Wapiyaro' Kareta Paarʉ Nennoko'pʉ
Tesaroni'ka Pon Kon
Ena'
Ekamanin
Tesaroni'ka esi'pʉ eke kuru pata Roman amʉ' nono Ma'sitoniya po. Paarʉ uya so'si pata'tɨ'pʉ mɨrɨ yau Piri'pai nɨmɨ tʉpo. E'tane rɨ, inke pʉra rɨ, moro usewa'noman nɨto' esi'pʉ Esuwerʉ amʉ' winɨ tɨkɨntasan wakʉ pe itekare Paarʉ nekamanʉ Kʉri'san ekareei Esuwerʉ amʉ' pen koro'tau, Esuwerʉ amʉ' eseru yau e'pai iyenasa' kon esi pɨ'. Paarʉ a'kwarʉka'pʉ to' uya Tesaroni'ka nɨnto' pe iya mɨrɨ awonsi'kɨ itɨto' pe Periya pona. Emennʉ'pʉ, Koren eposa' iya tʉpo, Paarʉ uya tisakon winon mɨrɨ awonsi'kɨ te'tʉrawasoma isakon Temu'ti winon tʉmɨrɨ pe so'si Tesaroni'ka pon eseru ekamasa' eporo'pʉ.
Wapiyaro' Kareta Paarʉ Nennoko'pʉ Tesaroni'ka Pon Kon Ena' e'menukasa' esi'pʉ to' pori'mapɨ'nin pe mɨrɨ awonsi'kɨ enari'mʉra Kʉri'san amʉ' mɨrɨ yawon kon ku'nin pe. Tenki ta iya to' uya apurɨto' mɨrɨ awonsi'kɨ to' usi'nʉnkato' ekareei pɨ'. To' emiya'pontɨpɨtʉ iya tʉuko'manto' eseru rʉ'pʉ pɨ' to' piyau tesi koro'tau, mɨrɨ awonsi'kɨ ei'pɨtʉ iya ta'toma pe tekama'popɨ'sa' rʉ'pʉ so'si tau iye'seposa' rʉ'pʉ Kʉrai enna'poka'to' kanan pɨ': Apurɨnin pe' iyeri'sa' rʉ'pʉ Kʉrai enna'pokapʉ kanan rawɨrɨ uya rɨ pe' tɨwɨrɨ rɨ uko'man nɨto' eporo iyenna'pokapʉ kanan nʉne'ai'ne'? Mɨrɨ awonsi'kɨ ɨ'rɨ a'tai kanan Kʉrai uye'kapʉ? Paarʉ uya si serɨ weyu anʉmʉ to' pana'tɨpɨ'to' e'tʉrawasomato' pe tʉusewankamai' pʉra Kʉrai uye'kapʉ enupɨkɨrɨ te'ku'to' kon yau esii'ma.
Iyawon Ekamanin
Ekamanin (1:1)
Tenki tato' mɨrɨ awonsi'kɨ apurɨpɨtʉ (1:2—3:13)
Pana' pe Kʉri'san amʉ' nʉkupʉnʉ pɨ' enupan (4:1-12)
Enupan Kʉrai uye'to' pɨ' (4:13—5:11)
Iu'matʉ pe pana' pe enupan nɨto' (5:12-22)
Iu'matʉ (5:23-28)
1
Paarʉ, Sairas* Kiri' Sirʉpanas, Sairas tato' tʉron nɨ pe. mɨrɨ awonsi'kɨ Temu'ti pokon winɨpaino, Inkupʉ'pʉ 17:1
Papa, Ikʉipʉnʉ mɨrɨ awonsi'kɨ Itepuru Sises Kʉrai yau Tesaroni'ka pon kon so'sii enakan:
Wakʉ nonkasa' mɨrɨ awonsi'kɨ tʉusewankamai' pʉra e'nɨto' nesii ɨyenakan kon pe. Tʉron nɨ pena imenukasa' ton uya iponantɨ Papa, ukʉipʉnʉ kon mɨrɨ awonsi'kɨ Itepuru Sises Kʉrai winon ta.
