazin ya batu en nga nesalin ta sasahokan na tanamen. A simarok kid, ammi awan na ya bari ni Hesusen! A gafu ta mapopoyung ya nonot da a umatayuk kid bit la ten, a ka-ma la itta ya duwa na lalaki nga pake magdakar ya barawasi da, a nagtayuk kid ta hebing ta bābāy kiden. Alistu nagtakab ya bābāy kiden ta talaw da tekid, a sangaw naguhohug ya duwa kiden tekid,
“Anu haman ta apagan muy ya natolay ta tanamin, Awemuy de manonot ya nebar na en tekamuy ta nepagyan na en tekamuy ta iten Galileya?
‘Mappya ta megawat ya Tolayin taga Langit ta awan kiden mangurug ta Namaratu petta pagappan da ta krus, ammi matolay hala sangaw ta mekatallu en araw,’ kunna paen tekamuy,” kunda tekid.
A yen hapa ya nepakanonot na bābāy kiden ta uhohug ni Hesus.
A gafu ta kumanen a nagtugut kid, a enda nepadangag ya naita da ikid na nadangag da ta mafulu takday turin ni Hesus kontodu kadwan kiden ituldu na. 10 I Mariya taga Magdala, ikid ni Yohana, ikid ni Mariya nga hina ni Santiago, ikid na kadwan kiden sakā bābāy da, a yen kid ya umange nangibar ta turin kiden. 11 Ammi aweda haman kinurug ya uhohug na bābāy kiden, te pahig da ta tulad. 12 Ammi te Pedru a alistu imikkat, a bumilag ta agyan na tanamen. Datang na ta tanamen a simisirib ta umag, a naita na ya ga-gamit kiden nga nefutefut ta bari ni Hesusen, ammi awan ya bari na en. A sangaw nagtugut hapa nga dumatang ta bali na, te napopoyung hapa gafu ta awan na ya bari ni Hesus.
Ya Pakipaita Ni Hesus Ta Duwa Kiden
(Mk 16:12,13)
13 A ta araw na katolay ni Hesus a gimanwat hapa ya duwa na ituldu na ta ili na Herusalem, te ange kid ta iten Emawas, a kuman na mafulu takday kilumetru ya kadayu na. 14 A nakatugtugut kid la nagbida, te bibidan da ya nakkwa te Hesus ta ili na Herusalem. 15 A tekid para la nakatugtugut nagbida ikid na nagimpopohut a ka-ma la nakihebing i Hesus tekid, 16 a naita da ammi pahig da ta bakkan ta intu.
17 “Anu hud ya kuga bidan muy ta pakatugtugut muy ta dalanin,” kunna tekid.
A nagtayuk kid la ten nagdamdam. 18 Klopas ya ngagan na takdayen, a intu ya tumabbag ta nebar ni Hesus,
“Anu, iko la tatakday ya awan para la nakadangag ta iningwa da en ta ili na Herusalem ta takdayen araw?” kunna te Hesus.
19 “Anu hud ya iningwa da?” kunna hapa ni Hesus tekid.
“A ya iningwa da en te Hesus nga taga Nasaret,” kunda ha, “te amu haman na Namaratu ikid na ngamin tolay ta intu ya kasikanan na aglavun, te masikan ya ngamin tarabaku na ikid na uhohug na. 20 Ammi kadulayan na te ya pinakadakal tam kiden a nepagafut da haman, a sangaw nedarum da ta taga Roma kiden nga mangibbal tekitam, petta papasin da, a pinagappa da ta kayu. 21 Nekatalak mi ta intu ya mangikerutan tekitam nga Istralita, ammi awan na, te arawin yan haman ya mekatallu araw abat ta pasi na en.
22 “Ammi kuman na nakagtut kami hapa gafu ta bida na kadwan kiden kahulun mi nga bābāy, te umange kid kan ta tanam na en ta nagkarawanen, 23 a awan kan na ya bari na en. Ammi intu kan naita da ya anghel kiden na Namaratu, a nebar kan na anghelen ta natolay hala i Hesusen. 24 A yen ta umange ya kadwan kiden kahulun mi nga lalaki ta tanam na en, petta pasikkalan da mina ya uhohug na bābāy kiden. A kustu kad ya uhohug da, te aweda kan naita ya bari na en,” kunda te Hesus.
25 A ya uhohug hapa ni Hesus tekid a,
“Anu kuga makilavun kam? A anu hapa ya kabakka na nonot muy ta awemuy kurugan ya nesurat na aglavun kiden? 26 Te gagangay haman ta neattam na Mangikerutanen ya nepagpapasi da tentu kapye na hala matolay, petta mesaad ta pagariyan na,” kunna tekid.
27 A sangaw pake nepasikkal na tekid ya ngamin nesurat nig mina Moses ikid na aglavun kiden ta palungu na araw, a netuldu na tekid ya uhohug na aglavun kiden, te dana linavun da ya ngamin dumatang tentu ta awena en para la pakeanak.
