11
'Ia Pita 'A Mamaani Na'i Jerusalem
'Iraau Ha'ataari mana sae hinihini na'i Jiudea rau rongoa do tara'i sae ra ai'a Jiu rau hinihinia'ai tarohana Araha.* Tarohana Araha: Na'i ha'ateeni Grik ra 'unua moi “Ha'atee ana God.” Ma'ata ni huunai 'ado'ado 'ana na'i bukani, naasi Taroha Goro 'inia Jisas. Na'i 'oha na ataha Pita na'i Jerusalem, 'iraau tara'i Jiu hinihini narau 'adoma'i ororiu 'iniai aha ha'ara rau 'unu'unu ha'ata'aia. Marau o'ani, “I'oe 'o awa beiraaui nei narau ai'a aha ha'ara ma'o ngau ro'u beiraau!”
Mia Pita 'a maania goro tanaraaui maho na to'o. 'A o'ani, “'Inau awa na'i Jopa, ma na'i madoraa nau ha'arahesi, 'e mareho na ha'amaranga tanaau. 'Au 'omesiai aro na heihoa mau re'iai maho na 'ome 'onaai kae bwana bwabwanahora. Ma na'i hai di'una hairiu bwanasi, ra toto'oa dio baaniai aro ma tari dio na'i bobogu. 'Au wanawana mau 'omesi'i mwani mwamwaa, nei wasi mana mwaa mana popo'usuri mana manu na'i hungana. Mau rongoai ha'atee na o'ani, ‘Ura ara'a Pita, mo'oi ngahui'i ma'oi ngaa'i.’
“Minau o'ani, ‘Araha, 'au bwa'i matai haua o'asi. Ai'a ta 'oha mau wai ngaa ta mareho na ai'a arari 'anai ngaa.’
“Mana ha'atee na boi baaniai aro 'a o'ani ro'u, ‘Ni maho 'ia God 'a 'unua dora arari 'anai ngaa, 'ogu bwa'i 'unua'a ro'u do ra ai'a arari.’
10 “'Au rongoa ha'a-oru i ha'ateesi maragu ara'a aho'i aroi maho 'isi. 11 'Augu 'asu'a ma'e oru saeni Sisaria rau ataha na'i ruma nau awa na'ieisi. 12 Mana Hi'ona Maea 'a 'unua dowai abu 'adoma'i heiruarua'a, wai hano beiraau. 'Iraau waira ono do'oragu'i beia Kraest 'ini, nameu ta'i 'ari ruma ana Konilias. 13 Mia Konilias 'a maania tana'ameu do'e enjel na ha'ata'i tanaa na'i ruma ana. Mana enjel 'a o'ani 'inia, ‘'Oi ha'ataaria 'ari tara'i sae na'i Jopa marai 'unua mai sae ra 'unua 'inia Saemon Pita, 14 maai maania tana'o miraaui sae na'i ruma amua i herehere moi tahi 'inia.’
15 “Hoita, 'augu taraawa'a hadahada moi, mana Hi'ona Maea 'a sirihiraau'a 'onaai here na to'o tanagaau na'i na'o ani. 16 Mau 'adoma'i aho'isiai ha'atee na haua Araha o'ani, ‘'Ia Jon 'a bwareomaearaaui inoni 'iniai wai mi'amou rai bwareomaea'amou 'iniai Hi'ona Maea.’ 17 Na'i 'ohasi naugu aidangisia do 'ia God 'a banea ro'u tanaraaui nei ra ai'a Jiu i ta'i bane na haua tanagaau na'i 'oha gau hinihinia Araha aga Jisas Kraest. Naasi, 'inau 'au bwa'i ura bwarasiai hei'irisina God tanaraau.”
18 Na'i 'oha 'iraau Jiu 'isi rau rongoai mamaani na haua Pita rau haa marau agoheta'i heiraeraesi'a beia, marau taraawa'a 'unu ha'aasaa God. Rau o'ani, “'Ohani, 'ia God 'a ha'awatea do 'iraaui nei ra ai'a Jiu rai rihosi marai dauai tahi tarau.”
Heisoi Na'i Antiok
19 Murinai ngahuia ada Stivin ani, ra taraawa'a norata'airaau di'u i sae hinihini na'i Jerusalem. Me ni 'adarara rau haa i sae hinihini na'i madoraasi, 'a taha na'i Ponisia ma na'i maraui Saepras ma na'i 'omaa rahai Antiok. Rau taroha'iniai Taroha Goro, ma'ata rau heitaroha'i moi tanaraaui Jiu. 20 Ma'ata tara'i sae hinihini ni Saepras mei Saerin naraugu 'ari 'omaai Antiok marau taroha'iniai Taroha Goro 'inia Araha Jisas tanaraaui sae ra ai'a Jiu. 21 Na mena ana God 'a awa beiraau, mara rago i sae narau hinihini marau rihota'i tanaa Araha.
22 Na'i 'oha na taroha 'iniai mahosi 'a tari beiraaui saeni heisoi na'i Jerusalem, rau ha'ataaria Banabas 'ari Antiok. 23 Na'i 'oha na ada wou 'a re'ia do'ia God 'a goro di'u 'iniraau ma wa'ewa'e raha 'inia. Ma ha'ata'u'uraau dorai ura baabau na'i tahingadaa'i beia Araha. 24 'Ia Banabas 'e sae goro na hinihinina 'a wetewete di'u, mana Hi'ona Maea 'a rabe beia. Na tarana naasi, 'a rago ro'u i nei rau hinihinia Araha na'i madoraasi.
25 'Ia Banabas 'a 'ari sibania Sol na'i Tasas 26 ma waia mai na'i Antiok mararu awa beiraaui sae hinihini na'isi. Suriai ta'i harisi bubu raru awa 'isi ma ragoi nei nararu ha'ausuriraau. Antiok naasi 'omaa tahamora narau 'unuraaui sae hinihini 'ini'i “Kristin.”
27 Na'i madoraasi tara'i rarabea rau boi na'i Antiok baaniai Jerusalem. 28 'E ta'i 'iniraau naasia Agabas. 'Iniai mena anai Hi'ona Maea 'a 'unua hura'a do'e hioro raha nai to'o suria 'ari hakoi marewana. 11:28 Mwani sae madoma ra 'adoma'inia do na'i 'oha nara 'unuai marewana hako, ai'a do naia hako i marewana, ma'ata na'i moi dora na Gaumani anai Rom na marungia. (Ni hioro rahasi 'a to'o na'i madoraa na heimarungi a Klodias.) 29 Miraaui sae hinihini na'i Antiok rau 'adoma'inia dorai haua ta gere hei'a'auhi tanaraaui nei hinihini na'i Jiudea. 'E nei ma hisu 'iniai ha'a tari dora na matai hisu tari na'iei. 30 Naasi 'ia Banabas mia Sol nararugu waiai wawate adaau tanaraaui bwauodonai heisoi na'i Jerusalem.

*11:1 Tarohana Araha: Na'i ha'ateeni Grik ra 'unua moi “Ha'atee ana God.” Ma'ata ni huunai 'ado'ado 'ana na'i bukani, naasi Taroha Goro 'inia Jisas.

11:28 11:28 Mwani sae madoma ra 'adoma'inia do na'i 'oha nara 'unuai marewana hako, ai'a do naia hako i marewana, ma'ata na'i moi dora na Gaumani anai Rom na marungia.