4
Saetan 'A Ohongia Jisas
(Matiu 4:1-11; Mak 1:12-13)
'Ia Jisas 'a bwareomaea hako, magu hano baaniai wai Jodan. Na'i 'ohasi na Hi'ona Maea 'a rabe beia. Mana Hi'ona Maea 'a waia 'ari na'i dora mangasara. Ma'e hai tangahurui dangi na awa na'i dorasi na 'ia Saetan 'a ohongia na'iei. Na'i madoraasi 'a ai'a ngau, ma na'i ha'ahakona 'ia Jisas 'agu hioro.
Mia Saetan 'a ha'atee o'ani 'inia, “'Onaa i'oe garena God, 'oi ha'atee tanaai hauni mai aho'ita'i bredi.”
Mia Jisas 'agu ha'atee o'ani 'inia, “Na'i Usu-usu Maea ra usu o'ani, ‘I sae 'a bwa'i tahi moi 'iniai huai bredi.’ ”* 4:4 Diutronomi 8:3
Mia Saetan 'agu waia ara'a na'i dora ahaaha. Ma na'i moi gere madoraa, 'a ha'ata'ini'i hako tanaai mwane kantri na'i marewana hako, 6-7 magu ha'atee o'ani 'inia, “'Onaa na'oi topira'i ruru ma'oi ha'arahesiau, 'oi marungi'i mwane kantri 'isi mana toto'ora adaa'i wai hau'i hako tana'o. 'Inia na mwane mareho 'isi ra hau'i hako tanaau, ma 'inau wai matai hau'i tanaa mo'o nawai raba hau'i tanaa.”
Mia Jisas 'agu aramia o'ani, “Ra usua na'i Usu-usu Maea o'ani, ‘Moi ha'arahesia moi Araha God amoou, me 'iia moi namoi tau'aro tanaa.’ ” 4:8 Diutronomi 6:13
Mia Saetan 'a waia 'ari Jerusalem ma ha'a-urasia na'i dora ahaaha na'i hunganai Ruma Maea ana God, magu o'ani 'inia, “'Onaa i'oe garena God, 'oi rege auru. 10 'Inia ra usua na'i Usu-usu Maea o'ani, ‘'Ia God 'ai ha'a-taariraaui enjel ana'i 'anai 'a'auhi'o. 11 Rai dau bwarasi'o 'ini'i rimadaa'i mana uwamu'i ra bwa'i maara 'ini'i hau.’ ” 12 Mia Jisas 'a aramia o'ani, “Na Usu-usu Maea 'a o'ani, ‘Moi abui ha'imaania Araha God amoou.’ ” 4:12 Diutronomi 6:16
13 'Oha 'ia Saetan 'a ohongia hakoa Jisas 'ini'i heiohongi 'isi, 'iia 'agu nugasia 'ana ta 'oha goro naigui sadoia 'anai ohongia ro'u.
Taraawa'anai Tatau'aro Ana Jisas
(Matiu 4:12-17; Mak 1:14-15)
14 Mia Jisas 'a aho'i 'ari Provensi Galili, mana mena ana Hi'ona Maea 'a awa beia. Na tarohana 'a 'adarara hako 'ari suriai mwane 'omaa na'i Provens naasi, mei suri'i tara'i dora he'ete'i ro'u wou. 15 Ma na'i 'oha na ha'ausuri suri'i ruma ni ha'arahesi adaa'i Jiu, na mwane inoni hako ra ha'a-aneanea.
Jisas Ra 'Itaa Na'i 'Omaai Nasaret
(Matiu 13:53-58; Mak 6:1-6)
16 Mia Jisas 'a aho'i 'ari Nasaret, i 'omaa na raha ara'a iei. Ma na'i dangi ni mamaro adaaui Jiu 'a siri na'i ruma ni ha'arahesi 'onaai bwane hahaua ana. Mia Jisas 'a ura ara'a ma 'oha'i baaniai Usu-usu Maea. 17 Mana usu-usu nara haua tanaa 'anai 'oha'iniasi, 'e dorai usu-usu na 'ia rarabea Aisaea na usua. 'A kehasiai bukasi, ma sadoiai dora 'anai 'oha'i ma 'oha'inia hura'a o'ani,
18 “Na Hi'ona Maea ana Araha God 'a awa beiau,
suria 'iia na 'ome sigihiau
'anai taroha'iniai Taroha Goro tanaraaui pohara.