Tenki Tato' Tesaroni'ka Pon Kon Uya Apurɨto' Pɨ'
Tɨwɨrɨ tʉwɨpʉrema kon yau Papa pɨ' tenki ta pɨ' ina man ɨpɨ'nokon. Miyarɨ rɨ Papa itese' pɨ' ina e'to' mɨrɨ awonsi'kɨ Ikʉipʉnʉ rau tenu kon yau ɨtʉrawasooi kon apurɨto' auya'nokon winɨ iye'seposa', sa'man pe ɨye'tʉrawasomato' kon usi'nʉnkan nɨto' winɨ tʉutari'nʉnpai', mɨrɨ awonsi'kɨ imoronkato' auya'nokon ɨye'ku'to' kon uyepuru kon Sises Kʉrai yau apana'tɨ kon winɨ.
Ina uya i'tu, utonpa ton, Papa ni'nʉnkanʉ ton, ayanʉnsa' iya 'nokon, apʉne pʉra ina uya wakʉ itekare ne'sa' ɨpiya'nokon, main pe rɨken pen e'tane meruntɨ pe rɨ marɨ, Wakʉ A'kwarʉ yau, mɨrɨ awonsi'kɨ ito'ka'nʉkʉ auya'nokon ina nʉsauro'ai'ne' ipɨ' kuru esi i'napairon pe. I'tu auya'nokon ina uko'mamʉ'pʉ ɨpiyau'nokon ɨpika'tɨnin kon pe. Ɨmɨrɨ'nokon uya ina nʉkupʉ'pʉ mɨrɨ awonsi'kɨ Itepuru nʉkupʉ'pʉ ton kupʉ'pʉ ekamʉn ton nɨ ekota'man annau rɨ. Main ereutanʉkʉ'pʉ auya'nokon pori' Wakʉ A'kwarʉ nʉtʉrʉ'pʉ ike ke. Inkupʉ'pʉ 17:5-9 Mɨrɨ pɨ' si, tanporo Sises apurɨnin nan Ma'sitoniya mɨrɨ awonsi'kɨ A'kaya pon kon uya ento' ipɨ' pe ɨyenasa' kon. Main Itepuru iwano' utɨsa' ɨpiyapai'nokon Ma'sitoniya mɨrɨ awonsi'kɨ A'kaya yau rɨken pen—Papa apurɨto' auya'nokon enasa' ti'tusen pe mɨ awɨrɨ rɨ. Mɨrɨ pe iyesi pɨ', ɨnʉ' yan pɨ' rɨ ina nekama ton itekare pʉra man mɨrɨ enta'. Mɨ airɨ rɨ ina utɨ kaisa rɨ, ka'pon amʉ' usaurokʉ, iye'ku'sa' rʉ'pʉ pɨ' ina ereutanʉkʉ auya'nokon yau. Ɨyera'tɨsa' kon Papa winɨkʉi' apurɨse'na ika'sa' ton piyapai, tʉuko'mansen mɨrɨ awonsi'kɨ i'napairon Papa winɨkʉi' iyapiyo' pe e'se'na tukai' to' uya ekama, 10 mɨrɨ awonsi'kɨ Imu uyepʉ Epʉn ponsi'kɨ enupɨkɨrɨ ɨwesi kon pa, ini'mʉ'sa'ka'pʉ iyerikʉ'pʉ apai—Sises, kʉrɨ rɨ urɨ'nokon pika'tɨnin tʉuye'sen kota'man nɨto' piyapai.

*1:1 Kiri' Sirʉpanas, Sairas tato' tʉron nɨ pe.

1:1 Inkupʉ'pʉ 17:1

1:1 Tʉron nɨ pena imenukasa' ton uya iponantɨ Papa, ukʉipʉnʉ kon mɨrɨ awonsi'kɨ Itepuru Sises Kʉrai winon ta.

1:6 Inkupʉ'pʉ 17:5-9