Na Usu-usu Ana Pol
Tanaraaui Noni Hinihini Na'i
Pilipae
Gere Mamaani 'Iniai Bukani
'E taha na 'oi nugasia 'anai suria Kraest? 'A 'ua? 'Oi nugasiai urao amua ma'ua mwane amua ma'ua gare amu'i? 'A 'ua? 'Oi nugasiai ha'a-ororiu'o nara hauai sae? 'Oi nugasi'i ha'a amu'i mana tau'aro amua, ma'ua tahitahi goro na'o haa na'i marewana?
'Ia Pol 'a nugasi'i hako i mwane mareho 'isi 'anai suria Kraest. 'Ia Pol 'a hura'a mai baaniai burunga na 'iraaui mwane sae hako rau wana bo ta'eha 'inia. 'Iia 'e sae na ara'a na'i skuru ahaaha me 'iia 'e ta'i sae nara ha'ahoua suri'i 'ado rumani ha'arahesi adaaui Jiu.
Mana'i madoraa na 'ia Pol 'a watea haraaria tanaa Jisas, 'iia 'a mamarota'i ha'ausuri na'i aba 'ada'i ringeringe adaa'i Jiu. 'Iraaui Jiu raugu ai'a ha'ahoua'a, mia Pol 'a aidangisia do ni mwane mareho nara wana bo ta'eha 'ini'i ra'i mareho haari'i moi. Hoita, na'i 'oha na taraawa'a ha'ausuriraaui noni 'inia Jisas, rau rohoa marau norata'aia.
'Ia Pol 'a hauai usu-usu tanaraau noni hinihini na'i Pilipae ma 'unua tanaraau do ai'a ta mareho'a ro'u naigui goro tari 'onaai hei'irara'i na haua beia Jisas. Ni huunai 'ado'ado na to'oraa na'i tahingana, naasi 'anai 'iraraa ha'agorohia Jisas, ma do 'anai 'onaaia. 'Ia Pol 'a nugasi'i hakoi mwane mareho 'anai ha'ato'oai 'ado'adosi.
'E taha na 'o raba haua na'i tahitahi amua na'i marewanani? 'O raba 'iraraa ha'agorohia Jisas 'onaaia Pol ma'ua 'o raba ha'a-wa'ewa'e'o moi haari'o? Na'i 'oha na 'oi 'oha'i na'i Buka Pilipae 'oi wai'ado'ado suriai taha na 'oi matai haua 'anai 'iraraa ha'agorohia Jisas ma 'anai tau'aro tanaa.
1
'Inaua Pol beia Timoti namiri tatau'aro tanaa Jisas Kraest, miri haua i usu-usuni tana'amou hako i noni ana'ia God namou hinihinia Jisas Kraest na'i 'omaai Pilipae. Ma ai'a do tana'amou moi, mei tana'amou ro'u i na'otara mi'amou i nei mou 'a'au suri'i tatau'aro ni heisoi na'i 'omaasi. Ma miri ha'arahesi do'ia God i Amaga, mia Araha aga, 'ia Jisas Kraest, rarui ha'agorohi'amou mararui ha'a-awahi'amou goro.
Ha'arahesi Ana Pol
'Au ha'atee ha'agorohia God tarau 'ado 'oha nau 'adoma'ini'amou. Mau honu 'inia i wa'ewa'e 'ado 'oha nau ha'arahesi 'ini'amou. 'Au wa'ewa'e 'ini'amou 'inia i 'a'au amoou 'anai taroha'inia i Taroha Goro mau mai na'i madoraa mou taraawa'a hinihinia Jisas Kraest ma tari mai 'ohani. Mau 'iraraa ha'agorohia do na tau'aro goro God na taraawa'ana bei'amou 'ai 'ari daara'i tari 'oha naigui agaau, na'i dangi 'ia Kraest 'ai aho'i mai.
'A arari do 'au ga'i wa'ewa'e 'ini'amou o'asi, suria 'au ta'ahi'amou di'u mi'amou hako mou 'a'au na'i tau'aro God na banea tanagia. 'I'amou 'a'auhiau na'i madoraa nau taatahi bwarasiai Taroha Goro mau ha'ata'inia tanaraaui noni i ha'a-momori ana, rei'uaa na'i 'oha nau awa i rumaniho'o ma'ua awa dadara'a. 'Au kae tarisi'amou di'u 'inia 'au ta'ahi'amou 'onaai ta'ahi'amou ana Jisas Kraest. 'Ia God na 'iraraa 'onaa 'au ha'a-momori ma'ua ai'a.
'Au ha'arahesi dona heita'ahi amoou 'ai raha hanehane ara'a beiai huunai aidangi, 10 neina moi matai sigihiai maho na odo-odo. Naasi mougui wadiwadi baaniai ora-ora'a mara bwa'i sadoia ta maho narai hiiri'amou 'inia na'i madoraa Kraest 'ai aho'i mai. 11 'Au ha'arahesi mi'amou moi hau'i mwani maho goro nara odo-odo 'inia i hei'a'auhi ana Jisas Kraest, mana mwani inoni rai ha'aasaa marai ha'atee ha'agorohia God 'inia.