28 A sangaw nakaabikan kid na ta babali kiden nga datangan na duwa kiden, a kuman na magtalib mina i Hesus, 29 ammi ginamman na duwa kiden.
“Magyan ka la bit tekami te furab na, magge hiklam na,” kunda tentu,
ammi aweda para la amu ta intu. A gafu ta kumanen a sakā nehulun hapa tekid ta nagdulotan da en. 30 A tekiden nagaatubang ta pamurab da a nangalap i Hesus ta pan kapye na nepakimallak, a sangaw ginadgadwa na hapa ta duwa kiden. 31 A ta nepangigawat na ta pan tekid a nagdakar ya mata da, a amu dan ta intu, ammi ta nepakaita da tentu a limitap hapa, a awedan naita.
32 “Anggem ta kuman na naglampaw ya nonot ta tentu en naguhohug tekita ta dalanen ta nepagsaned na ta surat kiden,” kunda.
33 A gafu ta kumanen a imikkat kid ta namuraban da en, a nagtugut kid, te manoli kid na ta ili na Herusalem. A ta datang da ten a nadatangan da nagaammung ya mafulu takday ituldu ni Hesus ikid na kadwan kiden nedagga tekid. 34 A tekiden simarok ta agyan na kahulun da kiden nagaammung a
“O, matolay kad i Afu, a nakipaita kan te Simonin,” kun na nagaammung kiden tekid.
35 A yen hapa ya nepangibida na duwa kiden ta naita dan hapa ta dalanen;
“A tentu en nanggadwa ta panen a naita min ta intu,” kunda.
Ya Pakipaita Ni Hesus Ta Ituldu Na Kiden
(Mt 28:16-20; Mk 16:14-18; Jn 20:19-23)
36 A tekid para la nagbabida a ka-ma la nakipaita i Hesus ta tātangngan da a nakikumusta hapa tekid, 37 ammi sa nakagtut kid ta talaw da tentu te pahig da ta datay.
38 “Anu haman ta magtalaw kam? Kuman na awemuy ikayat mangurug ta matolayak. 39 Itan muy haman ya kamat ku kidin ikid na takkik kidin awa iyaken hala yan. Maski si-gedan dak petta amu muy, te awan haman ta bilsag ikid na tulang na datay ta kuman na barikin,” kunna tekid.
40 A pake nepaita na ya gafan na lansa kiden ta kamat na kiden ikid na takki na kiden. 41 A matalak kid mina ta matolay, ammi intu nonotan da am had kunna matolay, a yen ta aweda para la pake kurugan. A gafu ta kumanen a nagadang i Hesus ta kanan na tekid;
“Awan hud ta kanan muy sin? te manganak mina,” kunna.
42 A inatadan da mantu ta bilsag na ikan nga inasal da, 43 a kinan na hapa ta nagaatubangan da. 44 A sangaw nagbida ha tekid,
“Dana nebar ku haman tekamuy ta magdulot hala sangaw teyak ya ngamin kiden nabida da ta lebru na kansyon kiden ikid na surat kiden ni Moses ikid na aglavun kiden,” kunna.
45 A pake netuldu na ya surat kiden tekid, petta maawatan da.
46 “Kumanen ya nesurat ta palungu araw petta amu muy mina ta mazigatan ikid na mapapasi ya Mangikerutanen tekamuy, kapye na matolay ta mekatallu na araw. 47 Yaga nesurat da hapa ta mepadangag mina ya ngagan na en ta ngamin tolay, petta magbabawi kid mina ta liwat da, a pakoman na kid hapa na Namaratu. A mappya mantu ta yen ya ipadangag muy ta ili na Herusalem, kapye muy ipadangag ta ngamin kiden lugar abat ta ngamin paglelehutin. 48 A ikamuy hapa ya makkamu mangipasikkal ta isin na damag, 49 te doban ku hala sangaw ya Kahalwa na Namaratu tekamuy ta kuman na nekari ni Damaken tekamuy, petta mapasinapān kam ta kasikan na Kahalwa na en. Ammi mappya ta magyan kam la bit ta ili in yan nga magindag ta iange na,” kunna tekid.
Ya Netattullu Ni Hesus Ta Langit
(Mk 16:19-20; Tur 1:9-11)
50 A ta nekabalin na en a pinohet na kid bit ni Hesus ta ili en. A tekid nakadatang ta ili na Betanya a neta-gay na ya kamat na kiden, a pinasinapan na kid. 51 A tentu en nabalin nangpasinap tekid a yen hapa ya nepagtugut na en tekid, te timullu ta langit, 52 a namalentud kid hapa nangdayaw tentu. A gafu ta kumanen a nagtugut kid hapa setalak, a nagtoli kid ta ili na Herusalem. 53 A kanayun itta kid ta umag na simbaan na Hudyo kiden nga makimalmallak ikid na magdaydayaw ta Namaratu.