2
Boi Anai Hi'ona Maea
Ma na'i dangi na 'iraaui Jiu ra ha'ato'oai Rongo nara 'unua 'iniai Pentikos,* Rongo nara 'unua 'inia Pentikos: Wanasia na'i Diksonari. 'iraau hakoi sae hinihini rau rurugoni na'i ta'i dora. Raugu 'asu'a marau rongoa'ai maho na rongo raha na dio mai baaniai aro. 'A rongo 'onaai kae ro'a raha. Mana aohanai ro'asi 'a rongo raha hako 'ari raronai ruma narau awa 'ieisi. Miraau re'i'i maho ra 'ome 'onaai gere ngarungarui 'eu ra 'adarara na'i raronai rumasi. Ra dio na'i hungadaau hako. Mana Hi'ona Maea 'agu sirihiraau maraugu taraawa'a hadahada 'ini'i mwani hadahada he'ete'i hairiu na Hi'ona Maea na hau'i tanaraau.
Ma na'i 'ohasi, 'a ragoi saeni Jiu na'i Jerusalem narau boi baani'i mwani kantri he'ete'i hairiu na'i marewana narau ai'a aidangisia maua Jisas, ma'ata ra 'adoma'i ha'ahihi'aa God. Na'i 'oha rau rongoai maho na rongo 'onaai ro'a rahasi, rau goni ro'u mai beiraaui noni hinihini. Marau heimwaota'i, 'inia 'iraaui noni hinihini rau hadahada 'ini'i hadahada adaa'i. Rau heimwaota'i ma bu'o i ahudaa'i marau o'ani, “Romwane! Sae 'inisi ra'i saeni Galili moi neiraaunisi! 'A he'ua naraugu 'irara'i 'ini'i hadahada agaa'isi? Tara'i sae gau boi baaniai Patia, Midia, ma na'i Elam. Tara'i abe baaniai Mesopotemia, Jiudea, Kapadosia, Pontas, Eisia, 10 Frijia, Pamfilia, Ijip, mana'i Libia gaarangiai Saerin. Ma tara'i abe gau boi ro'u baaniai Rom. 11 Tara'i nei ra'i sae ni Jiu ha'a-momori ma tara'i nei ra awa suria moi ringeringe agaaui Jiu. Tara'i sae gau boi baaniai Krit mana'i Araibia. Me'igaau hako gau rongoai hadahada adaau 'ini'i hadahada agaa'i 'abai'i kae maho na hau'ia God.” 12 Rau heimwaota'i ma kakui ahudaau ro'u, marau taraawa'a songa'iniraau hairiu o'ani, “'E taha gasi naasi romwane?”
13 Tara'i abe rau ha'ada'ada'a 'iniraau, rau o'ani, “Rau gonogono gasi marau bweu'a.”
Hadahada Ana Pita
14 Miraau hakoi ta'i tangahuru mana rua Ha'ataari rau ura ara'a mia Pita 'a ha'atee raha tanaraaui sae narau goni mai 'isi o'ani, “'I'amoui sae ni Jiu me 'i'amou ro'u i sae namou awa na'i Jerusalem, moi bahurongo goro mawai ha'a-aidangisi'amou 'iniai maho na to'o na'i 'ohanisi. 15 'I'amou mou 'adoma'inia do 'iraaui sae 'ini rau gonogono marau bweu'a. Magu ai'a! 'Agu angi siwa moi haho'oa 'ohanisi. 16 Ma'ata maho namou re'ia na to'o na'i 'ohanisi, 'ia Rarabea Joel 'a bwane taroha'inia mai ga'u na'i 'oha bwani. 17 'Ia God 'a o'ani,
‘Na'i 'oha nai raumwadu mai hahakonai dangi,
wai ha'ataaria dio i Hi'ona Maea agua maai sirihiai tahinganai 'ado sae.
Miraau gare amoo'i rai haa'i ha'atee rarabea.
