20
'Ia Pol 'A 'Ari Masidonia
Na'i murinai ha'agogoru, 'ia Pol 'a 'unuraau goni noni hinihini ma hadahada ha'a-'o'oriraau. Ma hauai ha'atee haiha'ari tanaraau magu hano 'anai Provensi Masidonia. Na'i Masidonia 'a haa'i mwani hadahada ha'a-'o'ori tanaraaui noni hinihini suri'i 'omaa na ada suri'i. Magu 'ari Gris na awa na'i 'isi suriai oru hura. Mia raba ta'e na'i haka 'anai 'ari Siria magu rongo sadoia moi do 'iraaui saemaua adaa'i Jiu rau ha'a-radonga'inia 'anai ngahu ha'amaesia, ma 'adoma'inia do'ai aho'i ga'u 'ari na'i Masidonia maigui tano'i 'ari Siria.
Tara'i sae rau ta'i hanoa Pol, 'ia Sopata garena Piras baaniai Berea, mia Aristakas mea Sekandas baaniai Tesalonaeka. Mia Gaeas saeni Debe rau ta'i hano ro'u, mia Timoti mana rua saeni Eisia, 'ia Tikikas mia Trofimas. 'Iraausi rau na'o 'ari Troas na'i haka naraugu mamasi'ameu na'isi. Mi'ameua Pol meu 'ari Pilipae. Ma na'i murinai rongo 'iniai bredi nara ai'a doraria 'iniai draebam, meu hano baaniai Pilipae na'i haka suriai rima dangi mameugu ada ro'u beiraau na'i Troas. Meu awa na'i 'isi suriai ta'i sade.
'Ia Pol 'A Ha'atahia Aho'i a Iutikas
Na'i Troas
Na'i su'urahi dangi sade meu goni 'anai ngau maea na'i ta'i dora. Mia Pol 'a taraawa'a skuru hadahada na'i su'urahi tari 'ubutanai rodo, 'inia na'i haho'oa maai hano'a. I ahii nameu goni na'iei, 'a awa na'i orunai bwea na'i ruma ahaaha. Ra'i mwani raita ra marewa na'isi. Ma 'e ta'i geresae na atana 'ia Iutikas, 'a heinagu na'i windo magu rongobahua Pol 'oha na mamaani ma mamauru'a'a. 'Agu haa ma mauru ma ahoda'a na to'o na'i ano. Raugu suru'ia, mia bwane mae. 10 Mia Pol 'a dio ma topira'i ruru auru ma 'agoia ma o'ani, “'Ai abu ta'aabemoou, 'a tahi'a aho'i.” 11 Naasi meu ta'eha aho'i na'i ahiisi mameu hauai ngau maea mameu ta'i ngau. Mia Pol 'agu mamaani aho'i ro'u 'ari tari haho'oa mameugu hano. 12 Miraaui noni hinihini rau waia Iutikas 'ari ruma ana mana 'adoma'idaa'i ragu goro aho'i 'iniai tahi aho'i ana.
'Ia Pol 'A 'Ari Maelitas
13 'I'ameu meu ta'e na'i haka 'ari Asos, mia Pol 'a hatare. Na'i na'o mameugu hano, 'ia Pol 'a bwane 'unua do meigui heisadoi aho'i na'i Asos. 14 'Oha na ada magu ta'e bei'ameu mameu 'ari Mitilini. 15 Meu hura'a baaniai Mitilini mana'i nata dangi meu boi gaarangiai maraui Kios. Mana'i nata dangi haisuri meu ada na'i maraui Samos. Na'i moi nata dangi ahora mameu ada ro'u na'i Maelitas. 16 'Ia Pol 'a 'unua domei di'ua moi Efesas, suria 'a ai'a raba awa orea na'i Provensi Eisia. 'A rabasia do 'onaa nai mwada'u, mei ataha na'i Jerusalem na'i dangi na 'iraaui Jiu rau ha'ato'oai Rongo nara 'unua 'iniai Pentikos, tarana naasi na ha'a-osaosa 'inia.
