9
Jisas 'A Ha'a-wanawanaai Sae Kuru
Na'i 'oha na 'ia Jisas 'a 'ari wou, 'a 'omesiai sae na huta ha'i kuru. Miraaui rongoiusuri ana'ia Jisas raugu songa'inia o'ani, “Ha'ausuri, ni 'uaana nagu huta ha'i kuru 'inia mo'osi? 'E 'inona haaria nagu o'asi 'iniasi, ma'ua 'e 'inona amana mea inana?”
Mia Jisas 'a aramiraau o'ani, “Ni kuru na to'iasi, ai'a do 'a kuru 'iniai 'inona, ma'ua 'inona amana mia inana. 'Iia 'a kuru do neina 'ia God 'ai ha'ata'iniai mena ana na'i tau'aro goro nai haua tanaa na'i tahitahi ana. Na'i 'oha na ai'a rodo mau, gai haa'i tatau'aro ana'ia mo'o na ha'ataariau mai, 'inia na rodo 'a raumwadu na bwa'i sae naigui haa ta tau'aro. Na'i 'oha na 'inau awa mau na'i marewanani, 'inau naasi bewaa tanaraaui noni nai marewana.”
Mana'i 'oha na 'ia Jisas 'a ha'atee o'asi hako, 'a ngisu dioi ano. 'A dorariai mwagiro beiai ngisungisuna, ma tarohiai maana'i mo'osi 'iniai mwagirosi. Naasi ma o'ani 'inia, “'Oi 'ari ma'oi aromaa na'i oboi wai ra 'unua 'inia Saeloam.” (Mana 'ado'ado 'anai Saeloam naasi “ra ha'ataaria 'ari.”)
Na'i 'oha na 'ia mo'osi 'a 'ari ma aromaa hako na'i oboi waisi, 'agu aho'i mai na'i 'omaa ana ma wanawana'a.
Miraaui nei rau mono gaarangia mo'osi, ma tara'i nei narau 'iraraa do 'iia naasi sae kuru na haha'angoni ha'a ani, raugu heisosonga'i hairiu o'ani, “Naasi sae na kuru na heheinagu 'anai ha'angoni ha'a ani?”
Tara'i nei rau 'unua do 'iia, ma tara'i nei rau o'ani, “Ai'a, 'e sae he'ete'i na, magu 'ome 'onaaia moi!”
Mana nei na haha'angonisi 'agu o'ani, “'Inau na, 'inau moi!”
10 Maraugu songa'inia o'ani, “Ma 'a he'ua na'ogu wanawana 'inia? 'Iatei na ha'a-wanawana'o?”
11 Mia o'ani 'iniraau, “'E sae nara 'unua 'inia Jisas na hauai mwagiro ma tarohia suri'i maagu, ma 'unua tanaau 'anai 'ari arohiai maagu na'i oboi wai na'i Saeloam. Hoita, na'i 'oha nau 'ari naugu aromaa na'i waisi, naasi mau wanawana'asi!”
12 Miraaugu songa'inia ro'u o'ani, “Ma naheia mo'osi?”
Miagu aramiraau o'ani, “'Inaugu ai'a 'iraraa'a.”
'Iraau Farisei Rau Mamaani Beiai Sae
Na Kuru Ga'u
13 Naasi maraugu waia mo'osi 'ari tanaraaui Farisei. 14 Mana'i dangi na 'ia Jisas 'a ha'agorohiai saesi, 'e dangi ni mamaro. 15 Miraau na Farisei raugu sosonga'inia 'iniai taha na to'o. Mia o'ani 'iniraau, “Na'i 'oha na tarohi'i maagu hako 'iniai mwagiro, 'a 'unua dowai 'ari arohiai maagu na'i oboi wai na'i Saeloam. Na'i 'oha nau 'ariwou mau aromaa hako, mau wanawana'asi.”
16 Ma tara'i Farisei rau o'ani, “'Ia mo'osi 'a ai'a boi baania God, suria 'a tau'aro na'i dangi ni mamaro.” Ma tara'i nei ra o'ani, “'Onaa 'e sae ora-ora'a moi, ma'ua na haua 'inia i ha'abu'oahu o'asi?”
Na'i 'ohasi, 'e kae heihoa na to'o na'i ahoaadaau hairiu. 17 Miraaugu songa'inia ro'ua mo'o na huta ha'i kurusi o'ani, “I'oe 'o 'unua do 'ia mo'osi na ha'a-wanawana'o. I'oe 'o 'adoma'i he'ua 'inia mo'osi?”
Miagu aramiraau o'ani, “'Inau 'au 'adoma'inia do 'iia 'e rarabea.”
18 Naasi miraaui saemaua adaa'i Jiu raugu ai'a raba hinihini'a ro'u do'ia mo'osi 'a kuru ga'u. Naasi marau soia inana mana amana, 19 rau songa'inirarua o'ani, “'A ha'amori do'e gare amurua na huta ha'i kuru naanisi? Ma'ua nagu wanawana 'inia?”
