14
Jisas 'A Ha'agorohiai Sae Daoha
Na'i Dangi ni Mamaro
Ma'e ta'i dangi ni mamaro adaaui Jiu na 'ia Jisas 'a 'ari ngau na'i ruma anai ta'i bwauodo adaa'i Farisei. Miraaui inoni rau wanawana surisuria goro, 'inia na'i 'ohasi 'e sae na uwana mana rimana ra su'u na boi beia Jisas. Mia Jisas 'agu songa'iniraaui Farisei miraaui Ha'ausuri 'anai Ringe ana'ia Moses o'ani, “'A 'ua? Na Ringe ana'ia Moses 'a ha'awategaau 'anai ha'agorohiai sae na daoha na'i dangi ni mamaro?”
Ai'a ta ta'i nei 'iniraau nai 'unua ta ta'i maho. Mia Jisas 'a dau wou beiai saesi ma ha'agorohia baaniai daoha na to'ia magu ha'ahanoria. Mia Jisas 'agu songa'iniraau ro'u o'ani, “'A 'ua? 'O ga'i rahia moi hura'a i gare amua, ma'ua ta kau amua nai ahoda dio ta girui wai na'i dangi ni mamaro?”
Na'i 'ohasi rau nuga nguu hako, ma ai'a ta nei 'iniraau nai 'unua ta ta'i maho tanaa Jisas.
Ha'atee Ha'ausuringa'i 'Iniai Ha'a-anoano
Mia Jisas 'a 'omesia do 'iraaui sae nara boi 'anai ngau rau rabasia dorai heinagu moe'a suri'i dora ni heheinagu adaa'i saemaua. Ma haua tanaraaui ha'atee heiha'auu na o'ani, “'Onaa tanei nai ari'ahu'o 'inia ta rongo ni ha'iwai, 'oi abui bonasiai heinagu suri'i dora heheinagu adaa'i saemaua, 'inia 'a gasi 'idi ma'e sae nai ororiu di'u'o nara bwane ari'ahua ro'u mai. 'Inia 'onaa nai o'asi, ni sae na hauai rongosi 'ai matai o'ani 'ini'o, ‘'Oi su'a baaniai dorasi maai heinagu 'isi a mo'oni.’ Na'i 'ohasi i'oe 'oi kae arunga ta'aa di'u na'i 'oha na'oi su'a auru 'anai heinagu na'i dora ha'ahako.
10 “Ma'ata naani taha na'o ga'i haua na'i 'oha narai ari'ahu'o. 'Oi heinagu na'i dora heheinagu ha'ahako, neina 'oha nai boi sae na hauai rongosi, 'iia 'ai o'ani 'ini'o, ‘'Ei geresae agua, 'oi ara'a mai heinagu na'i na'o, na'i dora goro.’ Na'i 'ohasi 'ai ha'a-ara'ahi'o na'i maadi inoni. 11 'Au ha'atee o'asi 'anai ha'a-aidangisi'amou do 'iatei nai ha'a-ara'ahia haaria, 'ia God 'ai ha'a-auruhia, mia tei nai ha'a-anoanoa haaria, 'ia God 'ai ha'a-ara'ahia.”
12 'Ia Jisas 'agu ha'atee o'ani 'iniai Farisei na ngau beiasi, “Na'i 'oha na'oi haua ta ngaugoni, 'oi abui ari'ahuraaui geresae goro amu'i, ma'ua 'iraaui do'oramu'i mana sae amu'i, ma'ua sae toto'ora namou awa heigaarangi'i. 'Inia 'iraau rai matai ari'ahu'o aho'i 'anai orisia aho'i tana'o. 13 Ma'ata na'i 'oha na'oi haua ta ngaugoni, 'oi ari'ahuraaui pohara, miraaui sae ta'ata'a'i, 'iraau na pwaki, miraau na kuru. 14 Naasi 'ia God 'aigui ha'agorohi'o, 'inia 'a bwa'i tanei 'iniraau nai matai orisia aho'i tana'o. Ma'ata 'ia God naigui orisia tana'o na'i 'oha 'iraaui inoni odo-odo rai suruta'e aho'i baaniai mae.”
Ha'atee Heiha'auu 'Iniai Kae Rongo
(Matiu 22:1-10)
15 Ma'e ta'i beiraaui nei narau heinagu 'isi na ha'atee o'ani, “Ha'amwania di'ua mo'o nai heinagu 'anai ngauai rongo na'i heimarungi ana God.”
16 Mia Jisas 'a ha'atee o'ani, “'E sae na hauai rongo, ma ari'ahuraau mai inoni 'anai boi na'i rongosi. 17 Na'i 'oha na mwane mareho ra agau, 'a ha'ataaria hura'a i inoni tatau'aro ana 'anai 'unuraau mai sae na ari'ahuraau. 'A hura'a wou ma o'ani, ‘Moi boi! Na mwane mareho ra agau'a.’ 18 Na'i 'ohasi 'e nei ma 'unua ta mareho. Ma 'etanai sae na o'ani, ‘'Inau 'e dorai ano nau bura'i horia moi, naasi wai 'ari 'anai 'omesia ga'u. Ha'arohaia di'u! 'Inau 'au bwa'i boi, 'oigui 'unua moi tanaa.’ 19 Mana nata sae 'a o'ani, ‘'Inau 'au bura'i horia moi ta'i tangahurui kau 'anai tagora. Naasi wai 'ari 'anai ha'atagora'i mawai 'omesia 'onaa narai tagora goro ma'ua 'a bwa'i. Naasi 'oigui 'unua moi tanaa, ha'arohaia di'u, 'inau 'au bwa'i boi.’ 20 Mana nata sae na o'ani, ‘'Inau 'au bura'i ha'iwai moi, tarana naasi nau bwa'i boi 'inia.’
