23
Jisas Ra Waia 'Ari Tanaa Paelat
(Matiu 27:1-2, 11-14; Mak 15:1-5; Jon 18:28-38)
Miraau hakoi ruruha rau suruta'e ara'a marau waia Jisas 'ari tanaai Primia, 'ia Paelat, do'ai hiiria. Miraaugu taraawa'a ha'ahunia 'ini'i mareho, rau o'ani, “'Ia mo'osi meu sadoia do'a na'otaradaaui inoni 'anai ura bwarasiai Gaumani anai Rom. Ma 'unua ro'u tanaraau dorai abui hori takisi tanaai Mwaeraha, ma 'unua do'iia naasi mwaeraha mana Ha'atahi.”
Mia Paelat 'agu songa'inia Jisas o'ani, “'A 'ua? I'oe naasi Mwaeraha adaaui Jiu?”
Mia Jisas 'a aramia o'ani, “Naia na'o 'unuasi.”
Mia Paelat 'a rihota'i ma o'ani 'iniraaui Na'ohadaa'i Piriisi mana ruruha nara boi 'anai bahurongo, “Ai'a ta mareho wai to'oana beia mo'oni na do'ai horosia 'inia ta ringe.”
Miraaugu ha'atee wetewete ro'u ara'a o'ani, “'Ia mo'osi 'a ha'a awata'airaaui inoni suri'i mwane dora hako na'i Jiudea 'ini'i ha'ausuringa'i ana'isi. 'A taraawa'a na'i Provensi Galili, nagu buna boi tari 'ini beigaau.”
Jisas Ra Waia 'Ari Tanaa Herod
Na'i 'oha na 'ia Paelat 'a rongoa do 'a taraawa'a na'i Galili, 'agu songa'iniraau ro'u o'ani, “'A 'ua? 'Ia mo'osi 'e ai Galili?” Miraau aramia do'ia Jisas baaniai Galili. Na'i 'oha na 'iraraa o'asi do'ia Jisas 'a boi baaniai aba na heimarungi ieia Herod, 'agu ha'ataaria 'ari tanaa Herod. Na'i madoraasi 'ia Herod 'a awa ro'u 'isi na'i Jerusalem.
'Ia Herod 'a rongo tarohana Jisas mau mai orea magu kaeni raba 'omesia. Ma raba 'omesia ro'u 'oha na 'ia Jisas 'ai hau'i tara'i ha'abu'oahu. Naasi na'i 'oha na 'ia Paelat 'a ha'ataaria woua Jisas tanaa, 'a kaeni wa'ewa'e di'u. 'A hau'i mwane heisonga'i tanaa Jisas, mia Jisas 'a ai'a raba arami'i. 10 Miraaui Na'ohadaa'i Piriisi mana Ha'ausuri 'anai Ringe ana'ia Moses, rau ura gaarangi marau ha'ahunia wetewete a Jisas 'ini'i mwane mareho ta'a'i. 11 Mia Herod miraaui sae hehei'oi ana'i rau heiheia marau haikou 'inia. Rau ha'ato'onia Jisas 'onaai mwaeraha 'iniai to'oni tewa 'ome goro, maraugu ha'ataaria aho'i 'ari tanaa Paelat. 12 Taraawa'a mau mai, 'ia Paelat mia Herod raru ha'imae hairiu, tari mai na'i madoraa nagu to'o i marehosi, ma rarugu haguhagu goro'a.
Jisas Ra Hiiria 'Anai Mae
(Matiu 27:15-26; Mak 15:6-15; Jon 18:39—19:16)
13 Mia Paelat 'a 'unuraau goni Na'ohadaa'i Piriisi, 'iraaui saemaua adaa'i Jiu miraaui inoni, 14 ma o'ani 'iniraau, “'I'amou mou waia mai a mo'oni mamou 'unua do'a na'otaradaaui inoni 'anai ura bwarasiai Gaumani anai Rom. Hoita, minau 'au songa'i hegahegaa na'i maamoou hako ma ai'a ta ta'i maho 'ini'i mareho namou subunia 'ini'i nawai to'oana beia. 15 'Ia Herod ma 'unua ro'u do 'a ai'a to'oana ta mareho taritari'a beia, tarana naasi na ha'ataaria aho'i 'inia mai. Ai'a ta mareho na 'ia mo'oni nai haua na ta'isada do'ai mae 'inia. 16 Tarana naasi wai 'unua tanaraaui sae hehei'oi marai rohoa, mawai ha'ahura'ahia dadara'a.” 17 'E ringe na awa do na'i 'ado 'oha nara ha'ato'oai Rongo ni Roho Aharau, 'iraaui inoni rau matai ha'angonia Paelat anai ha'ahura'ahia baaniai rumaniho'o tanei na 'iraau rai rabasia.* 23:17 Tara'i Baebol bwani ra ai'a to'oraai tatarani.
