21
Jisas 'A Ha'atee Ha'ata'eta'eai
Nao Na Pohara
(Mak 12:41-44)
Na'i 'oha na 'ia Jisas 'a awa mau na'i Ruma Maea ana God, 'a wana ara'a ma 'omesi'i sae toto'ora nara 'ariwou nuga ha'a na'i bakosi ni wawate. Naasi ma 'omesia ro'u i nao pohara na 'ariwou gaasia dioi rua gere korai ha'a. Mia Jisas 'agu ha'atee o'ani, “'Inau wai 'unua ha'a-momori tana'amou, na naosi 'a nuga ha'a di'uraau hakoi mwane sae 'isi. 'Iraaui mwane sae 'isi rau hisu moi 'ini'i taha nara madara suri'i toto'ora adaa'i. Mana uraosi, 'oha na wateai ha'a ana, 'agu ai'a to'oraa'a ro'u tanei.”
Jisas 'A 'Unua Hura'a
Do Na Ruma Maea Ana God Rai Kaia
(Matiu 24:1-2; Mak 13:1-2)
Miraau tara'i rongoiusuri rau hadanga'iniai 'ome goro na haai Ruma Maea, mana hau 'ome goro ra tagorahia 'ini'i ma 'ini'i mwane mareho 'ome goro na 'iraaui noni ra wate'i 'anai ha'araunia 'ini'i. Mia Jisas 'a o'ani, “Mou 'omesi'i mwane mareho 'isi? 'E 'oha nai boi mau na bwa'i ta ta'i hau 'ini'i hau 'isi naraigui awa suri'i dora nara heinagu suri'i. Na mwane hau 'isi rai gaasi'i dio.”
Ha'abasu 'Ini'i Maho Ta'a'i Narai Siri Mai
(Matiu 24:3-21; Mak 13:3-19)
Miraau ha'atee o'ani 'inia, “Araha, na'i 'oha he'ua narai to'o i mareho 'isi? 'E ha'ara he'ua namei re'ia nameigu 'iraraa 'inia do 'a tari'a i madoraa 'ana?”
Mia Jisas 'agu aramiraau o'ani, “Moi 'ome'ome goro, ra gasigu ha'ateha'amou tara'i sae. 'Ai ragoi nei narai boi heitaroha'i na'i atagu narai o'ani, ‘'Iia'a ninauni. Ni ha'ahakonai dangi naani'a.’ 'Oha nai o'asi, moi abui araisuriraau. Moi abui mamaa'u na'i 'oha namoi rongo'i tarohani hei'oi ma'ua taroha 'iniai marau nara hei'oi haariraau. Rei'uaa narai to'o i mareho o'asi, ma'ata ai'a do na ha'ahakonai dangi naasi'a.” 10 Ma o'ani 'iniraau, “'Iraaui sae na'i ta'i kantri rai 'ari 'anai heingahui bei'i sae na'i nata kantri. 11 Ra'i nunu raha mana mwane riunga ta'a'i rai to'o suri'i tara'i dora, ma tara'i dora na inoni rai mae 'iniai hioro. Mwane mareho ha'amamaa'u mana mwane mareho ha'abu'oahu rai to'o na'i ahoasara.
12 “Ma'ata na'i na'o maraigui to'o i mareho 'isi, rai dau'amou 'anai nora ta'ai'amou. Rai 'i'i'amou suri'i ruma ni ha'arahesi marai gaasi'amou siri na'i rumaniho'o. 'Iniai hinihiniau amoou, rai wai'amou tanaraaui Primia mana Mwaeraha 'anai hiiri'amou. 13 Ma naasi madoraa goro 'anai taroha'inia hura'a i Taroha Goro tanaraau. 14 Na'i na'o maraigui hiiri'amou, 'ai abui ta'aabemoou 'iniai taha moi 'unua 'anai taatahi bwarasi'amou. 15 'Inia 'inau nawai haa'i tana'amoui heiarami nara madoma na 'a bwa'i ta ta'i nei 'iniraaui maerongamoo'i naigu ura bwarasi'i ma'ua tohe'i. 16 Ai'a do 'iraau moi narai here ha'a-ta'ai'amou, me ni ama mana ina mana do'oramoo'i, miraaui sae amoo'i, ma'ua geresae amoo'i moi, narai usuha'ini'amou tanaraaui maerongamoou. Miraaui na'otara rai ngahu ha'amaesi'i tara'i nei 'ini'amou. 17 Na mwane inoni rai 'utai'amou, suria 'i'amou ra'i rongoiusuri agu'i. 18 Ma'ata 'a bwa'i do ta ta'i warihu suri'i bwaumoo'i nai ai'aa ha'atai. 19 'Onaa namoi ura baabau, moi daua namooui huunai tahi.
