Na Ruanai Usu-usu Ana Pol
Tanaraaui Noni Hinihini Na'i
Tesalonaeka
Gere Mamaani 'Iniai Bukani
'Ai wetewete tari he'ua i 'adoma'imu 'anai ura baabau na'i hinihinimu? 'Io, na'i 'omaai Tesalonaeka 'iraaui noni ahurodo rau awa ha'ata'airaau di'u i sae hinihini 'iniai suria adaaua Kraest. 'Ia Pol 'a ha'atee ha'agorohiraau di'u i noni hinihini nai Tesalonaeka, suria rei'uaa narau siri suri'i mwane mareho ta'a'i, me 'iraau ma'ata rau ura wetewete suri'i hinihinidaa'i beia Kraest.
'Ia Pol 'a usuai usu-usuni 'anai ha'a-weteweteraau 'anai ta'ahia God miraau ro'u i noni, marai abui rihota'i aho'i na'i hinihinidaau. 'Ia Pol 'a 'unua tanaraau do rai 'iraraa do 'iraaui nei narau haa'i mareho ta'a'i 'ia God 'ai ha'a-mama'airaau, rei'uaa sae ahurodo ma'ua sae hinihini. Naasi 'iraaui noni hinihini rau ga'i bwa'i arunga ta'aa 'oha rau re'iai sae na haa'i here nara taritari'a maagu ai'a daua ta ha'a-mama'ai 'ini'i na'i marewanani.
Mia Pol 'a 'unua ro'u tanaraau dorai abui agohe 'anai tau'aro. Tara'i nei ra 'age'age di'u mara ai'a raba tau'aro 'anai siba ha'a nadaau, 'inia rau 'adoma'inia do 'ia Jisas 'ai boi aho'i raurau.
Na'i 'oha na'o bonasiai ura baabau na'i hinihinimu 'oha na'o siri na'i madoraa bwara, 'oi 'adoma'iniraau tarau i noni hinihini na'i Tesalonaeka. Na'i 'oha na'o 'iraraa do ra here ha'ata'ai'o 'iniai suria amua Kraest, ma'ua 'o siri na'i heiohongi, 'oi 'iraraa do 'ia Kraest 'a awa tarau 'anai 'a'auhi'o. 'Oi sibaniai here na 'oi ura baabau 'inia 'oha na 'oi 'oha'iniai ruanai usu-usu tanaraaui Tesalonaeka.
1
'Inaua Pol, 'ia Saelas mea Timoti nameu hauai usu-usuni tana'amoui sae hinihini na'i 'omaai Tesalonaeka, 'i'amoui sae ana'ia God Amaga mana Araha aga Jisas Kraest. Meu ha'arahesi mia God Amaga mea Araha aga Jisas Kraest rarui ha'agorohi'amou ma rarui ha'a-awagorohi'amou.
God 'Ai Hiiriraaui Noni
'Oha Nai Aho'i Mai a Kraest
Arai do'ora mana asimee'i na'i Kraest, meu rongoa doni hinihinimoou beia God mana heita'ahi amoou hairiu 'a goro di'u ro'u baaniai na'o. Mameu hadahada wa'ewa'e tarau tanaa God 'ini'amou, 'inia 'a goro ma odo-odo do mei haua o'asi. Ma naasi, na'i 'oha meu garihiraau ro'u tara'i noni hinihini, meu hadahada wa'ewa'e tanaraau 'iniai ura baabau amoou mana 'u'uria amooua Kraest, rei'uaa namou siri suri'i mwani madoraa bwara mana rongomaata'i 'iniai suria amooua Kraest.
Suria mou ura baabau suri'i rongomaata'i namou haa'i 'iniai awa amoou na'i bahainai heimarungi ana God, 'a ha'ata'inia doni heihiiri nai haua God 'a odo-odo. 'Inia na'i 'ohasi 'ai 'unua hura'a do mou arari 'anai awa tarau na'i hourana ana beiraaui noni ana'i. Ha'amomori! 'Ia God 'ai haua tarau i maho na odo-odo. Naasi, 'ia God 'ai ha'a-rongomaata'iraaui nei ra ha'a-rongomaata'i'amou. Maai ha'a-ai'a'i baanigaau ro'u i rongomaata'i agaa'i na'i 'oha 'ia Jisas Kraest 'ai dio mai baaniai aro na'i raronai ngarungarui 'eu beiraaui enjel wetewete ana'i. 'Iia 'ai boi 'anai ha'a-mama'airaaui nei nara ai'a raba suria God ma rau ai'a hinihiniai Taroha Goro 'inia Araha aga Jisas Kraest. 'Ia God 'ai ha'a-taariraau 'ari na'i dora ni rongomaata'i tarau maai ha'a-mama'airaau. Rai awa ha'atau baania Araha marau bwa'i 'omesia mwada'u i mena ana na hauasa. 10 Maho 'isi rai to'o na'i 'oha 'ia Jisas 'ai aho'i mai miraaui mwani noni ana'i rai ha'atee ha'a-ahaahaa beiai heimwaota'i nai raha di'u. Me 'i'amou moi awa ro'u beiraau, 'inia mou hinihini'i ro'u i maho meu taroha'ini'i 'abaia Jisas Kraest.
11 Hoita naasi, suria moi awa goni beiraau na'i 'ohasi, meu ha'arahesi tarau 'ini'amou, do na'i 'ohasi 'ia God 'ai 'unua hura'a domou awasuriai tahinga na rabasia do gai awasuria. Meu 'iraraa moi do mou raba hau'i maho goro, 'iniai 'u'uria amooua God. Na tarana naasi nameu ha'arahesi 'inia, mea God 'ai haua tana'amou i mena 'anai hau'i maho. 12 Miraau hako i nei hinihini raigu ha'atee ha'agorohia Araha aga Jisas Kraest 'ini 'omesi'i adaa'i baronga goro suri'i tahingamoo'i. Marai ha'atee ha'agorohi'amou ro'u 'iniai hinihinia amooua Kraest. 'Ai o'asi, ai'a do 'igaau gau arari, me 'iniai goro ana God mea Kraest 'inigia.