'Ia Pol 'A Ha'atee Haiha'ari Beiraaui
Bwauodo Adaa'i Heisoi Na'i Efesas
17 Na'i Maelitas 'ia Pol 'a ha'ataariai taroha tanaraaui bwauodo adaa'i heisoi na'i Efesas dorai boi re'ia. 18 'Oha rau ada, 'a o'ani 'iniraau, “'I'amou mou 'irara'i hakoi mwani maho nau haa'i 'oha nau awa bei'amou taraawa'a na'i 'oha nau ada tahamora na'i Eisia. 19 Rei'uaa na 'iraaui Jiu rau haa'i mwane ha'aradorado ta'a'i nara ha'a-rongomaata'iau, 'inau 'au tau'aro moi tanaa Araha ha'i manego ma ragoi madoraa na wai ra udu baaniai maagu. 20 'Onaai 'iraraa amoou, nau ha'ausuri'amou 'iniai Taroha Goro na'i maadi noni hunga ma ro'u suri'i ruma amoo'i. Ma na'i 'oha nau haua, 'au ai'a girua ta'ini'amou ta maho do nau ga'i maania 'anai 'a'auhi'amou. 21 Mau 'unua tanaraaui Jiu miraaui nei ra ai'a Jiu dorai rihosi baani'i ora-ora'a adaa'i tanaa God marai hinihinia Araha aga Jisas. 22 Ni Hi'ona Maea 'a 'unua tanaau dowai 'ari Jerusalem. Ma rei'uaa nau ai'a 'iraraai taha nai to'iau na'i 'oha wai ada 'isi, wai araisuria moi. 23 'Ado 'omaa nau gaariri suri'i, Hi'ona Maea 'a ha'abasuau moe'a do 'inau rai nugaau na'i rumaniho'o marai ha'a-rongomaata'iau na'i 'oha wai ada na'i Jerusalem. 24 Ma'ata 'inau 'a ai'a ta'aabegu 'iniai taha nai to'iau. Maho moi nau rabasia, naasi dowai ha'ahakoai tau'aro na ha'a-'u'uriau 'inia Araha Jisas—'anai taroha'iniai Taroha Goro 'iniai goro ana God 'inigia.
25 “Ni maho nau awa ga'u 'inia bei'amou ani, naasi 'anai taroha'iniai heimarungi ana God tana'amou. Mana'i 'ohani nau 'iraraa do 'a bwa'i abe 'ini'amou naigu 'omesiau'a ro'u ta 'oha. 26 Naasi wai 'unua tana'amou, 'onaa tanei 'ini'amou na ai'a daua nanai tahi tarau, 'a ai'a taritari'a agua, 27 'inia 'inau 'au bwane maani'i hako'ai maho na 'irisia God domoi aidangisi'i.
28 “Naasi moi 'omesuri'amou haari'amou, beiraau ro'u i nei na Hi'ona Maea 'a ha'a-'u'uri'amou 'iniraau. Moi 'onaai 'omesuri siip nara 'omesuri ha'agorohi'i siip na'i heisoi ana God na horia 'iniai 'abunai garena. 29 'Au 'iraraa do na'i 'oha wai hano, tara'i ha'ausuri pwapwaari'i rai siri mai bei'amou 'onaai misutari marai bonasiai ha'ata'ai'i siip amoo'i. 30 Ma ro'u, tara'i sae hinihini ro'u moi na'i 'omaa amoou narai hiosiai huunai ha'ausuringa'i neina tara'i nei rai suriraau haariraau. 31 Naasi moi 'ome'ome goro! Moi 'ado'adoai 'oha nau awa bei'amou ani. Suri rodo mana dangi suriai oru harisi nau ha'abasu'amou ha'i angiangi.
32 “Naani 'au nuga'amou na'i bwabwahenai rimana God. Mana taroha 'iniai goro ana God 'inigia 'ai 'a'auhi'amou ro'u. Ni tarohasi, 'ai 'a'auhi'amou 'anai ha'a-wetewete'amou suri'i hinihinimoo'i maai haa'i tana'amoui maho goro na'ia God nai wate'i tanaraau hakoi inoni ana'i.
33 “Ai'a 'oha nawai naga 'ini'i ha'a ma'uasi bwana ana ta sae. 34 'I'amou mou 'iraraa do 'inau 'au tau'aro 'iniai rimagu 'anai hori'i taha nau rabasi'i, miraaui sae nameu ta'i hano. 35 'Au tau'aro raha o'asi 'anai ha'ata'inia tana'amoui herehere namou ga'i haua 'anai 'a'auhiraaui nei ra ha-ha'aroha'a. Ma moi 'ado'adoai ha'atee ana Araha Jisas na o'ani, ‘'Ia mo'o na hisu, 'a wa'ewa'e di'ua mo'o na daai mareho nara hisungia 'inia.’ ”
36 'Ia Pol 'agu ha'atee o'asi ma topira'i ruru auru beiraau ma ha'arahesi. 37 'Iraau hako rau angi marau 'agoia marau ngoonia. 38 Mana maho rau ahutotou di'u 'inia, i 'unua ana Pol do'a bwa'i ta 'oha'a ro'u raigu re'ia. Marau ta'i hano dioi one 'anai ha'ahanoria na'i haka.