18 Miraau hakoi inoni raugu totoro aratara o'ani, “Ngahu ha'amaesia mo'osi! 'Ia Barabas nameu 'irisia do'oi ha'ahura'ahia baaniai rumaniho'o!” 19 'Ia Barabas 'e sae ra gaasia na'i rumaniho'o 'iniai taraawa'ana ana i ha'agogoru na'i Jerusalem, ma 'ini ngahu ha'amaesiai sae.
20 'Ia Paelat 'a 'unua ro'u tanaraau do'ai ha'ahura'ahia Jisas. 21 Miraau hako rau totoro aho'i tanaa Paelat o'ani, “Rabu ahita'inia na'i dadaahoro! Rabu ahita'inia na'i dadaahoro!”
22 Mia Paelat 'a o'ani 'iniraau, “'Iniai 'uaana? 'E 'ino he'ua na haa? 'Inau ai'a to'oana ta mareho nai haua na ta'isada do'ai mae 'inia! Wai 'unua tanaraaui sae hehei'oi marai rohoa, mawai ha'ahura'ahia dadara'a.” Naasi orunai 'oha na 'ia Paelat 'a ha'atee o'asi.
23 Miraaugu totoro raha ara'a ro'u baaniai na'o dorai rabu ahita'inia ma'ata Jisas na'i dadaahoro. 'Ariwou naraugu buna ha'ahehoa Paelat. 24 Naasi 'ia Paelat 'agu 'adoma'i aratara beiraau. 25 'A ha'ahura'ahia Barabas 'onaai 'irisia adaau, 'ia mo'o nara gaasia ani na'i rumaniho'o 'iniai heingahu ma 'iniai ha'ato'oa na haa i ha'agogoru na'i Jerusalem. Ma watea Jisas tanaraau 'anai haua tanaa i maho narau 'irisiasi.
Jisas Ra Rabu Ahita'inia Na'i Dadaahoro
(Matiu 27:32-44; Mak 15:21-32; Jon 19:17-27)
26 Na'i 'oha na 'iraau hehei'oi rau waia Jisas, rau 'ariwou marau heisadoi beiai ai Saerin na atana 'ia Saemon. 'Agu boi baaniai dora na gere ha'atau baaniai 'omaasi ma riutaha mai ro'u na'i tarasi. 'Iraau hehei'oi rau ha'a-'usu'usua do'ai suru'iai dadaahoro, mai suria Jisas.
27 'E kae ruruha raha narau surisuria Jisas. Ma na'i ruruhasi tara'i urao nara ahutotou 'inia Jisas. Rau ago-ago marau angi hahano. 28 Mia Jisas 'a rihota'i, ma ha'atee o'ani 'iniraau, “Mwane urao ni Jerusalem, mou abui angisiau. Moi angisi'amou haari'amou miraaui gare amoo'i. 29 'Inia 'e madoraa nai boi mau narai o'ani, ‘Ha'amwaniraau di'u i urao nara 'amara, mana nei nara ai'a to'ora gare mara ai'a matai ha'asusu gare.’ 30 Na'i 'ohasi na inoni hako rai totoro, marai o'ani 'ini'i hungahunga mana bo'obo'o, ‘Moi ahoda auru hunimeeu, mamoi anoiameu!’ 31 Hoita, 'onaa narau here 'oniau, 'aigui he'ua tana'amou? 'Inia 'onaa ni 'eu 'ai noro ha'ata'aiai hasi'ei mamarewa'a, 'ai noro ha'ata'aia ro'u wou i hasi'ei na maria!”
32 Ma'e rua inoni hehere ta'aa nara wairarua ro'u 'anai ha'amaesirarua beia Jisas. 33 Na'i 'oha narau ataha wou na'i dora ra 'unua 'iniai Korai Bwau Sae raugu rabu ahita'inia ieia Jisas na'i dadaahoro, beiraruai rua inoni hehere ta'aasi. 'E ta'i na'i dadaahoro na'i odona, mana nata abe na'i dadaahoro na'i mahana. 34 Mia Jisas 'a ha'atee o'ani, “Ama, 'oi 'adoma'i nugasiai maho ra haua tanaauni, 'inia rau ai'a aidangisiai taha narau haua.”
Miraaui sae hehei'oi rau gaasi ha'ara 'anai sadoia tei nai to'ora'i to'oni ana'i. 35 'Iraau inoni rau ura maraugu boresuria, miraaui saemaua adaa'i Jiu rau haikou 'inia. Rau o'ani, “'Iia na ha'atahi'i tara'i sae he'ete'i ani. Nugaa mai ha'atahia haaria 'onaa 'iia naasi Ha'atahi na 'ia God na 'ome sigihia!”
