9
'Ia Jisas 'A Ha'agorohia Aho'i Sae
Na Nugu i Abena
(Mak 2:1-12; Luk 5:17-26)
'Ia Jisas mana rongoiusuri ana'i rau ta'e ara'a na'i ora marau aho'i 'ari na'i 'omaa na awa-awa iei.* 'Omaa na awa-awa iei: Kapaniam (Wanasia 4:13) 'Oha rau ada, ra'i sae rau suru'ia mai sae na abena 'a nugu tanaa Jisas na'i be'ana. 'Oha 'ia Jisas 'a 'ome 'iraraai hinihinidaau, 'a o'ani 'iniai saesi, “Garegu, 'ai abui ta'aabemu. Na ora-ora'a amu'i 'au 'adoma'i nugasi'i hako.”
Tara'i nei 'iniraaui Ha'ausuri 'anai Ringe ana'ia Moses ra 'ado'ado o'ani, “'Ia mo'oni 'a 'adoma'inia gasi do 'a ta'isada beia God. 'Iia 'a ha'atee ha'ata'aia God!”
Ma'ata 'ia Jisas 'a 'iraraai 'adoma'idaau ma o'ani 'iniraau, “'A 'ua namou to'oraa 'iniai 'ado'ado ta'aasi? Taha na mwada'u? 'Anai 'unua tanaai saesi do'au 'adoma'i nugasi'i ora-ora'a ana'i, ma'ua 'anai 'unua tanaa do'ai ura maai hahano? 'Anai 'unua tanaa mo'osi do'au 'adoma'i nugasi'i ora-ora'a ana'i 'a mwada'u, 'inia 'a bwarai 'iraraa 'onaa ra 'adoma'i nugasi'i ora-ora'a ana'i ma'ua ai'a. Naasi, 'inau i Garei Inoni, wai hauai maho namou 'adoma'i ha'abwaraa ma moigu'i 'iraraa do 'au to'oraa ro'u i mena 'anai 'adoma'i nugasi'i ora-ora'a na'i marewanani.”
Naasi maagu o'ani 'iniai sae na abe nugusi, “'Oi ura ara'a ma'oi suru'iai be'amu ma'oi 'ari ruma amua!”
Mana saesi 'a ura ara'a ma 'ari ruma ana. 'Oha 'iraaui inoni hunga rau re'iai maho na to'osi rau mamaa'u marau ha'a-aneanea God 'iniai haua ana i mena o'asi tanaai noni.
'Ia Jisas 'A Soia Matiu
(Mak 2:13-17; Luk 5:27-32)
Na'i 'oha 'ia Jisas 'a hano baaniai 'omaasi 'a re'iai sae ha-ha'atakisi, atana 'ia Matiu, 'a heinagu na'i dorani tatau'aro ana. Mia Jisas 'a o'ani 'inia, “'Oi boi suriau 'onaai rongoiusuri agua.” 'Ia Matiu 'a ura ara'a ma suria'a.
10 Mia Jisas mana rongoiusuri ana'i rau ngau na'i ruma ana Matiu. 'A ragoi sae ha'atakisi mana sae ta'a'i narau ngau beiraau. 11 Ma tara'i Farisei rau re'iai haua o'asi ana Jisas marau songa'iniraau'a i rongoiusuri ana'ia Jisas o'ani, “Ni 'uaana na Ha'ausuri amoou 'a ngau 'inia beiraaui sae ha-ha'atakisi mana sae ta'a'isi?”
