11
'Ia God 'A Ta'ahiraaui Jiu
Naasi, 'a 'ua? 'Ia God 'a gagata'iniraaui Jiu? 'A ai'a, 'inia 'inau 'e ai Jiu ro'u, 'e ta'i 'iniraaui pwirana'ia Ebraham nau huta mai na'i burungana Benjamin. 'Ia God 'a ai'a gagata'iniraaui nei ana'i na bwane 'ome sigihiraau mau mai na'i na'o. Mou 'iraraa ha'agorohiai dora i Usu-usu Maea na maaniai 'oha na 'ia Elaija 'a ha'atee ha'a-ta'airaaui Israel. 'Ia Elaija 'a o'ani 'inia God, “Araha God, ra ngahu ha'amaesiraau hako'a i rarabea amu'i, marau here ha'ata'ai'i hako i dorani ho'asi amu'i. 'Inauni naasi ta'i rarabea hahako naugu tahi mau, mana'i 'ohanisi raugu ha'aagau ro'u moi 'anai ngahu ha'amaesiau.”* 11:3 1 Kings 19:10-14
Mia God 'a aramia Elaija o'ani, “Ai'a do i'oe moi na'ogu awasi. 'Inau 'e biu merui saeni Israel narau rongo suriau nau to'oraa mau, mana biu merui sae naasi rau ai'a ha'arahesiai araaranunu nara 'unua 'inia Baal.” 11:4 1 Kings 19:18
Na'i 'ohani 'a o'asi ro'u. 'E gere aba moi 'iniraaui Jiu narau hinihinia Kraest. Neiraausi nei na 'ia God na 'ome sigihiraau suriai goro ana 'iniraau. Naasi 'onaa 'ia God 'a 'ome sigihiraau 'iniai goro ana 'iniraau, naasi 'a ha'ata'inia do 'a ai'a 'ome sigihiraau 'ini'i here goro narau haa'i. 'Onaa 'a ga'i 'ome sigihiraau 'ini'i here goro narau haa'i, me gaugu bwa'i 'unua'a do 'a 'ari suriai goro ana God 'iniraau.
Naasi 'a ha'ata'inia do 'iraau hakoi noni nai Israel rau bonasia sadoiai here narai odo-odo 'inia na'i maana God, ma'e gere aba moi 'iniraau naraugu sadoia. 'Iraau moi nei na 'ome sigihiraau a God. Nata aba 'iniraau 'ia God 'a ha'a-rongoasa'araau. 'Onaai ha'arangasia anai Usu-usu Maea o'ani,
“'Ia God 'a ha'akuhi'i 'adoma'idaa'i.
Ma naasi, taraawa'a mau mai tari 'ohani,
rau ai'a aidangisi'i mareho rau 'omesi'i 'ini maadaa'i,
mana mareho rau rongo'i 'ini'i karingadaa'i.” 11:8 Diutronomi 29:4; Aisaea 29:10
'Ia Deved 'a ha'arangasia ro'u mau i ta'i mahosi. 'A o'ani,
“God, 'au rabasia do rai 'onaai ii'a nara raua 'iniai baa nara gaasia 'ana,
ma'ua 'onaai mwamwaa na kawi na'i huna.
Na'i 'oha narai wa'ewa'e 'ini'i mwane mareho goro na'o wate'i tanaraau,
'iraau rai 'asu'a 'iniai ha'a-mama'ai narau arari 'anai daua.
10 'Au ha'arahesi marai kuru i maadaa'i,
neina rai abui aidangisia ta mareho 'ini'i,
mau ha'arahesi do neina rai arunga hihi'a tarau 'ini'i mwane mareho bwara narai to'iraau.Ӥ 11:9-10 Psalm 69:22-23
11 'A ha'a-momori do 'iraaui Jiu rau taritari'a 'oha narau gagata'inia Kraest, me ai'a do raugu bwa'i rihota'i'a aho'i ro'u tanaa. Naia na taritari'a adaausi na 'ia God 'agu hauai madoraa tanaraaui nei nara ai'a Jiu 'anai dauai tahi tarau, do neina 'iraaui Jiu rai naga 'iniai tahi haorusi marai arunga rabasia ro'u. 12 'Ia God 'a haua i ha'agorohisi tanaraaui nei nara ai'a Jiu 'iniai taritari'a adaaui Jiu ma 'iniai nugasia adaaui here narai tahi 'inia. Ma naasi, 'a bwa'i adara do 'ai huunai ha'agorohiraau di'u i saenai marewana 'oha 'iraaui Jiu rai 'adoma'i aratara 'iniai heresi marai hinihinia.
