22
“Mwani sae agu'i, moisu rongobahuau mawai ha'a-aidangisi'amou 'iniai taha nau haua!” Na'i 'oha rau rongoai maramara Jiu ana Pol maraugu papaku ha'atai. Magu o'ani,
“'Inau 'e ai Jiu nau huta na'i 'omaai Tasas na'i Silisia. Me 'au raha ara'a na'i 'ini na'i Jerusalem. 'Au awa 'anai ha'ausuringa'i baania Gamaliel ma ha'ausuriau 'ini'i mwani ringeringe adaa'i wauwa agaa'i neina wai araisuri'i. Mau ha'isuri'i ha'a-momori 'iniai rabasia agua dowai araisuria God 'onaai rabasia amoou 'anai araisuria ro'u na'i 'ohani. 'Au norata'airaaui nei rau hinihinia Jisas. Tara'i nei 'au ha'ahaingahu 'iniraau, ma tara'i nei 'au daa'i mau gaasi'i na'i rumaniho'o. 'Au ai'a hihiiri. Urao mana mwane ra ta'isada hako moi. I Na'ohadaaui Piriisi miraaui ruruhai Kansol rau matai maania moi tana'amou do maho nau maaniasi 'a ha'a-momori. 'Inia 'iraau narau haa'i usu-usu nau waa'i tanaraaui bwauodo adaa'i Jiu na'i Damaskas neina wai matai daa'i mana ho'osi'i sae hinihini na'isi 'anai wai'i mai 'anai ha'a-mama'ai'i.”
'Ia Pol 'A Maaniai 'Oha
Na Taraawa'a Hinihini
“'E ta'i dangi na'i atoaa, 'au gaarangia'a wou i Damaskas. 'Augu 'asu'a mana marewa na boi baaniai aro 'a wadoriau'a. Mau ahoda aurui ano mau rongoai ha'atee na o'ani, ‘Sol, Sol. 'A 'ua 'o norata'aiau 'inia?’
“Minau o'ani, ‘Saemaua, i'oe atei?’ Mia o'ani, ‘'Inaua Jisas ni Nasaret na'o norata'aiausi.’ 'Iraaui sae meu ta'i hano, rau re'ia moi marewa marau ai'a rongoa ta ha'atee.
10 “Mau o'ani, ‘Araha, 'e taha na'o rabasia dowai haua?’ Mia o'ani, ‘'Oi urata'e ma'oi 'ari Damaskas. 'E sae na'i 'isi naigu 'unua tana'oi maho nau bwane 'adoma'i nunuga 'inia tana'o 'anai haua.’
11 “Ni marewasi 'a wadora'i di'u, 'a ha'akurua'ai maagu ma bwara'a do waigu wana. 'Iraaui nei nameu ta'i hanosi, raugu uruau moe'a 'ari Damaskas. 12 Na'i Damaskas 'e sae na awa 'isi, atana 'ia Ananaeas, 'iia 'a ha'isuri'i goroi Ringe ana'ia Moses. 'Iraaui Jiu narau awa 'isi rau ha'ahoua di'u. 13 'A boi ma ura na'i bobogu ma o'ani, ‘Do'ora Sol, 'oi wanawana aho'i.’ Na'i 'ohasi 'augu 'ome'ome aho'i, mau wanasia.
14 “Mia Ananaeas 'a o'ani 'iniau, ‘'Ia God narau ha'arahesia i wauwa agaa'i, 'a 'ome sigihi'o 'anai aidangisiai hei'irisina. 'A 'ome sigihi'o ro'u do'oi re'iai garena na odo-odo hako na'i maana ma'oi rongoai ringena. 15 Ma'oi maania tanaraau hakoi mwani sae i taha na'o rongoa ma'o re'ia.’ 16 Ma o'ani ro'ua Ananaeas, ‘'E taha na'ogu mamasia? 'Oi ura ara'a ma'oi bwareomaea mia Araha 'ai ha'a-ai'a'i ora-ora'a amu'i 'iniai ha'angonia amua 'anai 'adoma'i nugasi'o.’