20 Mia inana mana amana mo'osi raru o'ani, “Miria miri 'iraraa do'e gare amiria na huta ha'i kuru. 21 Mana 'iraraai taha nagu taarai wanawana 'inia, ma'ua 'iatei nagu ha'agorohia, na miri ai'a mataia. 'Iia 'a mwanemaua'a, 'a matai hadahada haaria. Moi songa'inia mai mamaani haaria.” 22 Raru ha'atee o'asi, suria raru mamaa'usiraaui saemaua adaa'i Jiu, 'inia 'iraau rau bwani 'unua do 'onaa tanei nai 'unua do'ia Jisas naasi Ha'atahi, rai ha'aabua 'anai siri suri'i ruma ni ha'arahesi 'anai rihunga'i. 23 Tarana naasi nararu 'unua 'inia dorai songa'inia maai mamaani haraaria.
24 Naasi marau 'unua aho'i ro'u siri maia mo'o na huta ha'i kurusi marau o'ani 'inia, “'Oi duruduru na'i maana God doni mareho na'oi 'unu'i rai ha'a-momori, 'inia 'i'ameu meu 'iraraa do 'ia Jisas 'e inoni ora-ora'a.”
25 Mia o'ani 'iniraau, “'Inau ai'a 'iraraa gasi 'e inoni ora-ora'a ma'ua ai'a. Ni mareho moi nau 'iraraa naasi, 'inau 'au huta ha'i kuru, mana'i 'ohani 'au matai wanawana'a!”
26 Miraau o'ani 'inia, “'E taha na haua, ma here he'ua 'oha na ha'agorohi'o?”
27 Mia mo'osi 'a o'ani 'iniraau, “Mou ai'a bwane rongoai 'unua agua ani? Ni 'uaana namougu raba rongoa ro'u 'inia? 'A 'ua? Mou raba ha'i rongoiusuri ana ro'u?”
28 Naasi marau ha'atee ha'ata'aia mo'osi, marau o'ani, “I'oe naasi rongoiusuri ana, 'i'ameu ai'a! 'I'ameu ra'i rongoiusuri ana'ia Moses. 29 'I'ameu 'iraraa do'ia Moses naasia mo'o na 'ia God na hadahada beia, me 'ia mo'osi, ai'a ta ta'i maho namei 'iraraa 'inia. Rei'uaa dora na boi baania, meu ai'a 'iraraa ro'u.”
30 Mana saesi 'a ha'atee o'ani, “'Ini 'uaana? 'Au kaeni heimwaota'i di'u 'ini'amou! 'Iia na ha'a-wanawanaausi, mamougu 'unua domou ai'a 'iraraai dora na boi baania! 31 'Igaau gau 'iraraa do'ia God 'a bwa'i matai arami'i ha'arahesi adaa'i noni ora-ora'a, ma'ata 'a wa'ewa'e 'anai aramiraaui nei ra ha'ahoua marau ha'isuriai hei'irisina. 32 Na'i taraawa'a na haua mai marewana, ai'a do ta sae nagai rongoa do'ai ha'a-wanawanaa aho'i tanei nai huta ha'i kuru. 33 Naasi 'ia mo'osi 'a bwa'i matai haua o'asi 'onaa na ai'a boi baania God.”
34 Miraaugu o'ani 'inia, “Taraawa'a mau mai 'oha na'o huta 'o honu 'ini ora-ora'a, ma'ogu raba ha'ausuri'ameu aho'i!” Naasi rau asihura marau taaria hura'a baaniai ruma ni ha'arahesi.
Kuru Ha'i Hi'ona
35 'Oha na 'ia Jisas 'a rongoai mareho na to'osi, 'a heisadoi beia mo'osi ma songa'inia o'ani, “'A 'ua? 'O hinihiniai Garei Inoni?”
36 Mia mo'osi 'agu o'ani 'inia, “Saemaua, 'oi ha'a-aidangisiau 'inia mo'osi mawai hinihinia.”
37 Mia Jisas 'agu o'ani 'inia, “'Iia na'o 'omesia'asi, 'iia namuru ta'i ha-hadahada na'i 'ohanisi.”
38 Na'i mau 'ohasi mana saesi 'a topira'i ruru auru tanaa Jisas ma o'ani, “Araha, 'inau hinihini'a!”
39 Mia Jisas 'a o'ani 'inia, “'Inau 'au boi 'anai hiiriai marewana. 'Iraaui nei ra kuru rai 'ome'ome, miraaui nei narau 'adoma'inia dorau 'ome'ome, raigui aidangisia do 'iraau rau kuru.”
40 Miraaui Farisei narau ura 'isi na'i 'ohasi raugu o'ani 'inia, “'A 'ua? I'oe 'o 'unua do 'i'ameu meu kuru ro'u?”
41 Mia Jisas 'a o'ani 'iniraau, “'Onaa namou ga'i kuru, mou ga'i bwa'i haai ora-ora'a namou hauasi.* Ora-ora'a namou haasi: Ni ora-ora'a narau haua, naasi 'anai kakawata'i hinihinia Jisas. Mana 'unua amoou domou 'ome'ome nagu ha'ata'inia 'inia doni ora-ora'a amoo'i ra awa mau bei'amou.”

*9:41 Ora-ora'a namou haasi: Ni ora-ora'a narau haua, naasi 'anai kakawata'i hinihinia Jisas.