'Iraau sae haoru amoo'i rai re'i'i ha'amaranga,
miraau noni wari amoo'i rai re'i'i ha'amaranga na'i mauru.
18 Ha'amomori! Na'i 'ohasi wai ha'ataaria dio i Hi'ona Maea agua
maai sirihiraaui noni tatau'aro agu'i, rei'uaa sae mwane ma'ua urao,
marai haa'i ha'atee rarabea.
19 Mamoi re'i'i ha'ara mana ha'abu'oahu nawai haa'i na'i ahoasara mana'i ano.
I 'abu, ma 'eu mana kaeni asuasu raha rai ha'ata'i.
20 Na sina 'abwa'i rara, mana hura 'ai wangawanga 'onaai 'abu,
maigu to'o i dangina Araha na ororiu di'u ma hauasa.
21 Miraaui nei rau ha'arahesia God rai tahi.’ 2:17-21 Joel 2:28-32
22 “Moi rongo'i ha'atee 'ini noni nai Israel! Mou 'iraraa goro do 'ia Jisas ni Nasaret 'a haa'i mwani ha'abu'oahu mana ha'ara, 'inia mareho 'isi ra to'o na'i kantri agaauni. Ni mwani ha'abu'oahu na haa'isi, ra ha'ata'inia goro hura'a do'ia God naasi na ha'ataaria mai. 23 Me suriai hei'irisina mau mai, 'ia God 'a ha'awatea do moi daua Jisas. Mamou ha'amaesia 'oha mou taranga'inia tanaraaui noni ta'a'i 'anai rabu ahita'inia na'i dadaahoro. 24 Mia God 'a ruhasia baaniai mena anai mae ma ha'atahia aho'i. 'Iniai mae, 'abwa'i ha'abwarasia baaniai tahi aho'i. 25 Na'i buka ni Psalm, 'ia Deved 'a hadanga'iniai mae ana Jisas o'ani,
‘'A bwa'i ta 'oha'a ro'u nawaigu mamaa'usia ta maho,
'inia i'oe a Araha God na'o awa tarau beiau. I'oe 'o na'otaragu.
26 Naasi, 'au wa'ewa'e raha,
mau hadahada ha'i wa'ewa'e ro'u.
'Inau 'au 'iraraa dowai tahi aho'i,
27 'inia 'o bwa'i wateai abenai noni maea amua 'anai ngabo na'i ano,
mana aungagu do'ai awa tarau na'i dora adaaui nei nara mae.
28 I'oe 'o ha'ata'inia tanaau i tara 'anai tahi tarau,
minau wa'ewa'e 'iniai awa amua beiau.’ 2:25-28 Psalm 16:8-11
29 “'Inau raba 'unua tana'amou mwani sae agu'i, 'abaiai wauwa agaau na'i 'oha bwani, 'ia Mwaeraha Deved. 'Iia 'a bwani mae mara bwani toringia orea mana barabarana 'a awa mau tari dangini. 30 'Ia Deved 'e Rarabea, ma 'iraraa do 'ia God 'a haua tanaa i duruduru hihi'a do baaniai burungana haaria nai ha'amwaeraha iei ta sae 'onaaia haaria. 31 'Ia Deved 'a bwane 'iraraai maho na'ia God nai haua. Naia na ha'atee rarabeanga'iniai suruta'e nai haa Ha'atahi ma ro'u do 'iia 'a bwa'i awa tarau na'i dora adaa'i nei nara mae, mana abena 'a bwa'i ngabo.
32 “'Ia God 'a ha'a-suruta'ea ha'a-momori a Jisas baaniai mae. 'I'ameu hako meu re'ia 'ini'i maamee'i. 33 'Ia Godi Ama 'a waia ara'a ma ha'aheinagua na'i aba odona 'anai ha'a-ororiua. Mana Ama 'a ha'awatea Jisas 'anai ha'ataariai Hi'ona Maea tana'ameu 'onaai bwane durua ana God. Ma naasi maho namou rongoa mamou re'ia na'i 'ohanisi. 34 Ma'ata 'ia Deved 'a ai'a ara'ai aro 'anai heinagu na'i aba odona God, me 'iia 'a o'ani,
