21
'Ia Jisas 'A Ta'e Na'i Dongki
Siri Na'i Jerusalem
(Mak 11:1-11; Luk 19:28-40; Jon 12:12-19)
'Oha 'ia Jisas mana rongoiusuri ana'i rau gaarangia wou i Jerusalem, rau 'omesia 'ari 'omaai Betfeis gaarangiai hungahungai 'Oliv. Mia Jisas 'a ha'a-taarirarua i rua rongoiusuri 'anai 'ari na'o na'i 'omaasi. 'A o'ani, “Murui hano mamurui 'ari nai 'omaa 'ariani ma murui re'iai dongki nara ho'osia na'i 'isi beiai gare ana. Murui wagasirarua mamurui wairarua mai. 'Onaa ta sae nai songa'inimurua ma murui o'ani, ‘'Ia Araha na rabasirarua.’ Maagu bwa'i maho'a ro'u nai 'unua.”
Marehonisi 'a to'o o'asi ma to'o ha'a-momori'a taha na 'ia God 'a ha'atee rarabeanga'inia beiai Rarabea. 'A 'unua o'ani,
“Naani mareho na'oi 'unua tanaraaui noni nai Jerusalem na awa na'i hungahungai Saeon.
'Ome, na mai mwaeraha amoou.
'Iia 'a manego, 'a ta'e mai na'i hunganai dongki.
Ha'amomori, 'a ta'e na'i hunganai gare dongki.”* 21:5 Sakaraea 9:9
Hoita, mana rua rongoiusuri raru haua 'onaai 'unua ana Jisas. Raru waa mai dongki mana gare ana mararu haari'i to'oni bo hura'a adaru'i na'i hungana mia Jisas 'a heinagu ara'a na'i iei.
Ma ragoi sae rau 'ari na'o marau haari'i bwana adaa'i suriai tara, ma tara'i sae ra tabari'i hasi'ei nara hahaa'a mara haari'i hahaadi na'i tara. Mana sae ra na'o mana nei na'i murina Jisas rau awaawara. Rau o'ani,
“Ha'a-aneaneai pwirana Deved.
Araha God, 'oi ha'agorohia mo'o na'o ha'ataaria mai!
Ha'a-aneanea God na'i aro.”
10 'Oha na siri a Jisas na'i Jerusalem, 'iraaui saenai 'omaa rau wa'ewa'e di'u ma tara'i nei rau o'ani, “'Ia tei naasi!”
11 Miraau sae rago rau o'ani, “'Ia Jisas, i rarabea baaniai Nasaret na'i Provensi Galili.”
'Ia Jisas 'A Taariraau Hura'a i Sae
Baaniai Ruma Maea
(Mak 11:15-19; Luk 19:45-48; Jon 2:13-22)
12 Mia Jisas 'a siriwou na'i dora a'ora na'i maanai Ruma Maea ana God ma taraawa'a taariraau hura'ai sae ra horihori mara raoraonga'i na'iei. Ma rihota'ini'i tebol 'anai ori-orisi ha'a mana baba heheinagu adaa'i nei ra raoraonga'i waibora. 13 Ma o'ani 'iniraau, “I Usu-usu Maea 'a 'unua o'ani, ‘Na ruma agua 'e ruma 'anai ha'arahesi.’ Mi'amou mou ha'i dorani bainihu 'inia nadaaui sae beriberi.” 21:13 Aisaea 56:7, Jeremaea 7:11
14 Na'i muri tara'i sae kuru mana sae pwaki ra boi beia na'i 'isi ma ha'agorohiraau aho'i. 15 'Iraaui na'ohadaaui Piriisi miraaui Ha'ausuri 'anai Ringe ana'ia Moses rau taesu'a 'oha rau re'i'i ha'abu'oahu na haa'i marau rongoraaui gare rago narau totoro o'ani, “Ha'a-aneaneai pwirana Deved!” 16 Marau o'ani 'inia Jisas, “'O rongoai taha narau 'unua i gare 'isi? 'O ga'i ha'atee ha'a-bwarasiraau!”
Mia Jisas 'a o'ani, “'Au rongoa. Ma 'ua? Mou ai'a 'oha'iniai dorai Usu-usu Maea na 'unua do 'ia God 'ai 'a'auhiraaui gare kekerei miraaui gare ra bura'i huta marai huunai ha'a-aneanea?” 21:16 Psalm 8:2 17 Mia Jisas 'a hura'a baaniai Jerusalem ma 'ari na'i Betani nagu mauru na'iei.
