8
Jisas 'A Hanganiai Hai Merui Sae
(Matiu 15:32-39)
Tara'i dangi ahora, ra ragoi sae narau goni ro'u mai beia Jisas. 'Ari wou ma na'i 'oha na rau ai'a to'o mahoingau'a, 'ia Jisas 'agu soiraau mai rongoiusuri ana'i ma o'ani 'iniraau, “'Au ta'ahiraaui sae 'ini, 'inia 'e oru dangi'a narau awa be'inigaau ma na'i 'ohanisi raugu ai'a to'o mahoingau 'anai ngau. Ma'au gasi ha'a-taariraau 'ari suri'i 'omaa adaa'i ha'i hioro, maraugu dionga'i moi suri tara. 'Inia tara'i nei 'iniraau rau boi ha'atau di'u.”
Me 'iraaui rongoiusuri ana'i rau o'ani, “'Igaau gau awa na'i dora mangasara. 'A bwa'i dora na gaigui sadoia ta mahoingau nai arariraaui mwane sae 'ini.”
'Ia Jisas 'a songa'iniraau o'ani, “'E siha huai bredi na bei'amou?” Marau aramia o'ani, “'E biu.”
'Ia Jisas 'agu 'unua tanaraaui sae 'anai heinagu dio na'i ano ma dauai biu hua bredisi. Mana 'oha na ha'atee ha'agorohia hako a God 'ini'i, 'a uubi'i ma haa'i tanaraaui rongoiusuri ana'i 'anai hatora'ini'i tanaraaui sae. Ma ra'i gere ii'a ro'u narau to'ora'i. Mia Jisas 'a ha'atee ha'agorohia God 'ini'i ma haa'i tanaraaui rongoiusuri 'anai hatora'ini'i ro'u tanaraaui sae.
8-9 Mana nei ra ngau 'a 'onaai hai merui sae. Rau ngau marau masu goro. Na'i muri raugu ha'ahonuai biu abira raha 'ini'i dorai mahoingau ra ngau tahi'i. Naasi mia Jisas 'agu ha'a-taariraau aho'i sae. 10 Ma ta'e ara'a na'i ora beiraaui rongoiusuri ana'i marau 'ari na'i distrik ra 'unua 'iniai Dalmanuta.
'Iraaui Farisei Ra Ha'angoniai Ha'abu'oahu
(Matiu 16:1-4)
11 Ra'i Farisei ra boi beia Jisas marau taraawa'a heiraeraesi beia 'inia rau raba ha'imaania. Rau 'unua tanaa Jisas 'anai haa ta ha'abu'oahu 'anai ha'ata'inia tanaraau 'onaa 'ia God ha'a-momori na haa tanaai mena. 12 'Ia Jisas 'a osimaro ma o'ani, “'Ini 'uaana na 'imoou mou raba re'ia ta ha'abu'oahu 'anai ha'ata'inia do'inau 'au boi baania God? Wai 'unua ha'a-momori tana'amou, 'a bwa'i ha'abu'oahu na wai haa tana'amou!”
13 Ma hano baaniraau, 'a ta'e ara'a aho'i na'i ora marau tahamora aho'i 'ari nata bataraui kae bwera i Galili.
Jisas 'A Ha'abasuraaui Rongoiusuri Ana'i
Do Rai Abui Heitohe 'Onaairaaui Farisei
(Matiu 16:5-12)
14 'Oha rau 'ari wou mau suriai wai, 'iraaui rongoiusuri raugu 'iraraa do rau kaku'aai waa'i tadaa'i bredi. 'E ta'i huai bredi moi na rau to'oraa. 15 'Ia Jisas 'a ha'abasuraau o'ani, “Moi 'ome'ome goro mamoi 'omesuri'amou baaniai draebam adaaui Farisei mea Mwaeraha Herod.”
16 'Iraaui rongoiusuri rau maania haariraaui mahosi marau o'ani, “Gau ai'a to'o bredi na 'unua o'asi 'iniasi.”
17 'Ia Jisas 'a 'iraraai taha na rau maania ma ha'atee o'ani 'iniraau, “'A 'ua mou hadanga'inia 'iniai ai'a to'o bredi amoou? Mou ai'a aidangisia mau? Mou ai'a aidangisia 'inia ra baabaui tahingamoo'i! 18-19 Mou to'o maa, ma 'ua namou ai'a 'ome 'iraraa 'inia? Ma mou to'o karinga, ma 'ua namou ai'a rongo 'iraraa 'inia? 'A 'ua? Mou kaku'aa'a i 'oha nau uubiai rima huai bredi tanaai rima merui sae ani? 'E siha abira na mou ha'ahonua 'ini'i dora na rau ngau tahi'i?”
Marau aramia o'ani, “'E ta'i tangahuru mana rua.”
20 Maagu songa'iniraau ro'u o'ani, “Ma na'i 'oha nau uubiai biu huai bredi tanaai hai merui sae ani, 'e siha abira na mou ha'ahonua 'ini'i dora na rau ngau tahi'i?”
Marau aramia o'ani, “'E biu abira.”
21 Ma o'ani 'iniraau, “'A 'ua? Mou ai'a aidangisia ro'u mau? Hoita, moi wai'ado'ado goro 'ini'i maho nau 'unu'i 'isi!”
Jisas 'A Ha'agorohia Aho'i Sae
Na Kuru Na'i Betsaeda
22 Rau ataha mai na'i Betsaeda, ma ra'i sae rau waia mai sae na kuru. Marau bonga'inia Jisas do'ai karohiai saesi mai 'ome'ome aho'i. 23 'Ia Jisas 'a dau na'i rimana ma urua hura'a baaniai 'omaasi. Ma ngisuhi'i maanai saesi, 'a karohi'i ma o'ani 'inia, “'A 'ua? Ra'i maho na'o re'i'i?” 24 Mana saesi 'a wana ara'a ma o'ani, “'Au re'i'i sae maragu 'ome 'onaai'i hasi'ei nara hahano hairiu.”