'Ia God 'Ai Ruhasiraaui Nei Rau Ai'a Jiu
13 'Io, 'au raba hadahada tana'amoui sae mou ai'a Jiu, 'inia 'inau naasi Ha'ataari nara ha'ataariau mai 'anai heitaroha'i tana'amou. 'Au 'adoma'i ororiu 'iniai tau'aro aguani, 14 'inia 'au 'irisia do 'iraaui noni agu'i rai naga 'iniai tahi haoru namou to'oraa marai matai rihosi aho'i tanaa God marai tahi. 15 Na'i 'oha 'ia God 'a nugasiraaui Jiu, 'a hauai madoraa tanaraaui sae he'ete'i na'i marewana 'anai hagu beia God. Ma 'ua? 'E taha na ga'i to'o 'onaa 'ia God 'a ga'i wa'ewa'e aho'i 'iniraaui Jiu? Rau ga'i 'onaai sae na suruta'e aho'i baaniai mae. 16 'Oha ra wateai 'etanai huai bred tanaa God, 'a ha'ata'inia do mwane hua hako 'iaana'i a God. Ma 'onaa na rarinai hasi'ei ra maea, na raraa rai maea ro'u. 'A o'asi ro'u, suria 'ia Ebraham, Aisak mea Jekop ra'i sae maea ana'ia God, na pwiradaa'i 'iaana'i God ro'u.
17 'Iraaui Jiu ra 'onaai hasi'ei nara 'unua 'iniai 'oliv na 'ia God 'a hasia. Miraaui Jiu nara ai'a hinihini ra 'onaai raraa ra ruhuusi'i baaniai abe odonai hasi'eisi. Mi'amoui nei namou ai'a Jiu namou 'onaai raraadi hasi'ei 'oliv na to'o tahi moi na'i hasimou. Mia God 'a ha'a-hasira'ini'i wou suri'i dora na ruhuusi'i raraa baani'i. Naia namougu daa'i 'ini'i bane na 'ia God na duruduru 'ini'i tanaa Ebraham miraaui warowarona'i. 18 Ma'ata moi abui 'adoma'inia domou goro di'u'i raraa ra ruhuusi'i baaniai abe odonai 'oliv. Suria 'i'amou mou ai'a hauai tahi tanaai abenai hasi'ei, naia na abenai hasi'ei na hauai tahi tana'amou.
19 Mamoi matai ha'atee o'ani, “'Ia God 'a ruhuusi'i raraa 'isi 'anai ha'i tarameeu 'anai rado'ameu wou na'i abenai hasi'ei.” 20 Ha'amomori! I raraa 'isi, 'ia God 'a ruhuusiraau baaniai abenai hasi'ei suria rau ai'a hinihinia Kraest. Mi'amou na rado'amou wou na'i abenai hasi'ei 'inia moi hinihinia amoou. Naasi moi abui ha'aba'o, ma'ata moi arunga magugu. 21 'Inia 'onaa 'ia God 'a ruhuusi'i huunai raraanai hasi'ei, mou 'adoma'inia do 'ai bwara tanaa 'anai ruhu gata'ini'amou 'onaa namou bwa'i hinihini?
22 Naasi, moi wai'ado'ado goro 'iniai barongana God. 'Iia 'a matai goro 'iniraaui noni ma 'a matai haua ro'u tanaraaui ha'a-mama'ai. 'A ha'a-mama'airaaui nei ra gagata'inia, ma matai goro 'ini'amoui nei mou 'u'uria, 'onaa namoi 'u'uria tarau. Ma 'onaa namou bwa'i 'u'uria tarau, 'iia 'ai ruhuusi'amou ro'u. 23 Ma 'onaa 'iraaui Jiu rai rihosi marai hinihinia Kraest, 'ia God 'ai matai radoraau aho'i suri'i dora na rahiraau baani'i. 'Iia 'a to'oraai mena 'anai haua o'asi. 24 'Ia God 'a rado'amou wou na'i huunai 'oliv, rei'uaa 'i'amou ra'i raraana moi 'oliv na taraa to'o tahi moi na'i hasimou. Naasi 'a ha'ata'inia do 'a mwada'u moi tanaa 'anai radoraau aho'i Jiu na'i abenai 'oliv na ruhuusiraau baania.