'Ia Jisas 'A Ha'atee Murisiai Hasi'ei
Nara 'Unua 'Iniai Fig
(Mak 11:12-14, 20-24)
18 Na'i haho'oa, 'oha 'ia Jisas 'a aho'i mai 'anai Jerusalem, 'a hioro. 19 Ma re'iai hasi'ei nara 'unua 'iniai fig na ura na'i bobonai tara ma 'ariwou do'ai re'ia 'onaa 'a hungu. Magu ai'a, nai'i moi na rawa nara awa. Mia Jisas 'a ha'atee o'ani, “'A bwa'i ta 'oha'a ro'u na'oigui hungu.” Mau 'ohasi mana hasi'eisi 'a nugu'a.
20 'Iraau rongoiusuri rau heimwaota'i di'u, rau o'ani, “'A he'ua na nugu raurau moi 'inia i hasi'eini.”
21 Mia Jisas 'a o'ani 'iniraau, “Wai 'unua ha'a-momori tana'amou. 'Onaa moi hinihini mamou bwa'i 'adoma'i heiruarua'a, mou ga'i matai ha'atee murisia ro'u i hasi'eisi. Mamou ga'i matai haa'i tara'i ha'abu'oahu ro'u nara raha baaniai nei nau hauasi. 'O ga'i 'unua moi tanaai hungahungani o'ani, ‘'Oi sara baaniai dorani ma'oi hura'ai asi!’ Ma'ai matai 'onaaia moi 'unua amua. 22 'Oha 'oi ha'arahesi tanaa God 'anai ha'angonia ta maho, 'ai matai haua moi tana'o, 'onaa 'oi hinihini.”
Heisonga'i 'Inia Tei Na Hauai Mena
Tanaa Jisas
(Mak 11:27-33; Luk 20:1-8)
23 Na'i 'oha 'ia Jisas 'a ada na'i Jerusalem, 'a siri na'i Ruma Maea ana God ma ha'ausuriraaui sae. 'Iraaui Na'ohadaa'i Piriisi ma tara'i saemaua adaa'i Jiu rau boi beia marau o'ani, “'Oi 'unua tana'ameu, 'iatei na 'unua tana'o do'oi matai haa'i mareho 'isi?”
24 Mia Jisas 'a 'unua o'ani, “Wai matai aramiai heisonga'i amoou 'onaa moi aramia ro'u i heisonga'i nawai haua tana'amou. 25 'Iatei na 'unua tanaa Jon 'anai bwareomaearaaui noni? 'Ia God ma'ua inoni?”
Rau hadahada haariraau hairiu o'ani, “'Onaa nagai 'unua do 'ia God, me 'iia 'ai o'ani, ‘Ma 'ua namou ai'a hinihinia 'inia Jon?’ 26 Ma 'onaa nagai 'unua do 'iraau moi inoni nara 'unua tanaa, miraaui sae rago rai taesu'a marai haua ta here gagaau. 'Inia rau hinihinia do'ia Jon 'e rarabea.” 27 Ma rau o'ani 'inia Jisas, “Meu ai'a 'iraraa.”
Mia Jisas 'agu o'ani 'iniraau, “Nau bwa'i rangasia ro'u tana'amou 'iatei na 'unua tanaau do wai matai haa'i mareho 'isi.”
Ha'atee Heiha'auu 'Iniai Rua Gare Mwane
28 Mia Jisas 'a o'ani ro'u 'iniraau, “Moisu rongoa ga'u i heiha'auu nawai hauani mawaigui rongoai 'adoma'imoo'i 'inia. 'E ta'i sae na to'oraai rua gare mwane, ma o'ani 'iniai gare na hutai na'o, ‘Mama, na'i dangini 'oi 'ari ma'oi tagora na'i moui grep.’ 29 Mia o'ani, ‘'Inau 'au 'age.’ Na'i muri 'a orisiai 'adoma'ina ma hano na tagora. 30 Mia amadarua 'a 'ariwou beiai nata abe na hutai muri ma 'unua ro'u tanaa. Mia o'ani, ‘'Io, 'a goro moi.’ Ma'ata na'i muri magu ai'a hano'a.”
31 Mia Jisas 'agu songa'iniraau o'ani, “Mou 'adoma'inia do'ia tei 'iniraruai rua garesi na araisuriai amadarua?” Miraau o'ani, “I gare tahamora.” Mia Jisas 'agu o'ani 'iniraau, “Wai 'unua ha'a-momori tana'amou. 'Iraaui sae ha-ha'atakisi nara beriraaui noni miraaui urao horihori raai siri na'i na'o 'ini'amou na'i heimarungi ana God. 32 'Inia 'oha na 'ia Jon Bwareomaea 'a boi 'anai ha'ata'inia tana'amoui awaha odo-odo namou ga'i awasuria, 'iraau narau hinihinia, 'i'amou mou ai'a. Rei'uaa namou 'omesia dorau rihosi, me 'a bwara mau ro'u tana'amou i rihosi ma'ua 'anai hinihinia Jon.”