25 'Ia Jisas 'a karohi'i ro'u i maanai saesi. Mana saesi 'a wanawana wetewete. Ma na'i 'ohasi, 'agu 'ome'ome aho'i ma matai 'ome 'irara'i goro hako aho'i mwani maho. 26 Mia Jisas 'a ha'atee wetewete tanaa o'ani, “'Oi 'ari odo-odo aho'i ruma amua. 'Oigu abui siri aho'i'a i 'omaa 'anai to'o taroha'inia 'ari taha na to'o tana'o.”
Pita 'A Ha'arangasia Hura'a
Do 'Ia Jisas Na Ha'atahi
(Matiu 16:13-20; Luk 9:18-21)
27 Mia Jisas mana rongoiusuri ana'i rau 'ari suri'i gere 'omaa gaarangiai 'omaa raha i Sisaria Pilipae. 'Oha rau 'ari wou mau suriai tara, 'ia Jisas 'agu songa'iniraau o'ani, “'A 'ua? 'Iraaui sae, rau 'unua do 'inau 'iatei?”
28 Marau ha'atee o'ani, “Rau 'unua do i'oe 'e nei na mae na suruta'e aho'i. Tara'i nei ra 'unua do i'oe a Jon Bwareomaea. Ma tara'i nei ra 'unua do i'oe naasi a Rarabea Elaija ma tara'i nei ro'u ra 'unua do i'oe 'e Rarabea mau mai na'i na'o.”
29 Mia Jisas 'a o'ani 'iniraau, “Mi'amou mou 'adoma'inia do 'inau 'iatei?”
Mia Pita 'a o'ani, “I'oe naasi Ha'atahi na 'ia God na duruduru 'inia 'anai ha'ataaria mai.”
30 Mia Jisas 'a o'ani, “Moi abui 'unua'a ro'u tanaa ta sae do 'inau a tei!”
Jisas 'A Maania Hura'ai Rongomaata'i
Mana Mae Nai Haa
(Matiu 16:21-28; Luk 9:22-27)
31 Na'i 'ohasi 'ia Jisas 'a taraawa'a ha'ausuriraau ro'u i rongoiusuri ana'i. 'A o'ani, “'Inau, i Garei Inoni, rai ha'a-rongomaata'iau di'u. 'Iraaui Na'ohadaa'i Piriisi miraaui Ha'ausuri 'anai Ringe ana'ia Moses ma tara'i saemaua ro'u rai 'utaiau marai ha'amaesiau. Ma 'e rua dangi nai hako mana'i oruna, waigu suruta'e aho'i.” 32 'Oha 'ia Jisas 'a mamaani tanaraau, ai'a girua ta ta'i maho baaniraau.
Mia Pita 'a waia beira'i a Jisas ma ha'atee ha'abwarasia. 33 Mia Jisas 'a rihota'i ma wanasiraaui rongoiusuri ana'i magu ha'atee wetewete o'ani tanaa Pita, “Saetan, hora wou baaniau! Maho na'o 'unu'i 'isi, ai'a 'ado'adona God, ma'ata ra'i 'ado'ado ni noni moi!”
34 'Ia Jisas 'a 'unuraau mai sae rago miraaui rongoiusuri ana'i ma ha'atee o'ani 'iniraau, “'Iatei na raba ha'i rongoiusuri agua, 'ai nugasiai hei'irisina haaria, 'ai mwa'emwa'e 'anai suru'iai dadaahoro ana,* Mwa'emwa'e 'anai suru'iai dadaahoro: Ni 'ado'ado 'ana 'a o'ani. 'Onaa 'o mwa'emwa'e 'anai suru'iai dadaahoro amua, 'a minimua do 'o mwa'emwa'e 'anai rongomaata'i ma'ua mae 'onaai rongoiusuri ana Kraest. 'Inia na'i madoraa ana Jisas, 'iraaui sae nara suru'iai dadaahoro, ra hano 'anai mae. maai suriau. 35 'Ia tei na raba dau baabau na'i tahingana na'i marewanani, 'a bwa'i to'oraai huunai tahi. Me 'ia tei na mwa'emwa'e 'anai ha'a-ai'aai tahingana 'iniai suriau ana mana Taroha Goro, 'ai to'oraa nana i tahi. 36 'A 'ua? 'Onaa tanei 'ai to'ora'i hako nana i mwani maho na'i marewana, ma bwa'i daua nana i huunai tahi, mareho 'isi rai 'a'auhia? 'A bwa'i! 37 'Onaa 'ai mae, 'a bwa'i maho 'isi naigu haua 'anai horia aho'i tahingana.
38 “'Inau na Garei Inoni, wai boi aho'i mau ta 'oha beiraaui enjel ana'ia God beiai mena mana raraha na ta'isada beia amagu. Mana 'oha wai boi, waigui 'utairaaui nei ra ora-ora'a nara ninimata'iniau na'i 'ohani. Ma wai 'utairaau ro'u i nei ra ninimata'i taroha'ini'i ha'atee agu'i.”

*8:34 Mwa'emwa'e 'anai suru'iai dadaahoro: Ni 'ado'ado 'ana 'a o'ani. 'Onaa 'o mwa'emwa'e 'anai suru'iai dadaahoro amua, 'a minimua do 'o mwa'emwa'e 'anai rongomaata'i ma'ua mae 'onaai rongoiusuri ana Kraest. 'Inia na'i madoraa ana Jisas, 'iraaui sae nara suru'iai dadaahoro, ra hano 'anai mae.