'Iia 'a ha'ataariau 'anai taroha'inia hura'a
do 'iraaui nei nara hunasiraau na'i rumaniho'o rai ha'a-hura'ahiraau dadara'a,
mana nei ra kuru rai 'ome'ome aho'i,
mana nei nara awa ha'ata'airaau rai dadara'a.
19 Mia Araha God 'a ha'ataariau mai 'anai taroha'inia hura'a
do 'a bwa'i orea mai ha'ata'iniai heita'ahi ana tanaraaui inoni ana'i.Ӥ 4:18-19 Aisaea 61:1-2
20 Mia Jisas 'a honosiai buka ma haua aho'i tanaai nei na na'otaranai rihunga'i ma heinagu auru 'anai ha'ausuriraaui inoni. Na mwane inoni na'i rumasi rau wana to'obuu 'inia. 21 Mia Jisas 'agu ha'atee o'ani 'iniraau, “Na dorai Usu-usu Maea namou rongoa nau 'oha'inia ani, 'a to'o ha'a-momori na'i 'ohani.”
22 Miraau hakoi nei narau awa 'isi, ra ha'atee wa'ewa'e 'inia Jisas marau heimwaota'i 'ini'i mwane mareho rongo goro na maani'i. Miraaugu ha'atee o'ani, “'E gare moi ana Josep naasi.”
23 Jisas 'a o'ani 'iniraau, “'Au 'iraraa domou raba 'unuai dora i ha'atee na o'ani 'iniau, ‘Na nei na matai ha'agorohi'i inoni baani'i daoha, 'ai ha'agorohia ga'u haaria 'anai ha'ata'iniai mena ana.’ 'Ado'ado 'ana, ‘'Onaa i'oe naasi Ha'atahi, 'oi haa'i na'i 'omaa amua haari'o i ha'abu'oahu nameu rongoa na'o hau'i na'i Kapaniam.’ ”
24 Mia Jisas 'a o'ani ro'u, “Wai 'unua ha'a-momori tana'amou, ai'a rarabea'a do 'iraaui inoni na'i 'omaa ana rai ha'ahoua. 25 Na'i madoraa ana rarabea Elaija na'i 'oha bwani, 'a ragoi nao na'i Israel narau rongomaata'i. Na'i madoraasi, 'e oru harisi mana aba na ai'a rangi ma 'e hioro raha na to'o 'ari hako suri'i 'omaa hako na'i dorasi. 26 Rei'uaa na towa'i o'asi, 'ia God 'a ai'a ha'ataaria Elaija 'anai 'a'auhia ta ta'i nao na'i kantri ana haaria, ma'ata 'e nao na'i 'omaai Sarefat na'i dora ra 'unua 'iniai Saedon na 'ia God na ha'ataaria Elaija do'ai 'a'auhia. 27 Ma na'i madoraa ana rarabea Elaesa, 'a ragoi inoni na'i Israel na sadoiraau i daoha nara 'unua 'iniai lepa. Ma ai'a ta ta'i nei 'iniraau 'ia God 'ai ha'agorohia, ma'ata 'e inoni ni Siria moi na atana 'ia Neman, na 'ia God nagu ha'agorohia.”
28 Na'i 'oha na 'iraaui inoni na'i ruma ni ha'arahesi rau rongo'i mareho 'isi, rau taesu'a di'u 'ana Jisas. 29 Naasi rau suruta'e 'anai tariha'inia hura'a Jisas baaniai 'omaasi. Ni 'omaasi 'a awa ta'eha na'i hungahunga. Naasi rau waia 'ari na'i bwaunai rihua na awa gaarangiai 'omaa dorai gaasia dio. 30 Mia Jisas 'a siri hokahoka na'i 'uruhadaau ma hano baaniraau.
