Wapiyaro' Kareta
Pi'ta
Winɨpaino
Ekamanin
Wapiyaro' Kareta Pi'ta Winɨpaino usenno'sa' Kʉri'san amʉ' ena', “Papa nanʉmʉ'san ka'pon amʉ'” tukai' tesa'san, iye'ta'nʉ'sa' kon wʉi enu uyepʉ enwo'netʉ winɨkʉi' Eisa Mʉre'pʉ pɨ'. Eke kuru imenukato' ipɨkɨrɨ esi, imenu ennin nan pori'manin pe, kamo ɨsɨ pe tʉkota'mato' kon mɨrɨ awonsi'kɨ e'ne' moronka pɨ' na'ne' nan apurɨto' to' uya wenai. Imenukanin uya tʉnmenuka'pʉ ennin nan emiya'pontɨ wakʉ Sises Kʉrai ekareei pɨ', iyeri'to', iye'mʉ'sa'kato' mɨrɨ awonsi'kɨ tʉuye'to' pɨ' isauro'sa' rʉ'pʉ to' e'ku'to' ke to' repa. Serɨ weyu yau nin si to' uya e'ne' moronkato' tʉuya'nokon anʉnto' pe mɨrɨ awonsi'kɨ imoronkato' pe, i'tui'ma apurɨto' tʉuya'nokon pe' esi i'napairon pe tukai' ti'tu kon tukai', mɨrɨpan kon e'mato' oton, “Sises Kʉrai usenpoika weyu a'tai” (1:7).
Ekamʉn yau to' esi koro'tau to' pori'mapɨtʉ tʉuya pokon pe, imenukanin uya tʉnmenuka'pʉ ennin nan apiyontɨ to' uko'manto' pe Kʉrai iwano' ton ka'pon amʉ' pe.
Iyawon Ekamanin
Ekamanin (1:1-2)
Papa uya pika'tɨn nɨto' pɨ' emiya'pontɨn (1:3-12)
Auro'kan wakʉ pe iteseru uko'man nɨto' pe (1:13—2:10)
Kʉri'san pe e'nɨ tʉrawasooi e'ne' moronka a'tai (2:11—4:19)
Kʉri'san pe e'nɨ e'to' mɨ pe te'ku'sen pe pʉra mɨrɨ awonsi'kɨ iyapiyo' pe (5:1-11)
Iu'matʉ (5:12-14)
1
Sises Kʉrai ekareei ekamai' enno'sa', Pi'ta, winɨpaino,
Iye'ta'nʉ'sa' kon, ka'kʉran amʉ' non awɨron kon Pontas, Kare'siya, Ka'pato'siya, Eisa Mʉre'pʉ mɨrɨ awonsi'kɨ Pi'tiniya pon kon, Papa nanʉmʉ'san enakan, Papa, Ikʉipʉnʉ nanʉmʉ'san pena rɨ, Ita'kwarʉ e'tʉrawasoma winɨ inkoneka'san wakʉ pe, Sises Kʉrai mʉnʉ e'pasinpasinma ke mɨrɨ awonsi'kɨ imaimu awɨron kon pe:
Tɨwɨ wakʉ nonkasa' mɨrɨ awonsi'kɨ tʉusewankamai' pʉra e'nɨto' nesii ɨpiyau'nokon miyarɨ rɨ.
Papa Apurɨpɨtʉ Nurɨnan Pe E'ku'nɨto' Esi Pɨ'
Apurɨpɨ'to' nesii, Papa, uyepuru kon Sises Kʉrai Kʉipʉnʉ iwano' pe! Eke pe ɨsentu'kena' pe tesi pɨ' urepasa' iya 'nokon emenna' pe entun nɨto' ke nurɨnan e'ku'nɨto' ya' Sises Kʉrai e'mʉ'sa'kasa' terikʉ'pʉ apai poro, Papa nʉkupʉ'pʉ uiwano' kon pe epoto' ya' Epʉn po nenkurunpayai'ne', iyenkɨ'sɨimu'na pʉra, iya'mota pʉra, ima'ta pʉra rɨ iyesi mɨrɨ yau. Apurɨto' auya'nokon poro, Papa meruntɨrʉ uya awapu'tɨ kon epika'tɨn nɨto' uyepʉ pʉ'kʉ pona, iyekonekasa' na'ne' usenpoikan pɨ' pata weyu u'ma'sa' a'tai. Mɨrɨ pe iyesi pɨ', pori' pe e'tɨ', aka'ne' pe rʉ'kwɨ rɨ tu'kan nɨ i'tupɨ'nɨto' yau ɨyekota'mato' kon pe kuru rɨ iye'sa' e'tane. Serɨ ton e'seposa' Papa apurɨto' auya'nokon—epe'kena' korʉ entaino tʉuma'tasen ti'tusa' rɨ e'tane apo' ke, mɨrɨ entai rɨ Papa apurɨto' auya'nokon esi ti'tusen pe—mɨrɨpan usenpoikasa' e'to' pe i'nairon apurɨpɨtʉ pe, eke pe kuru iku'to' pe mɨrɨ awonsi'kɨ inama Sises Kʉrai usenpoika weyu a'tai. Ensa' auya'nokon pʉra rɨ iye'tane, i'nʉnka auya'nokon; ensa' auya'nokon pʉra rɨ iye'tane serɨ pe, apurɨ auya'nokon, mɨrɨ pɨ' si ipan pe pori' pe ɨwesi kon, eke pe rɨ, ekama poken pʉra rɨ, apʉne pʉra Papa apurɨto' epe'pʉ pe iyesi aya'kwarʉ kon epika'tɨto' eporo auya'nokon.