21 “Na'i 'oha na aho'i wou i sae tatau'arosi, 'a maani'i mareho 'isi tanaai saemaua ana. Na'i 'oha na rongoa o'asi, 'a kaeni taesu'a di'u, ma o'ani 'iniai sae tatau'aro ana, ‘'Oi raurau 'ari suriai tara raha mei suri'i gere tara suriai 'omaa, ma'oi wairaau mai pohara, miraaui sae ta'ata'a'i, miraaui nei nara kuru mara pwaki.’ Mana sae tatau'aro 'a hura'a ma haua 'onaai 'unua ana tanaa. Ma na'i 'oha na aho'i mai 'a o'ani, 22 ‘Saemaua, ni mareho na'o 'unua 'au bwane ha'ahakoa, magu na ruma 'a ai'a honu mau.’ 23 Mana saemaua 'agu o'ani ro'u 'inia, ‘'Oi 'ari ma'oi 'unuraau mai nei nara awa beira'i baaniai 'omaa, ma'oi 'ari suri'i mwane gere tara suriai hasimou, ma'oi 'unu'i hako mai inoni, neina 'ai honu i ruma agua. 24 'Inau wai 'unua tana'o, 'a bwa'i tanei 'iniraaui nei nau ari'ahuraau ga'u na'i na'o ani naigui ngau mania ta mahoingau 'ini'i mahoingau nau ha'aagau'i tanaraau.’ ”
Wai'ado'ado Goro Ma'oigui
Ha'i Rongoiusuri Ana Jisas
(Matiu 10:37-38)
25 'E ta'i 'oha na 'e kae ruruhai inoni narau surisuria Jisas. Mia Jisas 'a rihota'i ma ha'atee o'ani 'iniraau, 26 “'Iatei na suriau ma raba ha'i rongoiusuri agua, 'ai ta'ahiau di'uai inana mana amana. 'Ai ta'ahiau di'uai urao ana mana gare ana'i, ma'ua koana'i mana do'orana'i, ma'uasi tahingana haaria. 27 Ma 'onaa 'iatei na bwa'i suru'iai dadaahoro ana maai suriau, ai'a arari ro'u 'anai ha'i rongoiusuri agua.
28 “'Onaa tanei nai raba tagoraa ta ruma. Ni mareho tahamora nai haua, naasi 'ai heinagu mai wai'ado'ado suriai siha ha'a na matai arariai rumasi mana siha na bwane to'oraa. 29 Ma 'onaa na bwa'i haua o'asi, rei'uaa na ha'a-urasi'i mwane auu, ma 'a bwa'i ha'aagaua mwada'u i rumasi, suria 'a pwapwaku 'iniai ha'a. Me'iraaui nei narai 'omesia rai da'ata'inia, marai o'ani, 30 ‘'Ome, 'ia mo'osi 'a taraawa'ana moi ruma, ma bwara'ai ha'ahakoa.’
31 “Ma 'onaa 'e mwaeraha na ha'aagau 'anai hura'a beiai ta'i tangahuru merui sae hehei'oi ana, 'anai hei'oi beiai nata mwaeraha na to'oraai rua tangahuru merui sae hehei'oi. Ni mareho tahamora nai haua ga'u, 'ai heinagu mai wai'ado'ado goro suria, 'onaa ni ruruha ana 'a matai ha'ahehoai nata ruruha anai nata mwaerahasi ma'ua 'a bwa'i. 32 'Onaa nai 'iraraa do'a bwara, ma'ai ha'ataari'i 'ari tara'i inoni heheitaroha'i ana'i na'i na'o 'oha narau awa ha'atau mau 'anai ha'a-arataraai taha na taritari'a na'i ahoaadaau marai abui hei'oi. 33 'A o'asi ro'u, moi wai'ado'ado goro suria mamoigui ha'i rongoiusuri agua. 'Inia 'a bwa'i nei nai ha'i rongoiusuri agua 'onaa na bwa'i nugasi'i mwani mareho na to'ora'i.”
Ni Rongoiusuri Na Murisia Jisas
'A 'Onaai Solt Ta'aa
34 “Solt 'a goro 'anai ha'angaugoroai mahoingau. Me ma'ata 'onaa nagu ai'aai asi'ahana, ma naasi 'agu bwa'i here'a ro'u naraigui haua 'anai ha'a-asi'aa ro'u. 35 'A bwa'i goro'a 'anai haa 'inia ta mareho'a ro'u, rei'uaa 'anai doraria beiai ano na'i mou ma'ua bei'i ha'aro'a 'anai ha'agorohiai ano ma bwa'i goro'a ro'u. 'A ta'isada dorai rasaha'inia moi. 'Iatei na to'o karinga 'anai rongo 'ai bahurongo, maai aidangi tarihana.”