‘'Ia Araha God 'a o'ani 'inia Araha agua,
“'Oi heinagu na'i aba odogu,
35 tari 'oha wai nugaraau dio i maerongamu
na'i bahainai heimarungi amua.” ’§ 2:34-35 Psalm 110:1
36 “Ma naasi 'i'amou hakoi sae ni Israel, mou ga'i aidangisia dona 'ia Jisas na mou ngahu ha'amaesia na'i dadaahoro ani, 'ia God 'a 'ome sigihia na Araha mana Ha'atahi.”
37 Na'i 'oha raugu rongoa o'asi, rau ta'i kaeni arunga ta'aa di'u marau songa'inia Pita miraau tara'i Ha'ataari ro'u o'ani, “Romwane! 'E taha meigu haua?”
38 Mia Pita 'a aramiraau, 'a o'ani, “Moi rihosi baani'i ora-ora'a amoo'i mamoi bwareomaea 'iniai atana Jisas Kraest. Mia God 'a duruduru 'inia do 'ai 'adoma'i nugasi'i ora-ora'a amoo'i maai watea mai Hi'ona Maea tana'amou. 39 Na durudurusi, 'a haua tana'amou beiraaui gare amoo'i, miraau ro'u i nei rau awa ha'atau. Ha'amomori, na durudurusi 'a haa tanaraau hako ro'u i nei na 'ia God na 'unuraau.”
40 'Ia Pita 'a hadahada orea tanaraau ma ha'ata'u'uraau wetewete o'ani, “Moi 'ome'ome goro, mou gasigu siri na'i ha'a-mama'ai na'i dangi ni hihiiri 'onaairaaui sae ta'a'i na'i 'ohanisi.”
41 Naasi 'iraaui nei rau rongo'i ha'atee ana'ia Pita marau hinihini, ra bwareomaearaau na'i 'ohasi. Na'i madoraasi, 'a ga'i 'onaai oru merui sae narau aho'ita'i sae hinihini. 42 Miraausi rau mwa'emwa'e goro 'anai bahurongo'i ha'ausuringa'i adaa'i Ha'ataari marau 'a'auhiraau hairiu. Marau matai boi goni ro'u 'anai ngau* Ngau: Rau boi goni 'anai ngau mana'i muri rau hauai ngau maea. mana ha'arahesi.
Tahingadaaui Noni Hinihini
43 'Iraaui Ha'ataari rau haa'i mwani ha'ara mana ha'abu'oahu 'iniai mena na'ia God 'a haua tanaraau. Miraaui noni hunga rau heimwaota'i di'u. 44 Me 'iraaui noni hinihini rau ruru goni tarau marau taraawa'a hisu hairiu 'ini'i bori adaa'i 'ini'i 'ado maho rau rabasi'i. 45 Marau raonga'ini'i ro'u i toto'ora adaa'i, ma tara'i maho ro'u 'anai 'a'auhiraau ro'u i nei rau awa ha-ha'aroha'a. 46 Rau boi goni 'anai ha'arahesi 'ado dangi na'i Ruma Maea ana God marau mwa'emwa'e goro 'anai 'ari goni ro'u suri'i ruma adaa'i 'anai ngaugoni beiai ahu wa'ewa'e. 47 'Ado 'oha moi narau 'unu ha'aasaa God, miraaui noni rau 'adoma'i ha'ahouraau. Mana ruruha adaau 'a rago hanehane ara'a moe'a 'ado dangi 'iniraaui nei na 'ia God 'a ruhasiraau baani'i ora-ora'a adaa'i.

*2:1 Rongo nara 'unua 'inia Pentikos: Wanasia na'i Diksonari.

2:21 2:17-21 Joel 2:28-32

2:28 2:25-28 Psalm 16:8-11

§2:35 2:34-35 Psalm 110:1

*2:42 Ngau: Rau boi goni 'anai ngau mana'i muri rau hauai ngau maea.