10 Serɨ si epika'tɨn nɨto' pɨ' pu'kena' amʉ' tʉusauro'san, wakʉ nonkasa' tʉuye'ton pɨ' ɨpiya'nokon, uya iwarinpa'pʉ tʉuta'kwarʉkai' mɨrɨ awonsi'kɨ ti'tui' kuru rɨ. 11 Iwarinpa pɨ' rɨ to' esi'pʉ ɨ'rɨ a'tai iweyu esi, nai kasa iyepʉ tukai', Kʉrai A'kwarʉ to' yau te'sen nekamanʉ, mɨrɨ a'tai isekamasa' rʉ'pʉ pena Kʉrai ekota'mato' mɨrɨ awonsi'kɨ a'kwa tʉuye'ton ite'ma'pʉ ta' tukai'. 12 To' ena' isenpoika'pʉ tiwano' kon pe tapiyo' kon pe to' esi pen tukai', e'tane ɨmɨrɨ'nokon iwano' pe, to' usaurokʉ a'tai ekamasa' rʉ'pʉ pɨ', kamoro wakʉ itekare ekamanin nan ɨpɨ'nokon winɨ, Wakʉ A'kwarʉ, Epʉn poi enno'sa' winɨ. Inserʉ amʉ' rɨ nɨrɨ enurikʉ serɨ ton ɨnenpai.
Wakʉ Pe E'tɨ'
13 Mɨrɨ pe iyesi pɨ', ɨusenuminkato' kon ikonekatɨ' iku'nin pe; ɨiwano' kon pe ɨse'se'tɨtɨ'; ɨye'ku'to' kon pɨ' ekonekatɨ' ipʉ'kʉ pe pʉra, wakʉ nonkasa' pɨ' ɨyena'nokon te'tʉton Sises Kʉrai usenpoika a'tai. 14 Main awɨron kon mʉre amʉ' kasa, ɨri eseru i'sero' kon pe ke'tʉu, i'tu auya'nokon pʉra iyesi a'tai ɨwesi'pʉ kon kasa. 15 E'tane wakʉ pe e'tɨ' tanporo ɨnkupʉnʉ kon yau, kʉrɨ rɨ ɨkɨ'manin kon esi wakʉ pe na'ne' kasa; 16 apʉne pʉra iye'menukasa' uya: “Wakʉ pe e'tɨ', apʉne pʉra wakʉ pe urɨ esi pɨ',”* Ripaiti'kas 11:44-45; 19:2; 20:7 tasa'.
17 Ikʉipʉnʉ, esa'nin pe si ɨwesi pɨ' ka'pon tʉrawasooi eseru aimenkanin pe te'sen kʉrɨ rɨ tenu yawon ke pʉra, ɨuko'manto' kon weyu enno'tɨ' serɨ yau te'namai' ipɨ' ka'kʉran pe. 18 I'tu auya'nokon nɨ tʉuma'tasen nɨ korʉ mɨrɨ pe pʉra sirʉpa ke ɨmo'kasa' kon pʉra iyesi, itenpʉ'pʉ pe rɨ ɨuko'manto' kon apai atamokori kon piyapai ɨyena'nokon iye'kwɨrɨ'sa' na'ne', 19 e'tane i'nʉnkena' Kʉrai mʉnʉ, karimeru mʉre imaku'pɨ pen mɨrɨ pe pʉra ma'takʉ'pan pen ke. 20 Anʉnsa' kʉrɨ rɨ pena rɨ non ekoneka rawɨrɨ rɨ, e'tane isenpoikasa' iweyu u'matʉ pɨ' ɨiwano' kon pe. 21 Kʉrɨ rɨ poro Papa apurɨ auya'nokon, i'mʉ'sa'kanin nʉ'pʉ iyeri'sa' apai, mɨrɨ awonsi'kɨ eke pe iku'sa' iya. Mɨrɨ pɨ' si apurɨto' auya'nokon mɨrɨ awonsi'kɨ ɨye'ku'to' kon esi Papa yau.
22 Serɨ pe si ɨyekorʉkasa' kon i'napairon awɨrɨ ɨwesi kon winɨ, i'nai rɨ ɨtonpa kon i'nʉnkanin pe ɨwesi kon pa, ɨsi'nʉnkatɨ' ipan pe, tanporo ɨyewan kon pokon pe. Tʉron nɨ imenukasa' ton uya, wakʉ ɨyewan kon apai ta. 23 Apʉne pʉra ɨyentuka'sa' kon kanan, tʉuma'tasen itena'pɨ apai pen e'tane tʉuma'tasen pen apai, tɨwɨro' rɨ tʉuko'mansen Papa Maimu poro. 24 Apʉne pʉra,
“Tanporo ka'pon amʉ' esi wana' kasa,
tanporo eke pe iku'to' esi pata ipʉrʉ kasa;
wana' esi taipʉtasen mɨrɨ awonsi'kɨ pata ipʉrʉ pe te'sen uta'pokʉ,
25 e'tane Itepuru Maimu esi tɨwɨro' rɨ,” Aisaya 40:6-8
tasa'. Serɨ serɨ itekare ɨpɨ'nokon isekamasa' rʉ'pʉ.

*1:16 Ripaiti'kas 11:44-45; 19:2; 20:7

1:22 Tʉron nɨ imenukasa' ton uya, wakʉ ɨyewan kon apai ta.

1:25 Aisaya 40:6-8