12 Mia Jisas 'a rongoa ma o'ani 'iniraau, “Na sae nara goro moi abedi ra bwa'i rabasiai hei'a'auhi baaniai sae na matai ha'agorohi'i daoha, me 'iraau moi nei nara daoha nara rabasiai hei'a'auhi. 13 'A o'asi ro'u, 'inau boi na'i marewana, ai'a do 'anai 'a'auhiraaui noni odo-odo, ma'ata 'au boi 'anai 'a'auhiraaui noni ora-ora'a. Moi 'ari mamoi sibaniai 'ado'ado anai usu-usu na'i Usu-usu Maea na o'ani, ‘'E ta'i maho na ororiu domoi haua, naasi goro 'iniraaui nata sae. Ni mahosi 'a ororiu di'u'i ho'asi namou haa'i tanaau.’ ” 9:13 Hosea 6:6
Ha'ausuringa'i Bwani 'A Bwa'i 'Ari Goni
Beia Mwada'u i Ha'ausuringa'i Haoru
(Mak 2:18-22; Luk 5:33-39)
14 'Iraaui rongoiusuri ana'ia Jon Bwareomaea rau boi beia Jisas marau songa'inia o'ani, “'I'ameu miraaui Farisei meu matai ha'aririta'i ngau. Ni 'uaana na rongoiusuri amu'i rau ai'a haua o'asi 'inia?”
15 Mia Jisas 'a aramiraau o'ani, “'A 'ua? Mou 'adoma'inia do 'iraaui nei ra awa na'i rongo-ni-ha'iwai rai ahutotou na'i 'oha na awa beiraau a mo'o ra ha'aha'iwaia? 'Abwa'i! Ma'ata na'i 'oha rai waiai nei nara ha'aha'iwaia baaniraau, ma raigui matai nuga ngau aho'ita. 9:15 Ni 'ado'ado 'anai heiha'auuni 'a o'ani: Ai'a ta'isada do'iraaui rongoiusuri ana'i Jisas rai nuga ngau 'oha 'ia Jisas 'a awa mau beiraau. Na'i 'oha 'ia God 'ai waia Jisas baaniraau, naasi madoraa goro 'anai nuga ngau.
16 “'Abwa'i nei nai haa ta maakari bwana haoru 'anai tai bwarasiai dora na maakari na'i bwana bwani. 'Onaa 'ai haua o'asi, na'i 'oha raigui wasiai bwanasi, na maakari bwana haorusi 'ai niniro, mai haua'a ta kae maakari nai raha di'u ro'u wou na'i bwana bwanisi. 'Inia na maakari bwana haoru ai'a ta'isada beiai bwana bwani.
17 “Nata mareho ro'u, 'abwa'i nei nai matai nuga waen haoru suri'i bei uri-uri mwamwaa bwani, 'inia na bei bwani ra bwane 'a'asi. Na'i 'oha na waen haoru 'ai su'u, na bei bwani rai pusu. Naasi mana waen rai ahe gata'ini'i, mana bei rai maakari ta'a'i. Na waen haoru rai niga'i ma'ata na'i bei haoru mararui awa goro hako.”
Gare Urao Na Mae
Mana Urao Na To'iai Abu Raha
(Mak 5:21-43; Luk 8:40-56)
18 Na'i 'oha 'ia Jisas 'a mamaani mau, 'e saemaua adaaui Jiu na boi ma topira'i ruru bwarasia Jisas ma o'ani 'inia, “Gare urao agua 'a bura'i mae moi. 'Oi boi karohia maai tahi aho'i.”
19 Mia Jisas mana rongoiusuri ana'i rau ura ara'a marau suriai saesi. 20 Ma'e urao na to'iai 'abu raha suriai ta'i tangahurui harisi mana rua na awa ro'u na'i 'ohasi. 'A 'ariwou na'i murina Jisas ma karohia wou na'i gaonai to'oni tewa ana Jisas. 21 'A 'iraraa haaria do 'onaa 'ai karohia moi na'i to'oni ana Jisas ma 'a ga'i goro aho'i baaniai daoha na to'iasi.
22 Mia Jisas 'a rihota'i ma o'ani 'inia, “Ina, 'oi wa'ewa'e. Na hinihinimu na ha'agorohi'o aho'i.” Na'i mau i 'ohasi mana uraosi 'a goro'a.
