2
Ha'aha'iwai Na To'o Na'i Kena
Murinai rua dangi, 'ia inana Jisas 'a 'ari 'anai ngau goni 'iniai ha'iwai na to'o na'i Provens i Galili na'i 'omaa ra 'unua 'iniai Kena. 'Ia Jisas miraaui rongoiusuri ana'i ra ari'ahuraau ro'u wou 'anai ngaugonisi. 'A 'ariwou mana waen 'a hakota'iniraau 'oha na ai'a hako mau i ngaugonisi. Mia inana Jisas 'a ha'atee o'ani 'inia, “'Ei, na waen 'a hako'a.”
Mia Jisas 'agu ha'atee o'ani 'inia, “Ina, ai'a aba amua, 'iaagua. 'A ai'a tari mau i madoraa agua.”
Mana inana Jisas 'a ha'atee o'ani 'iniraaui nei nara tau'aro na'i ngaugonisi, “Moi ha'isuriai taha nai 'unua tana'amou.”
Suri'i ringe adaa'i Jiu rau to'ora'i herehere 'anai dorima. Tarana naasi nara nugaa 'iniai ono kae bei tataruwai na'i 'isi, ma na'i ta'i bei 'a matai awaiei rua tangahuru ma'ua oru tangahurui galon. Na bei 'isi ra tagoradi 'ini'i hau. Naasi 'ia Jisas 'a o'ani 'iniraaui nei narau tau'aro na'i ngaugonisi, “Moi ha'ahonu'i bei 'isi 'ini'i wai.” Na'i 'oha narau ha'ahonu ha'agorohi'i hako, 'ia Jisas 'agu o'ani 'iniraau, “Moi waa 'ari ta gere dora 'iniai waisi tanaa mo'o na bwauodo 'iniai ha'aha'iwaisi.” Naasi maraugu haua 'onaai 'unua ana tanaraau.
Na'i 'oha na bwauodo 'anai ha'aha'iwai 'a gono maaniai wai ani, ma bwani aho'ita'i waeni'a. 'Iia 'a ai'a aidangisia na'i hei na boi waenisi, ma'ata 'iraaui nei narau waa mai waisi rau aidangisia moi. Miagu soia maia mo'o nara ha'aha'iwaiasi magu o'ani 'inia, 10 “'Ado 'oha, ni waen na goro nara ha'agonohiraau ga'u 'iniai noni. Na'i 'oha nara gono ha'ahakoa wou, maragu haua tanaraau i waen na ai'a taraa goro na'i muri. Mi'oe, na waen na goro di'u na'ogu nugaa 'anai muri!”
11 Hoita, na'i 'omaai Kena na'i Provens i Galili'a na 'ia Jisas 'agu hauai 'etanai ha'abu'oahu ana, ma ha'ata'iniai mena ana na hauasa, miraaui rongoiusuri ana'i raugu hinihinia.
12 Na'i murinai ha'aha'iwaisi, 'ia Jisas mea inana miraaui do'orana'i mana rongoiusuri ana'i rau 'ari 'omaai Kapaniam marau awa 'isi suriai taringai dangi.
'Ia Jisas 'A Taariraau Hura'ai Sae
Baaniai Ruma Maea Ana God
(Matiu 21:12-13; Mak 11:15-17; Luk 19:45-46)
13 Ma gaarangi mai madoraa 'anai ha'ato'oai rongo 'ini 'adoma'i aho'isiai Roho Aharau, mia Jisas 'a ta'ehai Jerusalem. 14 Mana'i 'oha na siriwou na'i dora a'ora na'i maanai Ruma Maea ana God, 'a re'iraaui noni narau raoraonga'i kau mana siip mana waibora, miraaui sae 'anai orisi ha'a rau heinagu suri'i dora ni ori-orisi ha'a adaa'i. 15 Naasi mia Jisas 'a hau'i hasiwaro ma tagorahiai roroho ma taariraau hako hura'ai mwamwaa baaniai dorasi. 'A rihota'ini'i tebol 'anai ori-orisi ha'a mana ha'a ra asira'i 'ari suriai dorasi. 16 Ma ha'atee wetewete o'ani 'iniraaui nei narau raoraonga'i waibora, “Moi waa'i hura'a baaniai dorani. Moi abui ha'i dora ni raoraonga'i 'iniai ruma ana Amagu!” 17 Na'i 'oha na 'iraaui rongoiusuri ana'i rau 'omesia o'asi, raugu 'adoma'i aho'isiai dorai Usu-usu Maea na o'ani, “Ni ta'ahia nau haua i ruma amua God, 'a 'onaai 'eu na noro na'i tahingagu.”* 2:17 Psalm 69:9
18 Miraaui saemaua adaa'i Jiu rau songa'inia Jisas o'ani, “'E ha'abu'oahu he'ua na'oi haua namei 'omesia, mameigui 'iraraa do'ia God na 'unua tana'o 'anai hauai heresi?”
19 Mia Jisas 'agu o'ani 'iniraau, “'Onaa namoi kaiai Ruma Maeani, 'e oru dangi moi mau ha'a-urasia'a aho'i.”
20 Na'i 'oha narau rongoa o'asi, rau o'ani 'inia, “'O ga'i ha'a-urasia moi na'i raronai oru dangi? 'E hai tangahuru mana ono harisi ha'atai nara tagoraa suriai rumanisi!”
21 Mana taha na 'ia Jisas na hadahada 'abaiasi, 'a hadanga'inia haariai abena. 22 Hoita, na'i murinai 'oha na 'ia Jisas 'agu suruta'e aho'i baaniai mae na 'iraaui rongoiusuri ana'i raugu 'adoma'ini'i aho'i taha na 'unu'i. Na'i 'ohasi raugu hinihini'i ha'atee ana'ia Jisas mana taha na Usu-usu Maea ra 'unu'i 'abaia Jisas.
Jisas 'A Aidangisiai 'Ado'adonai Noni
23 Na'i 'oha na 'ia Jisas 'a awa mau na'i Jerusalem na'i 'oha nara ha'ato'oai Roho Aharau, 'a ragoi nei nara hinihinia 'iniai 'omesi'i adaa'i ha'abu'oahu na haa'i. 24 Ma'ata 'ia Jisas 'a ai'a taraa 'u'uriraau goro suria 'iia 'a aidangisi'i goroi 'adoma'idaa'i. 25 'A ai'a ta'isada do tanei nai ha'a-aidangisia Jisas 'ini'i barongadi noni, 'inia 'a bwane 'iraraa ha'agorohi'i.

*2:17 2:17 Psalm 69:9