'Ia God 'A Ta'ahiraau Hakoi Mwani Inoni
25 Arai do'ora mana asigu'i, 'au rabasia domoi aidangisiai taha na ha'a-momori na awa bainihu ga'u, neina moi abui to'oraai arunga ha'aba'o mana ha'a-ta'eta'e na'i tahitahi amoou. 'Iraaui Jiu narau kakawata'i hinihinia Kraest ra bwa'i do rai kakawata'i hinihinia tarau'a o'asi. Rai kakawata'i hinihinia moi tari na'i madoraa na 'iraaui sae hinihini nara ai'a Jiu rai rago tari 'onaai 'irisia ana God. 26 Ma naasi 'ia God 'aigui ruhasiraau hakoi saeni Israel. 'Inia ni Usu-usu Maea 'a o'ani,
“'E sae 'anai ruhasiraaui noni 'ai hura'a mai baaniai dora adaaui Jiu.* Dora adaaui Jiu: Na'i ha'ateeni Grik ra 'unua “baania Saeon.”
'Ai rihosiraaui warowarona'i a Jekop baani'i baronga ta'a'i adaa'i.
27 Naasi waigui ha'ato'oai duruduru nau haua tanaraau,
mawai 'adoma'i nugasi'i ora-ora'a adaa'i.” 11:26-27 Aisaea 59:20-21; 27:9
28 'A ragoi nei 'iniraaui Jiu narau 'itaai Taroha Goro 'abaia Kraest miraau 'onaa do ra'i maerongana'i a God. Me 'iniai o'asi ana, i nei namou ai'a ha'i saeni Jiu mou to'o madoraa 'anai hagu beia God. Rei'uaa na o'asi, 'ia God 'a ta'ahiraau mau i Jiu suria 'iia na 'ome sigihiraau 'onaai ha'atee duruduru ana 'inia tanaa Ebraham, Aisak mea Jekop. 29 'Ia God 'agu bwa'i orisiai 'adoma'ina 'iniraaui nei na 'ome sigihiraau ma bwa'i matai rahi'i aho'i baaniraaui taha na bane'i tanaraau. 30 Na'i na'o, 'i'amou namou hairaesi beia God. Ma na'i 'ohani 'ia God 'a goro 'ini'amou ma 'a'auhi'amou, 'inia 'iraaui Jiu rau hairaesi beia. 31 'A o'asi ro'u beiraaui Jiu. Na'i 'ohani, 'iraaui Jiu rau hairaesi beia God. Ma'ata ta 'oha 'ai goro 'iniraau mai 'a'auhiraau ro'u 'onaai 'a'auhi'amou na haa. 32 'A 'onaa do'ia God 'a ho'osiraaui mwane inoni hako na'i rumaniho'o 'iniai hairaesi adaau beia, ma do na'i muri 'aigu goro 'iniraau mai 'a'auhiraau.
33 Ei romwane, 'igaau gau to'oraai God na huunai goro. 'A huunai madoma ma bwa'i sae nai aidangi 'onaaia. Gau bwa'i matai 'iraraai 'adoma'ina magau bwa'i aidangi tarihana i herengana. 34 Ra ha'arangasia o'ani na'i Usu-usu Maea,
“'Iatei na mataiai 'adoma'ina God?
'Iatei na ga'i matai ha'ausuria aho'i?
35 'Iatei na hisungia ga'ua God 'inia ta maho,
neina 'ia God 'ai su'ua aho'i tanaa?” 11:35 Job 41:11
36 'Ia God na ha'apwa'ara'i mwane mareho hako, mara ura 'iniai mena ana. Mana mareho 'isi ra awa neina gai ha'aasaa God 'ini'i. Gau magai ha'atee ha'agorohia waiori a God. Amen.

*11:3 11:3 1 Kings 19:10-14

11:4 11:4 1 Kings 19:18

11:8 11:8 Diutronomi 29:4; Aisaea 29:10

§11:10 11:9-10 Psalm 69:22-23

*11:26 Dora adaaui Jiu: Na'i ha'ateeni Grik ra 'unua “baania Saeon.”

11:27 11:26-27 Aisaea 59:20-21; 27:9

11:35 11:35 Job 41:11