17 “Hoita, na'i muri 'oha nau boi aho'i na'i Jerusalem, 'e ta'i dangi nau siri na'i Ruma Maea ana God 'anai ha'arahesi. Mana'i 'omesia agua Araha 'a 'onaai maho nau mauru'aa. 18 'A o'ani 'iniau, ‘'Oi hura'a raurau baaniai Jerusalem! 'Inia 'iraaui sae 'ini rau bwa'i raba rongo'i maho na'oi maani'i 'iniau.’
19 “Mau o'ani 'inia, ‘Araha, 'iraaui sae 'ini rau 'iraraa do'au siri suri'i mwani ruma ni ha'arahesi amee'i Jiu 'anai dauraaui sae ra hinihini'o 'anai gaasiraau na'i rumaniho'o marai rohoraau. 20 Mana'i 'oha ra ha'amaesia Stivin, i sae heheitaroha'i amua, 'inau 'au awa ro'u, mau 'adoma'i aratara beiraau. 'Au 'omesuri'i bwana adaa'i mwane rau buta ha'amaesiasi.’
21 “Mia Araha 'a o'ani 'iniau, ‘'Oi hura'a! Wai ha'ataari'o hura'a ha'atau beiraaui nei ra ai'a Jiu.’ ”
22 'Iraaui noni hunga rau rongobahua Pol tari 'oha nagu ha'atee o'asi, marau taraawa'a awara'a 'iniai ringe raha, rau o'ani, “Ha'amaesia! 'Ia mo'osi 'a ai'a arari 'anai tahi.” 23 Rau awara marau rahi'i bwana bohura'a adaa'i marau ra'u ano narau gaasi'i 'ari aro.
24 Mana na'ohanai sae hehei'oi adaaui Rom 'a 'unua dorai waia Pol siri ruma adaaui sae hehei'oi marai rohoa na'iei. 'A haua o'asi do'ia Pol 'ai ha'arangasiai taranai taha naraugu awaraia 'inia. 25 Na'i 'oha 'iraaui sae hehei'oi raugu tosia Pol 'anai rohoa, ma songa'inia'ai ta'i saemaua adaau na ura na'i bobona. 'A o'ani, “'A 'ua? 'A odo-odo na'i ringe dorai rohoai sae auhenua ni Rom maraigu 'i'ia?”
26 'Oha nagu rongoa o'asi ma 'ari beiai na'ohanai sae hehei'oi ma o'ani 'inia, “'E taha na'o hauani? 'Ia mo'oni 'e sae auhenua ni Rom naani!”
27 Mia mo'osi 'a 'ari beia Pol ma songa'inia, “'Oi 'unua tanaau. I'oe 'e sae auhenua ni Rom?”
Mia Pol 'a aramia o'ani, “'Inau 'e nei.”
28 Mana na'ohanai sae hehei'oi 'a o'ani, “'Inau 'e kae ha'a nau horia maugu ha'i sae auhenua ni Rom.”
Mia Pol 'a o'ani, “'Inau 'au huta ha'i ai Rom.”
29 Miraaui nei rau raba songa'inia Pol 'oha rau gaarangi rohoa ani, raugu hano baania. Mana na'ohadaaui sae hehei'oi 'a mamaa'u di'u, 'iniai ho'osia ana Pol magu aidangisia na'i muri do 'iia 'e sae auhenua ni Rom.
Ra 'I'ia Pol
30 Na'i nata dangi, i na'ohanai sae hehei'oi 'a raba aidangisia goro taha na 'iraaui bwauodo adaa'i Jiu raugu ha'ahunia 'inia Pol. 'A wagasia Pol ma 'unuraau mai na'ohadaa'i Piriisi miraaui Kansol, magu waia maia Pol na ha'a-urasia na'i maadaau.