3
'Ia Pol 'A Ha'angoniraau
'Anai Ha'arahesi 'A'auhia
'Io, arai do'ora mana asimee'i na'i Kraest, moi ha'arahesi 'a'auhimeu. Moi ha'arahesi neina Taroha Goro 'ai 'adarara raurau hura'a 'ari tanaraaui mwani noni suri'i mwani dora. Mamoi ha'arahesi marai 'adoma'i raorao 'iniai Taroha Goro, marai hinihinia 'onaai hinihinia amoou. 'Onaai 'iraraa amoou, 'a ragoi sae ta'a'i nara raba ha'a-mama'ai'ameu suria rau ai'a hinihiniai Taroha Goro. Naasi moi ha'arahesi ro'u, mea God 'ai taatahi bwarasi'ameu baaniraau.
'Ia Araha 'a haa'i tarau i mareho na 'unu'i. 'Iia 'ai ha'a-wetewete'i 'adoma'imoo'i maai taatahi bwarasi'amou baania Saetan. 'Ia Araha 'a ha'a-'o'ori suri'i 'adoma'imee'i do 'i'amou mou suri'i taha nameu bwane 'unu'i tana'amou mamoi suri'i tarau.
Mameu ha'arahesi mea Araha 'ai ha'a-aidangisi'amou goro ro'u wou 'iniai heita'ahi ana God tana'amou, me 'iniai here 'anai ura baabau suri'i rongomaata'i namou siri suri'i 'onaaia Kraest.
Moi Abui 'Age'age
Arai do'ora mana asimee'i na'i Kraest, na'i atana Araha aga Jisas Kraest, meu 'unua wetewete tana'amou 'anai awa beira'i baaniraaui sae ni heisoi nara 'age'age. 'Iraau nei nara awa moi 'anai to'o hano, rau ai'a araisuriai ringe nameu 'unua tanaraau 'anai suria. 'Onaai bwane 'iraraa amoou, 'i'ameu meu ai'a 'age na'i 'oha meu awa bei'amou. Naasi mou ga'i tau'aro wetewete ro'u 'onaaimeeu. 'I'ameu meu tahariraaui noni 'oha rau hangani'ameu. Meu tau'aro tarau neina mei abui ha'ahihi'amou 'anai hori maho memeeu. 'A mwada'u di'u 'anai 'unu'i maho meu 'irisi'i tana'amou 'anai 'a'auhi'ameu pwaranga moi 'ini'i, suria 'i'ameu ra'i na'otara amoo'i. Me 'i'ameu meu ai'a haua o'asi, suria meu raba ha'ata'inia tana'amoui huunai baronga 'anai awaawaha. 10 Ma na'i 'oha meu awa bei'amou ani, meu o'ani 'ini'amou, “'Iatei na ai'a raba tau'aro, moi abui haa'i 'ana mahoingau.”
11 Meu 'unu'i mareho 'ini, suria meu rongoa do tara'i nei bei'amou ra 'age 'anai haa'i tagora, rau hano hairiu moi 'anai ha'a-ta'aabedaau i nei narau raba tau'aro. 12 Na'i atana Araha aga Jisas Kraest, meu ha'atee wetewete o'ani tanaraaui sae o'asi, “Moi awa hatara'i mamoi tau'aro 'anai 'omesuri'amou haarimoou.” 13 Mei tana'amoui nei namou ai'a 'age'age, meu o'ani, “Moi abui agoheta'i hauai taha na odo-odo.”
14 Hoita, ma 'onaa 'iatei na ai'a araisuri'i taha nameu 'unu'i tana'amou na'i usu-usuni, moi aidangisia goro'a mo'osi mamoi abui hagu beia maigu ninima 'iniai 'age'age ana. 15 Ma rei'uaa namou bwa'i hagu beiai sae o'asi, moi abui here mara maeronga 'inia. Ma 'a ga'i goro do moi ha'abasua 'ini'i maho ta'a'i na haa'i, 'inia 'iia 'e do'oramoou mau beia Kraest.
Ha'atee Ha'ahako
16 'Io, meu ha'arahesi mea Araha 'ai awa bei'amou hako maai ha'apapaku'i 'adoma'imoo'i nara torakoke, rei'uaa narai to'oto'o tara'i maho bei'amou. 17 'Io, 'inau haariau a Pol nawai usu ha'ahakoai usu-usuni 'iniai rimagu, 'onaai bwane haua agua suri'i usu-usu agu'i. Ma na'i madoraa moi re'iai usu nau haua 'ana, moigui aidangisia do 'inau haariau nau usuai usu-usuni, ai'a ta sae'a ro'u. 18 Meu ha'arahesi mia Araha aga Jisas Kraest, 'ai ha'agorohi'amou hako.