Mamaani 'Iniai Sae Na Bwaunia i Adaro
(Mak 1:21-28)
31 Mia Jisas 'a 'ari Kapaniam, 'e 'omaa na'i Provensi Galili. Ma na'i dangi ni mamaro adaaui Jiu, 'a ha-ha'ausuriraaui inoni na'i ruma ni ha'arahesi. 32 Mana inoni hako rau heimwaota'i di'u 'ini'i ha'ausuringa'i ana'i, 'inia rau 'ome 'iraraa do'iia 'a huunai 'irara'i mareho na maani'i.
33 Ma na'i ruma ni ha'arahesi na'i madoraasi, 'e sae na bwauniai adaro na awa 'isi, mana saesi 'a awara raha ara'a o'ani, 34 “'Eii! Jisas, saeni Nasaret! 'O raba 'uaameuni? 'O boi 'anai ha'a-ta'ai'ameu? 'Inau 'au 'iraraa ha'agorohi'o! I'oe nei na maea na'o boi baania God.”
35 Mia Jisas 'a ha'atee hurasi tanaai adarosi. 'A o'ani, “'Oi papaku, ma'oi hura'a mai baania mo'osi!” Mana adarosi 'a 'idira'inia mo'osi dio na'i ano huniraau, magu hura'a baania, ma'ata 'a ai'a ha'amaaraai saesi.
36 Na mwane inoni hako ra heimwaota'i di'u mara heisosonga'i hairiu o'ani, “Romwane! 'E tahasi? Ni ha'atee ana'i ra to'o mena mara wetewete di'u! 'A ha'atee moi tanaraaui adaro 'anai hura'a mara hura'a'a.” 37 Mana tarohana Jisas 'a 'adarara hako 'ari suri'i mwane 'omaa he'ete'i ro'u wou gariai Kapaniam.
Jisas 'A Ha'agorohi'i Mwani Daoha
He'ete'i Hairiu
(Matiu 8:14-17; Mak 1:29-34)
38 Mia Jisas 'a hura'a baaniai ruma ni ha'arahesi ma 'ari ruma ana Saemon. Ma na'i rumasi 'e urao na mata'i raha di'u na awa iei ma raorao di'u i abena. Mana uraosi 'e hungona Saemon. Miraaugu ha'angonia Jisas 'anai 'a'auhia. 39 Jisas 'a 'ariwou na'i bobonai be'anai uraosi, ma ha'atee wetewete tanaai mata'isi do'ai hura'a baania. Na'i mau 'ohasi, mana mata'i 'a rigisia'a, ma suruta'e ma ha'aagau mahoingau 'adaau.
40 Na'i 'oha na aurui sina, ra ragoi nei nara waa'i mai inoni nara sadoi'i mwane daoha he'ete'i hairiu. Mia Jisas 'a dau wou na'i hungadi, mara goro aho'i. 41 Mia Jisas 'a taari'i hura'a i adaro baaniraau tara'i sae, mana adaro ra ha'atee hurasi o'ani, “I'oesi garena God.”
Mia Jisas 'a ha'a-aburaau wetewete dorai abui ha'atee'a ro'u, suria 'a 'iraraa dorau aidangisia do'iia naasi Ha'atahi.
Jisas 'A Taroha'iniai Ha'atee Ana God
Suri'i Mwane Ruma ni Ha'arahesi
(Mak 1:35-39)
42 Ma na'i mau i haho'oa ta'aa na'i nata dangi, 'ia Jisas 'a 'ari haaria na'i dora bwaranga. Miraaui inoni rau siba suria naraugu buna sadoia. Na'i 'oha narau sadoia, raugu ha'atee ha'abwarasia, marau 'unua tanaa do'ai awa ga'u beiraau na'i Kapaniam. 43 Mia Jisas 'a o'ani 'iniraau, “Nau wai taroha'inia ma'ata i Taroha Goro 'iniai heimarungi ana God 'ari suri'i tara'i 'omaa ro'u wou, 'inia naasi tarana na 'ia God 'a ha'ataariau mai 'inia.” 44 Naasi, mia Jisas 'a 'aariha hairiu 'anai taroha'iniai Taroha Goro suri'i ruma ni ha'arahesi na'i Provensi Jiudea.

*4:4 4:4 Diutronomi 8:3

4:8 4:8 Diutronomi 6:13

4:12 4:12 Diutronomi 6:16

§4:19 4:18-19 Aisaea 61:1-2