36 Miraaui hehei'oi rau haikou ro'u 'inia. Rau haua tanaai waen mahai, 37 marau o'ani 'inia, “'Onaa i'oe naasi Mwaeraha adaaui Jiu, ma'oi ha'atahi'o haari'o.”
38 Mara usuai usu-usu na'i baba ma rau nugaa na'i bwaunai dadaahoro. Rau usua o'ani:
NAANI MWAERAHA ADAAUI JIU
39 Ma'e ta'i 'iniraruai rua inoni hehere ta'aasi na ha'atee ha'ata'aia Jisas 'a o'ani, “'Onaa i'oe naasi Ha'atahi, ma'oi ha'atahigaau!”
40 Mana nata abe 'a ha'atee wetewete tanaa mo'osi, 'a o'ani, “'Ei. 'O ga'i ha'ahoua God, 'iniai mae amua ro'u 'onaaia mo'osi! 41 'Igaraa 'a arari do garai mae, suria 'igaraa ra'i sae hehereta'a'i. Mia mo'oni, ai'a ta ta'i mareho nai ha'atari'aa.” 42 'A ha'atee o'asi hako magu o'ani 'inia Jisas, “Jisas, 'oi 'adoma'iniau na'i 'oha 'oi mwaeraha!”
43 Mia Jisas 'a ha'atee o'ani 'inia, “Wai 'unua tana'o, de'eni 'oi awa beiau na'i paradaes.”
Jisas 'A Mae
(Matiu 27:45-56; Mak 15:33-41; Jon 19:28-30)
44 Ma na'i angi ta'i tangahuru mana rua na'i dangisi, 'a kuhi bwarasiai kantri hako tari na'i angi oru. 45 'Inia na sina 'a ai'a rara. Mana kae bwana ubu-ubu'a nara rohe bwarasia 'iniai dora maea na'i Ruma Maea ana God, 'a maakari heihoa. 46 Mia Jisas 'a totoro 'ini ringe raha o'ani, “Ama, na'i rimamu 'au nugaai tahingagu!” 'A ha'atee o'asi hako magu mae.
47 Na'i 'oha na na'ohadaaui hehei'oi 'a 'omesi'i mareho 'isi, 'a ha'aasaa God ma o'ani, “Ha'amomori, 'ia mo'oni 'e inoni odo-odo!”
48 Miraaui inoni nara goni wou na'i 'isi narau 'omesi'i taha nara to'o na'i madoraasi, rau hida suri'i waiburudaa'i 'iniai ahutotou, marau aho'i 'ari suri'i ruma adaa'i. 49 Me 'iraau hakoi nei narau hei'irara'i goro beia Jisas, goni bei'i urao narau ta'i boi beia baaniai Galili, rau ura ha'atau moi marau 'omesi'i 'ari taha nara to'o na'i 'ohasi.
Josep Ni 'Arimatea 'A Toringia Jisas
(Matiu 27:57-61; Mak 15:42-47; Jon 19:38-42)
50-51 Ma'e ta'i sae na awa na'i Kansol na atana 'ia Josep. 'Iia 'e saeni 'Arimatea, 'e 'omaa na'i Jiudea. 'Ia Josep 'e sae goro ma odo-odo, me 'iia 'a totoriai 'oha na 'ia God 'ai boi na'i marewana 'anai marungiraaui inoni. Mia Josep 'a ai'a 'adoma'i aratara beiraaui Kansol 'iniai mareho narau haua tanaa Jisas. 52 'Iia 'a ada beia Paelat ma ha'angoniai abena Jisas. 53 'A rahia dioi abena Jisas, ma ho'ua 'iniai bwana mamaahui. 'A aoraa na'i wabwa nara 'eria na'i abenai kae hau. Ma na'i wabwasi, 'a ai'a ta sae mau narai toringia iei. 54 Ni dangisi 'e rimanai dangi. Naasi dangi na 'iraaui Jiu ra ha'aagau 'anai dangi ni mamaro adaau, 'inia 'aigui taraawa'a na'i su'urahi.
55 Miraaui urao narau ta'i boi beia Jisas baaniai Galili, rau suria Josep. Rau 'omesiai wabwasi, marau 'omesiai nuga ra haa 'anai abena Jisas na'iei. 56 Maraugu aho'i 'ari 'omaa 'anai ha'aagau'i tara'i rumu si'ini goro 'anai roga'i na'i abena Jisas. Ma na'i dangi ni mamaro rau mamaro 'anai suriai taha na Ha'atora na 'unua.

*23:17 23:17 Tara'i Baebol bwani ra ai'a to'oraai tatarani.