20 “Na'i 'oha namoi 'omesia do'iraaui sae hehei'oi rai ura garigariai Jerusalem, 'a ha'ata'inia do naasi'a i 'oha narai here ha'ata'aiai 'omaasi. 21 Na'i 'ohasi, 'i'amou inoni namou awa na'i Provensi Jiudea moi hora ta'eha suri'i hungahunga 'anai bainihu. 'I'amoui nei namou awa na'i Jerusalem moi hora hura'a baania, mi'amoui nei namou awa hura'a baaniai 'omaasi, moi abui siriwou. 22 'Inia naasi madoraa na 'ia God 'ai ha'a-mama'airaaui inoni na'i dorasi, mana mareho na 'iraaui rarabea rau usu'i rai to'o ha'a-momori. 23 Ha'a-arohai'araau di'ui urao ra pote mana hasuuri'i, 'inia 'ai bwara tanaraaui hora. 'E kae rongomaata'i nai raha di'u nai boi hungadaaui inoni nai Israel, mana taesu'a ana God 'ai boi hungadaau. 24 Tara'i nei rai ngahui'i 'ini'i naihi, tara'i nei rai dauraau 'anai wairaau 'ari suri'i marau he'ete'i 'anai ha'a-tau'aroraau. 'Iraaui nei nara ai'a Jiu rai here ha'ata'aiai Jerusalem 'aigui tari na'i ha'ahakonai madoraa adaau.”
Jisas 'A 'Unua Hura'a Do'ai Aho'i Mai
(Matiu 24:29-31; Mak 13:24-27)
25 Mia Jisas 'a o'ani ro'u, “Mwane mareho ha'amamaa'u rai to'o na'i sina, ma na'i hura, mana'i bei'i hee'u. Mana mwane inoni hako na'i marewana rai mamaa'usiai aohanai asi mana mwane tabaosi raha ma'ai kakui ahudaa'i 'inia. 26 Na inoni 'ai sadoi'i 'oi'oimae 'ini mamaa'usia adaa'i mareho narai boi 'anai ha'ata'aiai marewana. 'Inia na mwane mareho na'i ahoasara rai 'iha'iha. 27 Miraaui inoni raigui 'omesiau i Garei Inoni na'i 'oha nawai aho'i mai na'i rorodo beiai mena mana raraha na wetewete. 28 Na'i 'oha narai taraawa'a to'o i mareho 'isi, moi ura arasi mamoi wana ara'a! 'Inia na Ha'atahi amoou 'a gaarangi'a.”
Ha'ausuringa'i Baaniai Hasi'ei
Nara 'Unua 'Iniai Fig
(Matiu 24:32-35; Mak 13:28-31)
29 Mia Jisas 'agu hauai ha'atee heiha'auu tanaraau o'ani, “Moisu 'adoma'i surisuriai hasi'ei nara 'unua 'iniai fig, ma'ua taraani hasi'ei moi. 30 Na'i 'oha namou 'omesia dora asuru, mou 'iraraa do madoraa raorao 'a gaarangi'a. 31 'A o'asi ro'u, na'i 'oha namoi 'omesi'i mareho ha'amamaa'u o'asi, 'a ha'ata'inia do na madoraa na 'ia God 'ai marungiraaui inoni 'a gaarangi. 32 'Inau wai 'unua ha'a-momori tana'amou, maho 'isi rai to'o, miraaui sae nara awa na'i madoraani ra bwa'i mae mau. 33 I ahoasara mana ano rarui anoro mana ha'atee agu'i rai awa tarau.”
Jisas 'A Ha'abasuraaui Rongoiusuri Ana'i
'Anai Ha'aagau
34 “Moi herehere goro. Moi abui gono raha 'iniai wai ni bweu namoi here 'ome to'obweubweu'a 'inia. Mamoi abui 'ado'ado raha 'ini'i mareho namou 'irisi'i 'anai tahitahi amoou na'i marewanani. 'Onaa moi o'asi, moi 'asu'a 'iniai boi aho'i agua. 'Ai 'onaai mwamwaa na 'asu'a 'iniai huna na to'o na'iei. 35 'Inia na boi nawai haa, 'ai ha'a-'asu'araau hakoi mwane inoni nai marewanani. 36 Moi 'ome'ome goro mamoi ha'arahesi tarau neina moi matai tahi dadara'a suri'i mareho ha'amamaa'u abe narai to'o, ma ro'u do na'i 'oha namoi ura gaarangiau na'i maagu, 'inau i Garei Inoni, wai wa'ewa'e 'ini'o.”
37 Suri'i dangi 'ia Jisas 'a ha-ha'ausuriraaui noni na'i Ruma Maea ana God, ma su'urahi mai ma ta'eha 'anai mauru na'i hungahungai 'Oliv. 38 'Ado dangi na'i haho'oa ta'aa, 'irai inoni ra goni wou na'i Ruma Maea 'anai bahurongo'i taha na 'ia Jisas 'a maani'i.