Ha'atee Heiha'auu 'Iniraaui Sae Ta'a'i
Narau 'Omesuriai Moui Grep
(Mak 12:1-12; Luk 20:9-19)
33 Mia Jisas 'a o'ani ro'u, “Moi rongoa ro'u i nata ha'atee heiha'auuni. 'E ta'i sae na hasiai moui grep. 'A bara garia ma tagoraai dora 'anai rosirosi grep na'iei 'anai tagora waen. Ma ha'a-urasia ro'u i ruma ahaaha 'anai 'ome'ome 'ini'i maeronga. Na'i muri 'agu sadoi'i sae 'anai tau'aro maedi hua 'anai 'omesuriai mou ma hano na awa na'i kantri he'ete'i. 34 Na'i madoraa 'anai husi'i grep 'a ha'ataari'i wou sae tatau'aro ana'i 'anai waa aho'i tanaai wadui grep ana. 35 Miraaui sae narau 'omesuriai mousi, rau dauraau marau ngahu ngahuai ta'i abe, rau ngahu ha'amaesiai nata nei marau buta ha'amaesiai nata abe ro'u 'iniai hau. 36 Na'i muri 'agu ha'ataari'i ro'u tara'i sae tatau'aro ana'i. Na'i 'ohani rau rago di'uai ruruha na'i na'o. Miraau sae narau 'omesuriai mou, rau haua ro'u mau i ta'i herehere nara haua 'adaaui ruruha na'i na'o.
37 “Ha'ahakona 'a ha'ataaria 'ari huunai gare ana. 'Iia 'a 'adoma'inia dorai ha'ahoua. 38 Na'i 'oha rau re'ia rau o'ani, ‘Naasia mo'o naigu to'oraai mousi na'i 'oha nai mae amana. Gau magai ngahu ha'amaesia magai to'oraa nagaau i mou.’ 39 Rau 'ariwou marau daua. Rau waia hura'a na'i murinai mou naraugu ngahu ha'amaesia na'iei.”
40 Mia Jisas 'agu o'ani 'iniraaui Na'ohadaaui Piriisi miraaui saemaua adaa'i Jiu, “Mou 'adoma'inia do'e taha nai haua mo'o na to'oraai moui grep naasi 'adaaui sae 'isi na'i 'oha 'ai aho'i mai?”
41 Miraau o'ani, “'Ai ngahu ha'amaesiraaui sae ta'a'i 'isi, mai nuga'i tara'i sae he'ete'i ro'u 'anai 'omesuriai mou nei narai matai haa'i tanaai hua na ga'i to'ora'i na'i 'oha narai mauai grep.”
42 Naasi mia Jisas 'agu o'ani ro'u 'iniraau, “Mou ai'a 'oha'inia gasi taha na 'unuai Usu-usu Maea na o'ani,
‘Na hau na 'iraaui sae tatau'aro ruma rau 'itaa,
naia naagu ha'i hau na ororiu di'u na'i bani anai ruma.
'Ia Araha God na haua do'ai o'asi,
magau wa'ewa'e di'u 'inia.’§ 21:42 Psalm 118:22-23
43 “Na tarana naasi nawai 'unua tana'amou. Na'i na'o 'ia God 'a 'ome sigihi'amoui ai Jiu 'anai awa bahainai heimarungi ana. Ma na'i 'ohani 'ai orisi'amou mai ha'awateraaui noni he'ete'i narai matai hungu 'ini'i huudi hua goro 'anai awa na'i bahainai heimarungi ana. 44 'Ia tei nai agusu na'i hausi, 'ai maara ta'aa. Mia tei na hausi 'ai ahoda hunia, 'ai meme'a.”
45 Na'i 'oha 'iraau Na'ohadaa'i Piriisi miraau saemaua adaa'i Jiu rau bahurongoa Jisas, rau aidangisia do ni ha'atee heiha'auu na haa'i ra to'iraau. 46 Marau raba daua'a Jisas dorai ha'a-mama'aia, maraugu magugu do ra gasigu ha'agogoru i sae rago. 'Inia ra hinihinia do 'ia Jisas 'e rarabea.

*21:5 21:5 Sakaraea 9:9

21:13 21:13 Aisaea 56:7, Jeremaea 7:11

21:16 21:16 Psalm 8:2

§21:42 21:42 Psalm 118:22-23