Rongomaata'i 'A Ha'agorohiai Tatau'aro
12 Arai do'ora mana asimee'i na'i Kraest, 'au 'irisia domoi 'iraraa i madoraa bwara nau siri na'iei 'ohani, 'a 'a'auhiau 'anai taroha'iniai Taroha Goro. 13 'Iraau na hehei'oi narau 'omesuriai ruma anai Mwaeraha adaaui Rom miraau tara'i sae ro'u 'ini, rau aidangisia do 'inau 'au awa na'i rumaniho'o 'iniai tatau'aro nau haua tanaa Kraest. 14 Ma 'inia i awa agua na'i rumaniho'oni, 'a rago i noni hinihini nau ha'a-wetewetea i hinihinidaau beia Kraest. Raugu ai'a mamaa'u'a 'anai taroha'inia hura'ai Taroha Goro na boi baania God.
15-17 'Io, tara'i nei ra taroha'inia Kraest beiai ahugoro na'i tatau'aro adaau. Rau ta'ahiau 'inia rau aidangisia do'ia God na 'ome sigihiau 'anai ha'ata'inia i ha'a-momori na haua i Taroha Goro. Ma'ata, 'a ha'a-momori do ra'i nei ra taroha'inia Kraest 'inia ra kakawa 'omesiau marau rabasia moi do 'iraaui sae hinihini rai suriraau. Rau ai'a to'oraai huunai 'ado'ado 'anai heitaroha'i, 'inia rau raba ha'a-ororiuraau moi haariraau. Rau haua o'asi dorai ha'a-arungata'aiau 'oha nau awa na'i rumaniho'o. 18 Ma'ata ai'a 'ua! Maho moi na ororiu, 'iraau hako rau taroha'iniai Taroha Goro 'inia Kraest. 'Inau wa'ewa'e moi, rei'uaa tara'i nei ra ai'a to'oraa ma'uasi ra to'oraai huunai 'ado'ado 'anai heitaroha'i.
Na wa'ewa'e agua 'ai 'ari daara'i, 19 'inia 'au aidangisia dona ha'arahesi amoo'i 'iniau mana hei'a'auhi anai Hi'ona Maea ana Jisas Kraest 'ai ha'ahura'ahiau dadara'a baaniai rumaniho'o. 20 'Au rabasia mau hinihini wetewete dowai abui ninima 'anai ha'ata'inia i gorohana Kraest na'i tahingagu tanarai noni. Ma'ata, 'onaai bwane hahaua agua, 'au 'irisia dowai ramoramo 'ado 'oha 'anai ha'ata'inia, rei'uaa wai tahi ma'ua mae. 21 Mei tanaau, na tahi na'i marewana, naasi 'anai ha'ata'inia i gorohana Kraest, ma na'i mae 'ai haua tanaau i mareho nai goro di'u ro'u wou. 22 'Onaa na wai awa mau, 'au ga'i hau'i mwani tatau'aro goro tanaraaui noni. Ma 'au ai'a 'iraraa 'i nei he'ua na goro. Tahi ma'ua mae? 23 Na 'adoma'igu 'a heiruarua'a. 'A goro dowai hano baaniai marewanani 'anai awa beia Kraest na'i aro, 'inia i tahingasi 'a goro di'u ro'u wou. 24 Ma'ata, 'a ororiu ro'u dowai awa mau bei'amou 'anai 'a'auhi'amou. 25 Mau aidangisia do neisi 'a ororiu di'u. Naasi, 'au aidangisia dowai awa mau bei'amou 'anai 'a'auhi'amou mamoi 'u'uria taraua Kraest beiai wa'ewa'e na'i hinihinimoou. 26 Ma na'i 'oha wai aho'i mai bei'amou, moigui huunai ha'atee ha'agorohia Jisas Kraest 'iniai awa aho'i agua bei'amou.
27 Maho na ororiu na moi 'iraraa, dona awangamou 'ai suriai ha'ausuringa'i anai Taroha Goro 'inia Jisas Kraest. Ma naasi, rei'uaa wai ataha wou bei'amou ma'ua bwa'i, wai rongoa do 'i'amou mou ura baabau na'i ta'i 'ado'ado, mamou tau'aro goni 'anai 'a'auhirai noni 'anai hinihiniai Taroha Goro. 28 Moi abui mamaa'usiraaui nei nara ura bwarasi'amou marai 'ome 'iraraa do 'ia God 'ai ha'a-ai'araau me 'i'amou 'ia God haaria nai ha'atahi'amou. 29 'I'amou 'ia God 'a ha'awate'amou 'anai hinihinia Kraest, ma ha'awate'amou ro'u 'anai rongomaata'i 'inia. 30 'Oha nau awa bei'amou ani, mou 'omesiai tau'aro raha nau haa 'anai taatahi bwarasiai Taroha Goro. Ma na'i 'ohani mou rongoa do 'au tau'aro raha ro'u mau 'anai taatahi bwarasia. Hoita, mau 'iraraa do na'i 'ohani 'i'amou mou haua o'asi ro'u.