23 Na'i 'oha nagu siri a Jisas na'i ruma anai saemaua adaaui Jiu ani, 'a re'iraaui sae ra ada'imae ra ago-ago mara rongo raha ma ra'i nei nara uuhi'i gana suri'i 'au 'ini ahutotou. 24 Ma o'ani 'iniraau, “Moi hura'a baaniai ruma! I gare uraosi 'a ai'a mae, 'iia 'a mauru moi.” Miraau da'ata'inia. 25 'Oha rau ha'a-taariraau hako hura'a, 'ia Jisas 'a siri wou na'i ahii anai garesi ma dau na'i rimana ma ha'a-urata'ea ara'a. 26 Na'i muri na taroha 'a 'adarara 'ari suriai dorasi.
'Ia Jisas 'A Ha'a-wanawanaa Rua Sae Kuru
27 Na'i 'oha 'ia Jisas 'a hano baaniai dorasi 'e rua sae kuru raru suria, raru awaawara o'ani, “Pwirana Deved, 'oi arunga ta'ahimiria ma'oi 'a'auhimiria.”
28 Na'i 'oha na siri ruma, raru siri suria ma songa'inirarua o'ani, “'A 'ua? Muru hinihini do 'inau 'au matai ha'a-wanawana'amurua?”
Ma raru ha'atee o'ani, “Araha, miri hinihini.”
29 Ma dau wou suri'i maadaru'i ma o'ani, “Suriai hinihini amurua, murui goro'a.” 30 Ma raru taraawa'a wanawana'a. Mia Jisas 'a ha'abasurarua wetewete o'ani, “Murui abui maaniai mahosi tanaa ta sae.” 31 Me raru 'ari nararu taroha'inia Jisas 'ari suria hakoi dorasi.
'Ia Jisas 'A Ha'agorohiai Sae Baanguu
32 Ai'a orea mau hura'a adarua i rua sae kurusi mara waia ro'u mai tanaa Jisas sae na baanguu, 'inia 'a sirihia i adaro. 33 Mia Jisas 'a taaria i adaro hura'a baania mana saesi 'a taraawa'a ha-hadahada aho'i ro'u. 'Iraaui noni hunga rau heimwaota'i marau o'ani, “Taraawa'a mau mai, ai'a ta maho o'ani nai to'o na'i Israel.”
34 Miraaui Farisei rau o'ani, “I mwaeraha adaaui adaro na haua tanaa i mena 'anai taariraau hura'ai adaro.”
'Ia Jisas 'A Ahu Ta'ahiraaui Inoni
35 'Ia Jisas 'a 'ari suri'i 'omaa raha mana gere 'omaa na'i dorasi 'anai ha'ausuriraaui sae suri'i rumani ha'arahesi, ma taroha'inia tanaraaui Taroha Goro 'iniai heimarungi ana God, mana ha'agorohi'i aho'i sae nara to'iraaui mwani taraani daoha mana riunga he'ete'i hairiu. 36 'Oha na re'iraaui inoni hunga 'a ahu ta'ahiraau, 'inia rau awa ha'aroha'a marau 'ome ha'ata'ata'ahi 'onaai siip nara ai'a to'o sae 'anai 'omesuri'i. 37 Mia Jisas 'a o'ani 'iniraaui rongoiusuri ana'i, “Na nei nara ha'aagau 'anai hinihiniau ra rago di'u'a 'onaai mwane hua nara maua'a suri'i hasi'ei. Mara ai'a rago i nei 'anai husi'i. 38 Naasi, moi ha'arahesi tanaa God maai ha'ataari'i hura'a tara'i mwane sae tatau'aro 'anai 'a'au na'i mou hasi'eisi.”

*9:1 'Omaa na awa-awa iei: Kapaniam (Wanasia 4:13)

9:13 9:13 Hosea 6:6

9:15 9:15 Ni 'ado'ado 'anai heiha'auuni 'a o'ani: Ai'a ta'isada do'iraaui rongoiusuri ana'i Jisas rai nuga ngau 'oha 'ia Jisas 'a awa mau beiraau. Na'i 'oha 'ia God 'ai waia Jisas baaniraau, naasi madoraa goro 'anai nuga ngau.